دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای

باورها و ارزشها به فرهنگ كلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و كار خواهیم داشت در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا كه خصیصه انسان داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست این نظام باورها است كه م
دسته بندی کار و امور اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

× مقدمه

× بیان مسئله

× اهمیت موضوع

× ضرورت تحقیق

× اهداف تحقیق

× سئوالات تحقیق

× فرضیات

× تعاریف مفهوم

× فهرست منابع و مأخذ

مقدمـه :

باورها و ارزشها به فرهنگ كلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و كار خواهیم داشت . در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا كه خصیصه ” انسان ” داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست. این نظام باورها است كه مقررات و قوانین جامعه حول آن شكل می گیرد. به تعبیری نه فقط حیات اجتماعی و سالم انسانها نیازمند داشتن مجموعه ای از باورها و نظام های ارزش است ، بلكه تداوم زیست معنی دار و با هدف انسانها ” تعالی و كمال‌” جز با برپایی و اقامه نظام ازشی میسر نیست.

در نظام اجتماعی ایران كه متكی به باورهای اسلامی است توجه به باورهای مذهبی افراد جامعه حائز اهمیت است.

جامعه بشری همواره جهت حفظ و استمرار و صیانت از ” انسانیت” خویش نیازمند داشتن پروراندن نظام های باورهای مذهبی است. امروز بر همه انسانهای اهل شعور و منطق اثبات شده كه ارزشها و هنجارهای دینی است كه همواره انسجام بخش حیات جامعه انسانها است و تنظیم كننده روابط اجتماعی و حدود و شعور مقررات هر جامعه و اجتماع انسانی است.

از این روست كه ” سوروكین” جامعه شناس شهیر از نظام باورهای دینی به عنوان دم مسیحایی یاد می كند، كه می تواند آخرین پناهگاه برای بشر باشد.

(گرامی – عبدالرحیم- جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران 79 )

در جامعه ایران نیز همچنانكه داده های تجربی نشان داده است ، همه اقشار جامعه ، اعم از پیر و جوان همچنان به باورهای مذهبی خود معتقد هستند و عاملی كه از همه بیشتر می تواند بر این باورهای مذهبی تأثیر داشته باشد نقش تلویزیون و رسانه ها در این امر است. در ایران معمولاً اعضای خانواده با هم به تماشای تلویزیون می پردازند و تلویزیون همواره با این معضل روبرو بوده است كه چگونه می توان ارزشهای فرهنگ سنتی را با رسانه های مدرن معاصر تركیب كرد تا هم جذابیت آنها محفوظ بماند و هم اثر جاذبه خود را از دست ندهد.

موضوع بحث این تحقیق بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان است به بررسی میزان باورهای مذهبی مخاطبان و تأثیر تأتر تلویزیون بر آن می پردازیم.

بیان مسئله‌ :

طی سالهای اخیر ساختار اجتماعی و اقتصادی كشورهای اسلامی و از جمله ایران دگرگون و تا حدی مدرن شده است. با وجود این، مسلمانان هنوز برای محترم داشتن دستورهای خداوند و آموزه های قرآن اهمیت زیادی قائل هستند. مسلمانان نشان داده اند كه تا حد زیادی توانسته اند انگیزه های دینی خود را در دنیای مدرن حفظ كنند . دنیایی كه مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه ای و تأثیریافته های آن در عرصه های متفاوت زندگی بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئیم كه سرنوشت جوامع انسانی و افكار عمومی یكسره در اختیار نگاههای عظیم خبررسانی و اطلاع رسانی است ، دست كم باید بپذیریم كه متولیان رسانه های گوناگون توانسته اند تا حد زیادی واقعیات را آنگونه كه همسو با منافع و اهداف آنان است نمایش دهند. امروزه امكان استفاده جهانی از رسانه ها باعث شده است كه مخاطب بنا به دلایل شخصی و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ای خاص گرایش یابد و انگیزه اصلی وی كه دستیابی به رضایت شخصی ناشی از انتخاب رسانه و بهره گیری از آن است ، جایگزین ارتباط یكسویه سابق شود. بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف كننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها اثر می گذارد.

(سعیدیان- ایما- نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران)

آگاهی از انگیزه ها و انتظارات بینندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمی در موفقیت سیاستگذاران و برنامه ریزان تلویزیون در زمینه كسب رضایت مخاطبان است.

بنابراین با توجه به تأثیر روزافزون رسانه های رقیب در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرش و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان و همچنین تعدد و تنوع شبكه های تلویزیونی ، برنامه سازی و برنامه ریزی جهت تقویت نگرش ها و باورها و بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان امری است ضروری كه خود مستلزم آگاهی از ارتباط میان میزان تماشای برنامه های تلویزیون و نوع برنامه های منتخب از سوی مخاطبان با باورهای مذهبی مخاطبان است.

براین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان باورهای مذهبی مخاطبان با میزان ساعات تماشا و نوع برنامه های منتخب آنان پرداخته ایم.

اهمیت تحقیق :

با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزدیك شدن فرهنگ هابه یكدیگر ، نوعی همرنگی و همزیستی در نگرش و باورهای مذهبی و سیاسی افراد به چشم می خورد و این امر حتی در جامعه اسلامی ما به ویژه در میان جوانان به نحو چشمگیری ملاحظه می شود.

امروز تحقیقات انجام گرفته حاكی از تغییر ساخت نگرش و باورهای مذهبی مخاطبان جامعه و تمایل بیشتر آنان به استفاده از رسانه های غیررسمی است كه مستقیماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خویش قرار داده اند. در چنین اوضاعی توجه جدی به برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت سلیقه ها و تقویت نگرشها و باورهای دینی مخاطبان حائز اهمیت است.

تلویزیون به عنوان وسیله اثر بخش در گسترش اسلام و انتقال فرهنگ ، به خوبی در قانون اساسی مورد تأكید قرار نگرفته است، از این رو هر گونه تولید و برنامه سازی تلویزیونی مستلزم رعایت اصول دینی و اخلاقی است. از این نظر تلویزیون در ایران منحصر به فرد است . زیرا كه این رسانه از یك سو می كوشد تا با الزامات تكنولوژیك سازمانی و برنامه سازی كنار آید و از سوی دیگر مسئولیت تطابق برنامه ها و قالب های برنامه ریزی را با موازین اخلاقی برعهده گیرد.

(مولانا- حمید- ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد” – انتشارات سروش ، سال بیست و دوم – شماره 1026)

ضرورت تحقیق :

با هجوم روز افزون رسانه های رقیب و شبكه فارسی زبان خارج از كشور و كوشش آنها در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرشها و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلایق و نوع برنامه مورد انتخابی آنها و همچنین ساعات تماشای تلویزیون از سوی آنها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های مطلوب ضرورت این تحقیق را مشخص می كند.

اهداف تحقیق :

هدف كمی تحقیق، عبارت است از دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای برنامه ها.

اهداف جزئی شامل وجود تفاوت در خصوص متغیر مؤلفه باورهای مذهبی با توجه به متغیرهای جنس ، سن و تحصیلات و درآمد و … مخاطبان است.

سؤالات تحقیق :

– مفهوم باورهای مذهبی چیست ؟

– مفهوم برنامه های تلویزیونی چیست ؟

– رابطه بین ساعات تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان چیست‌؟

– رابطه بین نوع برنامه انتخابی با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– رابطه بین قالب برنامه با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– وضع موجود نظام باورهای مذهبی مردم چگونه است ؟

فرضیـات :

– به نظر می رسد بین ساعات تماشای برنامه های تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و نوع برنامه ای كه انتخاب
می كنند رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و هدف آنان از تماشای برنامه های تلویزیون رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

«مقدمه»

باورها به صورت طیف گسترده ای بنیان رفتار و حركات انسانی را تشكیل می دهند، منظومه باورهای انسان كه هنوز به صورت كامل شناخته نشده اند توسط ” میلتون روكیج” مورد بحث و علاقه قرار گرفته و در این بین 5 دسته باور مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند كه از باورهای عینی و مركزی شروع (نوع A) و تا باورهای بدون عواقب نوع(E ) ادامه دارد كه بر حسب نوع از بار اهمیتی گوناگون برخوردارند، تغییر در باورهای انسان دارای فرآیند خاصی است كه مشخص می شود چه میزان چالش لازم است كه بتوان هر باور را در یكی از تقسیم بندی های باوری دچار تزلزل یا تغییر كرد، ” به طور كمی یك باور (اعتقاد) هر جمله ساده اخباری است كه می توان از آنچه فرد می گوید یا انجام می دهد آن را استنباط كرد و می توان به راحتی با عبارت ” من اعقاد دارم كه … ” بیان نمود.

بنابراین ، باورها ، تمام اعتقادات و آمادگی های ذهنی قبلی برای عمل هستند و هر اعتقاد دارای 3 جزء شناختی ، احساسی و رفتاری است.

باورها و ارزشها به فرهنگ كمی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. در واقع باورها و ارزشهای هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی- فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند. چرا كه خصیصه انسان داشتن نظامی از باورها و ارزشها است.

مفهوم باورهای مذهبی :

باور دینی اعتقادی است كه فرد یا گروهی در مورد موضوعات دینی دارا هستند به طوریكه این عقاید بر قضاوت های ارزشی یا استدلال و دلایل منطقی متكی است.

(گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران – 79)

مفهوم برنامه های تلویزیون :

تلویزیون یك ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عكس های متحرك و صدا از یك فاصله دور می باشد. این لغت به تمام بخش های تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آن اشاره می كند.

كلمه تلویزیون یك كلمه دو قسمتی است كه از زبان یونانی و لاتین می آید. تل در یونانی به معنای دور در حالیكه ویزیون كه از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد.

منظور از برنامه های تلویزیونی تمامی برنامه هایی است كه توسط گروههای دینی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و … در شبكه های مختلف تولید و پخش می شود.

قالب های برنامه ای :

انواع و اقسام برنامه های تولید شبكه ها كه در زمینه ها و
قالب های ، فیلم و سریال ، جنگ و برنامه های شاد خبر ، گزارش و مصاحبه ، موسیقی و تصویر ، دكلمه و پیام های كوتاه ، كارتون ، تبلیغات و غیره از شبكه های مختلف تولید و پخش می شوند.

انواع برنامه :

انواع برنامه های تولیدی شبكه ها در زمینه های علمی و آموزشی ، خانوادگی ، اجتماعی و فرهنگی ، اخلاقی و فرهنگی ، اخلاقی و مذهبی ، ورزشی ، سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی ، بهداشت و ایمنی ، هنر و ادب ، پلیسی و جنایی و غیره كه از نظر نوع با هم متفاوتند.

منابع و مأخذ این فصل به ترتیب كاربرد :

1) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

2) سعیدیان – ایما – نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران

3) مولانا – حمید ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد ” – سروش – سال بیستم و دوم – شماره 1026

4) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

× سوابق نظری موضوع

  • o مقدمه
  • o تاریخچه
  • o مبانی نظری

× سوابق تجربی

× فهرست منابع و مأخذ

پیشینه نظری موضوع :

«مقدمه »

یكی از مشخصات برجسته دوران ما مقامی است كه وسایل ارتباط جمعی در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ملل بدست آورده اند. مارشال مك لوهان معتقد است كه اگر دوران فن آوری یك دوران مصنوع فكر و عمل انسان است می توان گفت كه انسان هر عصر به سهم خود مصنوع فن آوری زمان خود است.

(ساروخانی- باقر “جامعه شناسی ارتباطات “تهران 71 ) انتشارات اطلاعات نقش تلویزیون در شكل دهی رفتارها و باورهای مردمی به علت جنبه های شنیداری و دیداری و حركتی آن دارای ویژگی های خاص است و به دلیل همین ویژگی ها و تأثیرات عمیقی كه این رسانه می تواند به افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشد ، حساسیت داشتن جامعه به محتوای پیام های ارائه شده از طریق این رسانه ضرورت پیدا می كند. نتایج تجربیات كه بتازگی انجام شده حاكی از آن است كه تأثیر رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون بر مردم به منزله مسمومیتی شبیه مسمومیت مواد مخدر است و یكی از روانشناسان مدعی است كه تلویزیون مانند مواد مخدر پاره ای از اختلاف ها را می پوشاند و از بروز آنها جلوگیری می كند .

(شرایر- شروان – نیروی پیام – ترجمه سروش حبیبی – تهران 71)

در بحث از آثار وسایل ارتباط جمعی از جمله تلویزیون ، دو دیدگاه افراطی و یك دیدگاه معتدل به چشم می خورد برخی مانند مك لوهان معتقدند كه وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند كه می توانند برای نخستین بار نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند. به نظر وی تلویزیون یك وسیله ارتباطی سرد به شمار می آید كه می تواند موجبات مشاركت انسانی را فراهم كند.

تاریخچه باورهای مذهبی:

دین و باورهای مذهبی یكی از اساسی ترین و مهمترین نهادهایی است كه جامعه بشری به خود دیده است به طوریكه هیچگاه بشر خارج از این پدیده زیست نكرده و دامن از آن بر نكشیده.

به گفته پلوتارك اگر به صحنه گیتی نظری بیافكنیم، بسیاری از محل ، اماكن را خواهید دید كه در آنجا نه آبادیست نه علم و نه دولت ، اما یكجا كه خدا نباشد و باور مذهبی نمی توان پیدا نمود.

(كوزر – لوئین – جامعه شناسی معرفت : به ترجمه سعید سبزیان – نامه علوم اجتماعی 73 )

در واقع هیچ فرهنگی در گذشته یافته نمی شود كه دین در آن جایی نداشته باشد و هیچ كس فكر نمی كند كه در آینده نیز فرهنگی غیر از این بتواند به وجود آید . مطالعه انسان فهم و درك این نكته را برای ما ممكن می سازد كه نیاز به یك نظام مشترك جهت گیری و باوری و مرجع اعتقاد دارای ریشه عمیق در شرایط زیستی انسان است.

(فرم – اریك – روانكاری و دین – به ترجمه آرسن نظریان – انتشارات مروارید – چاپ اول – 82)

به زعم یونگ ” دین حالتی خاص از روح انسان است كه بر طبق معنی اصلی كلمه دین و باور مذهبی به این عبارت تعریف می شود ، بعضی از عوامل مؤثر كه بشر عنوان ” قدرت قاهره ” را به آن اطلاق می كند و آنها را به صورت ارواح ، شیاطین ، خدایان، قوانین ، صور مثالی ، كمال مطلوب و غیره تجسم می كند.

(یونگ – كارل گوستاور – روانشناسی و دین – ترجمه فواد روحانی – انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم – 82)

استعمال كلمه دین و باور مذهبی ، اعتقاد به ملك معینی را در نظر ندارد . اما هر ملكی در اصل از یك طرف به احساس مستقیم كیفیت قدسی و نورانی متكی است و از طرف دیگر به ایمان یعنی وفاداری به اعتقاد و تأثیر عوامل قدسی و نورانی و تغییراتی كه در وجدان انسان از آن تأثیر حاصل می شود.

به نظر فروید منشاء دین و باور مذهبی ناتوانی انسان در مقابله با نیروهای طبیعت در بیرون از خود و نیروهای غریزی درون خویش است . به نظر او دین در مراحل ابتدایی و اولیه تكامل انسان به وجود آمده یعنی زمانی كه هنوز بشر از عقل و دانش كافی برخوردار نبوده و قادر به استفاده از خرد خود در مقابله با این نیروهای بیرونی و درونی نبوده است . در نتیجه به جای مقابله با‌ آنها و استفاده از خرد از “ضد انفعالات ” و دیگر باورهای احساسی و عاطفی كمك گرفته و در این فراگیر چیزی را در خود پرورش می دهد كه فروید آن را ” توهم ” می نامد .

بنابراین نتیجه می گیریم مذهب و باور مذهبی از همان ابتدای تاریخ بشر همیشه همراه و همگام انسان بوده و موجبات اعتلای روانی و تكامل و آرامش و تعالی انسان شده است.

تاریخچه تلویزیون :

«مقدمه »

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکسهای متحرک و صدا از یک فاصله دور می باشد . این لغت به تمام بخشهای تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آنها اشاره می کند . کلمه تلویزیون یک کلمه دو قسمتی است که از زبان یونانی و لاتین می آید . تل در یونانی به معنای دور در حالی که ویزیون که از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد .

پیشرفت تکنولوژی را می توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم : اول پیشرفت و توسعه وابسته به مسائل مکانیکی و الکترونیکی و دیگری که به الکترونیک وابسته بود . تمام تلویزیونهای مدرن از قسمت دوم هستند ، ولی این غیر ممکن است که بدون کشفیات و بینش از سیستمهای مکانیکی بتوانیم سر در بیاوریم .

تلویزیون الکترومکانیکی :

پول گوتلیپ نیپ کوو به اولین تلویزیون الکترومکانیکی در سال 1884 م امتیاز داد . مردم بر این عقیده اند که او هرگز نتوانست نمونه اصلی را طراحی کند . تا سال 1907 م که نمونه اصلی آن بطور آزمایشی طراحی شد . در سال 1907-1910م ، بوریس روسینگ و دانش آموزش ولادیمیر زوریکین یک سیستم تلویزیونی را نشان داد که از یک جستجوگر آینه ای مکانیکی در نمایشگر و لیوب براون الکترونیکی در دریافت کننده استفاده می کردند . روسینگ در مدت انقلاب بولشویک 1917 م ناپدید شد ، ولی زوریکین بعداً برای RAC کار می کرد تا یک تلویزیون الکترونیکی بسازد ، طراحی آن نتیجتا حق انحصاری و امتیاز را توسط فیلوتیلورفرنس فورس به او دادند . یک تلویزیون مشابه نیمه مکانیکی برای اولین بار در لندن نشان داده شد ، در فوریه 1924 توسط ژان لوجی بیرد با تصویر فلیکس گربه و تصویر متحرک بیرد در30 اکتبر 1925م ، نشان داده شد. سیستم بیرد نتیجتاً توسط شرکت BBC دوباره بازسازی شد .

تلویزیون الکترونیکی :

با وجود اینکه نیپ کوف ، روسینگ ، بیرد خیلی خارق العاده بود . قسمت کمی از تکنولوژی آنها در تلویزیون امروزی کاربرد داشت . در سال 1934 ، تمام سیستمهای تلویزیونی الکترومکانیکی دیگر خارج از مد شده بود . کمپل سوینتون یک نامه به مجله طبیعت در 18 ژوئن 1908م نوشت که در آن استفاده از اشعه کاتدی در تلویزیون الکتریکی که توسط کارل فردیناند براون اختراع شده بود را شرح داد . او نظریه داد که از پرتو الکترون هم در دوربین و هم در دریافت کننده استفاده شود ، که می تواند بصورت الکترونیکی بچرخد و تصاویر متحرک تولید کند . او سخنرانی در رابطه با موضوعی در سال 1911م داشت و یک نمودار را نشان داد که هیچ کس ، حتی سوینتون ، نتوانست طرح او را بفهمد ، سیستم او هیچ وقت ساخته نشد .

سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط فیلوتیلور فرانس وورس در پائیز سال 1927م نمایش داده شد . فرانس وورس مزرعه مورمون پسری از ایداهو ، او اولین بار در سن 14 سالگی این سیستم را در نظر داشت . اولین ایده را با معلم شیمی دبیرستانش بحث می کرد ، کسی که فکر می کرد که آن بدون دلیل کار نمی کند (فرانس وورس بعدا به معلمش ثابت کرد ژاستین تال من که یک کلید بر روی اختراعش قرار داد) او به دنبال ایده خود در آکادمی جوانان بریگهام (جدیداٌ دانشگاه جوانان بریگهام) بود .

در سن 21 سالگی ، او یک سیستم کاربر را در لابراتور شخصی اش در سان فرانسیسکو نشان داد . تمام تلویزیونهای امروزی بطور مستقیم از طراحی او پیروی می کنند . ولادیمیر زوریکین بخاطر اختراع مفیدش ایکونوسکوپ در سال 1923 و اختراع کینسکوپ در سال 1929 بعنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته می شود . طراحی او جزء اولینهایی بود که سیستم تلویزیون را نشان می داد . کار قبلی او با روسینگ بر روی تلویزیون الکترومکانیکی به او آموخت که چگونه یک سیستم تولید کنند ، ولی ادعای او و (RCA) که این اختراع اصلی آنها بود به سه دلیل بیهوده به حساب می آید :

امتیاز 1923 زوریکین یک طرح ناتمام را نشان داد ، ناتوان در کاری که می خواست انجام دهد (تا سال 1923 طول کشید تا زوریکین توانست طرح کاری خود را کسب کند .)

درخواست نامه امتیاز سال 1923 تا سال 1938 قبول نشد و بطور جدی مورد قبول واقع نشده بود .

دادگاه دریافت که RAC امتیاز طرح تلویزیونی که توسط فیلو تیلور فرانس وورس داده شد را نقض کرد . اختلاف در این بود که آیا اولین بار فرانس وورس بود یا زوریکین که تلویزیون امروزه را اختراع کرد . بعضی از اینها ادعا دارند وقتی که فرانس وورس برای اولین بار می خواست آن را بسازد ، این RAC بود که اولین بار به خرید و فروش تلویزیون می پرداخت و کارمندان RAC بودند که تاریخ اختراع تلویزیون را نوشتند . با این وجود فرانس وورس جنگ قانونی در برابر این مسئله را برد ، او هرگز قادر نبود تا سرمایه گذاری تمام و کامل روی اختراعش بکند

دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با…

باورها و ارزشها به فرهنگ كلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و كار خواهیم داشت در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا كه خصیصه انسان داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست این نظام باورها است كه م
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با...

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمـه :

باورها و ارزشها به فرهنگ كلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و كار خواهیم داشت . در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا كه خصیصه ” انسان ” داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست. این نظام باورها است كه مقررات و قوانین جامعه حول آن شكل می گیرد. به تعبیری نه فقط حیات اجتماعی و سالم انسانها نیازمند داشتن مجموعه ای از باورها و نظام های ارزش است ، بلكه تداوم زیست معنی دار و با هدف انسانها ” تعالی و كمال‌” جز با برپایی و اقامه نظام ازشی میسر نیست.

در نظام اجتماعی ایران كه متكی به باورهای اسلامی است توجه به باورهای مذهبی افراد جامعه حائز اهمیت است.

جامعه بشری همواره جهت حفظ و استمرار و صیانت از ” انسانیت” خویش نیازمند داشتن پروراندن نظام های باورهای مذهبی است. امروز بر همه انسانهای اهل شعور و منطق اثبات شده كه ارزشها و هنجارهای دینی است كه همواره انسجام بخش حیات جامعه انسانها است و تنظیم كننده روابط اجتماعی و حدود و شعور مقررات هر جامعه و اجتماع انسانی است.

از این روست كه ” سوروكین” جامعه شناس شهیر از نظام باورهای دینی به عنوان دم مسیحایی یاد می كند، كه می تواند آخرین پناهگاه برای بشر باشد.

(گرامی – عبدالرحیم- جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران 79 )

در جامعه ایران نیز همچنانكه داده های تجربی نشان داده است ، همه اقشار جامعه ، اعم از پیر و جوان همچنان به باورهای مذهبی خود معتقد هستند و عاملی كه از همه بیشتر می تواند بر این باورهای مذهبی تأثیر داشته باشد نقش تلویزیون و رسانه ها در این امر است. در ایران معمولاً اعضای خانواده با هم به تماشای تلویزیون می پردازند و تلویزیون همواره با این معضل روبرو بوده است كه چگونه می توان ارزشهای فرهنگ سنتی را با رسانه های مدرن معاصر تركیب كرد تا هم جذابیت آنها محفوظ بماند و هم اثر جاذبه خود را از دست ندهد.

موضوع بحث این تحقیق بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان است به بررسی میزان باورهای مذهبی مخاطبان و تأثیر تأتر تلویزیون بر آن می پردازیم.

بیان مسئله‌ :

طی سالهای اخیر ساختار اجتماعی و اقتصادی كشورهای اسلامی و از جمله ایران دگرگون و تا حدی مدرن شده است. با وجود این، مسلمانان هنوز برای محترم داشتن دستورهای خداوند و آموزه های قرآن اهمیت زیادی قائل هستند. مسلمانان نشان داده اند كه تا حد زیادی توانسته اند انگیزه های دینی خود را در دنیای مدرن حفظ كنند . دنیایی كه مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه ای و تأثیریافته های آن در عرصه های متفاوت زندگی بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئیم كه سرنوشت جوامع انسانی و افكار عمومی یكسره در اختیار نگاههای عظیم خبررسانی و اطلاع رسانی است ، دست كم باید بپذیریم كه متولیان رسانه های گوناگون توانسته اند تا حد زیادی واقعیات را آنگونه كه همسو با منافع و اهداف آنان است نمایش دهند. امروزه امكان استفاده جهانی از رسانه ها باعث شده است كه مخاطب بنا به دلایل شخصی و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ای خاص گرایش یابد و انگیزه اصلی وی كه دستیابی به رضایت شخصی ناشی از انتخاب رسانه و بهره گیری از آن است ، جایگزین ارتباط یكسویه سابق شود. بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف كننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها اثر می گذارد.

(سعیدیان- ایما- نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران)

آگاهی از انگیزه ها و انتظارات بینندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمی در موفقیت سیاستگذاران و برنامه ریزان تلویزیون در زمینه كسب رضایت مخاطبان است.

بنابراین با توجه به تأثیر روزافزون رسانه های رقیب در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرش و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان و همچنین تعدد و تنوع شبكه های تلویزیونی ، برنامه سازی و برنامه ریزی جهت تقویت نگرش ها و باورها و بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان امری است ضروری كه خود مستلزم آگاهی از ارتباط میان میزان تماشای برنامه های تلویزیون و نوع برنامه های منتخب از سوی مخاطبان با باورهای مذهبی مخاطبان است.

براین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان باورهای مذهبی مخاطبان با میزان ساعات تماشا و نوع برنامه های منتخب آنان پرداخته ایم.

اهمیت تحقیق :

با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزدیك شدن فرهنگ هابه یكدیگر ، نوعی همرنگی و همزیستی در نگرش و باورهای مذهبی و سیاسی افراد به چشم می خورد و این امر حتی در جامعه اسلامی ما به ویژه در میان جوانان به نحو چشمگیری ملاحظه می شود.

امروز تحقیقات انجام گرفته حاكی از تغییر ساخت نگرش و باورهای مذهبی مخاطبان جامعه و تمایل بیشتر آنان به استفاده از رسانه های غیررسمی است كه مستقیماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خویش قرار داده اند. در چنین اوضاعی توجه جدی به برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت سلیقه ها و تقویت نگرشها و باورهای دینی مخاطبان حائز اهمیت است.

تلویزیون به عنوان وسیله اثر بخش در گسترش اسلام و انتقال فرهنگ ، به خوبی در قانون اساسی مورد تأكید قرار نگرفته است، از این رو هر گونه تولید و برنامه سازی تلویزیونی مستلزم رعایت اصول دینی و اخلاقی است. از این نظر تلویزیون در ایران منحصر به فرد است . زیرا كه این رسانه از یك سو می كوشد تا با الزامات تكنولوژیك سازمانی و برنامه سازی كنار آید و از سوی دیگر مسئولیت تطابق برنامه ها و قالب های برنامه ریزی را با موازین اخلاقی برعهده گیرد.

(مولانا- حمید- ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد” – انتشارات سروش ، سال بیست و دوم – شماره 1026)

ضرورت تحقیق :

با هجوم روز افزون رسانه های رقیب و شبكه فارسی زبان خارج از كشور و كوشش آنها در القای ارزش ها و افكار جدید و تغییر نگرشها و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلایق و نوع برنامه مورد انتخابی آنها و همچنین ساعات تماشای تلویزیون از سوی آنها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های مطلوب ضرورت این تحقیق را مشخص می كند.

اهداف تحقیق :

هدف كمی تحقیق، عبارت است از دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با كمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای برنامه ها.

اهداف جزئی شامل وجود تفاوت در خصوص متغیر مؤلفه باورهای مذهبی با توجه به متغیرهای جنس ، سن و تحصیلات و درآمد و … مخاطبان است.

سؤالات تحقیق :

– مفهوم باورهای مذهبی چیست ؟

– مفهوم برنامه های تلویزیونی چیست ؟

– رابطه بین ساعات تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان چیست‌؟

– رابطه بین نوع برنامه انتخابی با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– رابطه بین قالب برنامه با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

– وضع موجود نظام باورهای مذهبی مردم چگونه است ؟

فرضیـات :

– به نظر می رسد بین ساعات تماشای برنامه های تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و نوع برنامه ای كه انتخاب
می كنند رابطه وجود دارد.

– به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و هدف آنان از تماشای برنامه های تلویزیون رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی :

«مقدمه»

باورها به صورت طیف گسترده ای بنیان رفتار و حركات انسانی را تشكیل می دهند، منظومه باورهای انسان كه هنوز به صورت كامل شناخته نشده اند توسط ” میلتون روكیج” مورد بحث و علاقه قرار گرفته و در این بین 5 دسته باور مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته اند كه از باورهای عینی و مركزی شروع (نوع A) و تا باورهای بدون عواقب نوع(E ) ادامه دارد كه بر حسب نوع از بار اهمیتی گوناگون برخوردارند، تغییر در باورهای انسان دارای فرآیند خاصی است كه مشخص می شود چه میزان چالش لازم است كه بتوان هر باور را در یكی از تقسیم بندی های باوری دچار تزلزل یا تغییر كرد، ” به طور كمی یك باور (اعتقاد) هر جمله ساده اخباری است كه می توان از آنچه فرد می گوید یا انجام می دهد آن را استنباط كرد و می توان به راحتی با عبارت ” من اعقاد دارم كه … ” بیان نمود.

بنابراین ، باورها ، تمام اعتقادات و آمادگی های ذهنی قبلی برای عمل هستند و هر اعتقاد دارای 3 جزء شناختی ، احساسی و رفتاری است.

باورها و ارزشها به فرهنگ كمی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. در واقع باورها و ارزشهای هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی- فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند. چرا كه خصیصه انسان داشتن نظامی از باورها و ارزشها است.

مفهوم باورهای مذهبی :

باور دینی اعتقادی است كه فرد یا گروهی در مورد موضوعات دینی دارا هستند به طوریكه این عقاید بر قضاوت های ارزشی یا استدلال و دلایل منطقی متكی است.

(گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران – 79)

مفهوم برنامه های تلویزیون :

تلویزیون یك ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عكس های متحرك و صدا از یك فاصله دور می باشد. این لغت به تمام بخش های تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آن اشاره می كند.

كلمه تلویزیون یك كلمه دو قسمتی است كه از زبان یونانی و لاتین می آید. تل در یونانی به معنای دور در حالیكه ویزیون كه از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد.

منظور از برنامه های تلویزیونی تمامی برنامه هایی است كه توسط گروههای دینی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و … در شبكه های مختلف تولید و پخش می شود.

قالب های برنامه ای :

انواع و اقسام برنامه های تولید شبكه ها كه در زمینه ها و
قالب های ، فیلم و سریال ، جنگ و برنامه های شاد خبر ، گزارش و مصاحبه ، موسیقی و تصویر ، دكلمه و پیام های كوتاه ، كارتون ، تبلیغات و غیره از شبكه های مختلف تولید و پخش می شوند.

انواع برنامه :

انواع برنامه های تولیدی شبكه ها در زمینه های علمی و آموزشی ، خانوادگی ، اجتماعی و فرهنگی ، اخلاقی و فرهنگی ، اخلاقی و مذهبی ، ورزشی ، سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی ، بهداشت و ایمنی ، هنر و ادب ، پلیسی و جنایی و غیره كه از نظر نوع با هم متفاوتند.

منابع و مأخذ این فصل به ترتیب كاربرد :

1) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

2) سعیدیان – ایما – نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران

3) مولانا – حمید ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد ” – سروش – سال بیستم و دوم – شماره 1026

4) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – 79

× سوابق نظری موضوع

  • o مقدمه
  • o تاریخچه
  • o مبانی نظری

× سوابق تجربی

× فهرست منابع و مأخذ

پیشینه نظری موضوع :

«مقدمه »

یكی از مشخصات برجسته دوران ما مقامی است كه وسایل ارتباط جمعی در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ملل بدست آورده اند. مارشال مك لوهان معتقد است كه اگر دوران فن آوری یك دوران مصنوع فكر و عمل انسان است می توان گفت كه انسان هر عصر به سهم خود مصنوع فن آوری زمان خود است.

(ساروخانی- باقر “جامعه شناسی ارتباطات “تهران 71 ) انتشارات اطلاعات نقش تلویزیون در شكل دهی رفتارها و باورهای مردمی به علت جنبه های شنیداری و دیداری و حركتی آن دارای ویژگی های خاص است و به دلیل همین ویژگی ها و تأثیرات عمیقی كه این رسانه می تواند به افراد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان داشته باشد ، حساسیت داشتن جامعه به محتوای پیام های ارائه شده از طریق این رسانه ضرورت پیدا می كند. نتایج تجربیات كه بتازگی انجام شده حاكی از آن است كه تأثیر رسانه های گروهی و به خصوص تلویزیون بر مردم به منزله مسمومیتی شبیه مسمومیت مواد مخدر است و یكی از روانشناسان مدعی است كه تلویزیون مانند مواد مخدر پاره ای از اختلاف ها را می پوشاند و از بروز آنها جلوگیری می كند .

(شرایر- شروان – نیروی پیام – ترجمه سروش حبیبی – تهران 71)

در بحث از آثار وسایل ارتباط جمعی از جمله تلویزیون ، دو دیدگاه افراطی و یك دیدگاه معتدل به چشم می خورد برخی مانند مك لوهان معتقدند كه وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند كه می توانند برای نخستین بار نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند. به نظر وی تلویزیون یك وسیله ارتباطی سرد به شمار می آید كه می تواند موجبات مشاركت انسانی را فراهم كند.

تاریخچه باورهای مذهبی:

دین و باورهای مذهبی یكی از اساسی ترین و مهمترین نهادهایی است كه جامعه بشری به خود دیده است به طوریكه هیچگاه بشر خارج از این پدیده زیست نكرده و دامن از آن بر نكشیده.

به گفته پلوتارك اگر به صحنه گیتی نظری بیافكنیم، بسیاری از محل ، اماكن را خواهید دید كه در آنجا نه آبادیست نه علم و نه دولت ، اما یكجا كه خدا نباشد و باور مذهبی نمی توان پیدا نمود.

(كوزر – لوئین – جامعه شناسی معرفت : به ترجمه سعید سبزیان – نامه علوم اجتماعی 73 )

در واقع هیچ فرهنگی در گذشته یافته نمی شود كه دین در آن جایی نداشته باشد و هیچ كس فكر نمی كند كه در آینده نیز فرهنگی غیر از این بتواند به وجود آید . مطالعه انسان فهم و درك این نكته را برای ما ممكن می سازد كه نیاز به یك نظام مشترك جهت گیری و باوری و مرجع اعتقاد دارای ریشه عمیق در شرایط زیستی انسان است.

(فرم – اریك – روانكاری و دین – به ترجمه آرسن نظریان – انتشارات مروارید – چاپ اول – 82)

به زعم یونگ ” دین حالتی خاص از روح انسان است كه بر طبق معنی اصلی كلمه دین و باور مذهبی به این عبارت تعریف می شود ، بعضی از عوامل مؤثر كه بشر عنوان ” قدرت قاهره ” را به آن اطلاق می كند و آنها را به صورت ارواح ، شیاطین ، خدایان، قوانین ، صور مثالی ، كمال مطلوب و غیره تجسم می كند.

(یونگ – كارل گوستاور – روانشناسی و دین – ترجمه فواد روحانی – انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم – 82)

استعمال كلمه دین و باور مذهبی ، اعتقاد به ملك معینی را در نظر ندارد . اما هر ملكی در اصل از یك طرف به احساس مستقیم كیفیت قدسی و نورانی متكی است و از طرف دیگر به ایمان یعنی وفاداری به اعتقاد و تأثیر عوامل قدسی و نورانی و تغییراتی كه در وجدان انسان از آن تأثیر حاصل می شود.

به نظر فروید منشاء دین و باور مذهبی ناتوانی انسان در مقابله با نیروهای طبیعت در بیرون از خود و نیروهای غریزی درون خویش است . به نظر او دین در مراحل ابتدایی و اولیه تكامل انسان به وجود آمده یعنی زمانی كه هنوز بشر از عقل و دانش كافی برخوردار نبوده و قادر به استفاده از خرد خود در مقابله با این نیروهای بیرونی و درونی نبوده است . در نتیجه به جای مقابله با‌ آنها و استفاده از خرد از “ضد انفعالات ” و دیگر باورهای احساسی و عاطفی كمك گرفته و در این فراگیر چیزی را در خود پرورش می دهد كه فروید آن را ” توهم ” می نامد .

بنابراین نتیجه می گیریم مذهب و باور مذهبی از همان ابتدای تاریخ بشر همیشه همراه و همگام انسان بوده و موجبات اعتلای روانی و تكامل و آرامش و تعالی انسان شده است.

تاریخچه تلویزیون :

«مقدمه »

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکسهای متحرک و صدا از یک فاصله دور می باشد . این لغت به تمام بخشهای تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و پخش آنها اشاره می کند . کلمه تلویزیون یک کلمه دو قسمتی است که از زبان یونانی و لاتین می آید . تل در یونانی به معنای دور در حالی که ویزیون که از زبان لاتین ویزیو می آید به معنای دیدن یا بینایی می باشد .

پیشرفت تکنولوژی را می توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم : اول پیشرفت و توسعه وابسته به مسائل مکانیکی و الکترونیکی و دیگری که به الکترونیک وابسته بود . تمام تلویزیونهای مدرن از قسمت دوم هستند ، ولی این غیر ممکن است که بدون کشفیات و بینش از سیستمهای مکانیکی بتوانیم سر در بیاوریم .

تلویزیون الکترومکانیکی :

پول گوتلیپ نیپ کوو به اولین تلویزیون الکترومکانیکی در سال 1884 م امتیاز داد . مردم بر این عقیده اند که او هرگز نتوانست نمونه اصلی را طراحی کند . تا سال 1907 م که نمونه اصلی آن بطور آزمایشی طراحی شد . در سال 1907-1910م ، بوریس روسینگ و دانش آموزش ولادیمیر زوریکین یک سیستم تلویزیونی را نشان داد که از یک جستجوگر آینه ای مکانیکی در نمایشگر و لیوب براون الکترونیکی در دریافت کننده استفاده می کردند . روسینگ در مدت انقلاب بولشویک 1917 م ناپدید شد ، ولی زوریکین بعداً برای RAC کار می کرد تا یک تلویزیون الکترونیکی بسازد ، طراحی آن نتیجتا حق انحصاری و امتیاز را توسط فیلوتیلورفرنس فورس به او دادند . یک تلویزیون مشابه نیمه مکانیکی برای اولین بار در لندن نشان داده شد ، در فوریه 1924 توسط ژان لوجی بیرد با تصویر فلیکس گربه و تصویر متحرک بیرد در30 اکتبر 1925م ، نشان داده شد. سیستم بیرد نتیجتاً توسط شرکت BBC دوباره بازسازی شد .

تلویزیون الکترونیکی :

با وجود اینکه نیپ کوف ، روسینگ ، بیرد خیلی خارق العاده بود . قسمت کمی از تکنولوژی آنها در تلویزیون امروزی کاربرد داشت . در سال 1934 ، تمام سیستمهای تلویزیونی الکترومکانیکی دیگر خارج از مد شده بود . کمپل سوینتون یک نامه به مجله طبیعت در 18 ژوئن 1908م نوشت که در آن استفاده از اشعه کاتدی در تلویزیون الکتریکی که توسط کارل فردیناند براون اختراع شده بود را شرح داد . او نظریه داد که از پرتو الکترون هم در دوربین و هم در دریافت کننده استفاده شود ، که می تواند بصورت الکترونیکی بچرخد و تصاویر متحرک تولید کند . او سخنرانی در رابطه با موضوعی در سال 1911م داشت و یک نمودار را نشان داد که هیچ کس ، حتی سوینتون ، نتوانست طرح او را بفهمد ، سیستم او هیچ وقت ساخته نشد .

سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط فیلوتیلور فرانس وورس در پائیز سال 1927م نمایش داده شد . فرانس وورس مزرعه مورمون پسری از ایداهو ، او اولین بار در سن 14 سالگی این سیستم را در نظر داشت . اولین ایده را با معلم شیمی دبیرستانش بحث می کرد ، کسی که فکر می کرد که آن بدون دلیل کار نمی کند (فرانس وورس بعدا به معلمش ثابت کرد ژاستین تال من که یک کلید بر روی اختراعش قرار داد) او به دنبال ایده خود در آکادمی جوانان بریگهام (جدیداٌ دانشگاه جوانان بریگهام) بود .

در سن 21 سالگی ، او یک سیستم کاربر را در لابراتور شخصی اش در سان فرانسیسکو نشان داد . تمام تلویزیونهای امروزی بطور مستقیم از طراحی او پیروی می کنند . ولادیمیر زوریکین بخاطر اختراع مفیدش ایکونوسکوپ در سال 1923 و اختراع کینسکوپ در سال 1929 بعنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته می شود . طراحی او جزء اولینهایی بود که سیستم تلویزیون را نشان می داد . کار قبلی او با روسینگ بر روی تلویزیون الکترومکانیکی به او آموخت که چگونه یک سیستم تولید کنند ، ولی ادعای او و (RCA) که این اختراع اصلی آنها بود به سه دلیل بیهوده به حساب می آید :

امتیاز 1923 زوریکین یک طرح ناتمام را نشان داد ، ناتوان در کاری که می خواست انجام دهد (تا سال 1923 طول کشید تا زوریکین توانست طرح کاری خود را کسب کند .)

درخواست نامه امتیاز سال 1923 تا سال 1938 قبول نشد و بطور جدی مورد قبول واقع نشده بود .

دادگاه دریافت که RAC امتیاز طرح تلویزیونی که توسط فیلو تیلور فرانس وورس داده شد را نقض کرد . اختلاف در این بود که آیا اولین بار فرانس وورس بود یا زوریکین که تلویزیون امروزه را اختراع کرد . بعضی از اینها ادعا دارند وقتی که فرانس وورس برای اولین بار می خواست آن را بسازد ، این RAC بود که اولین بار به خرید و فروش تلویزیون می پرداخت و کارمندان RAC بودند که تاریخ اختراع تلویزیون را نوشتند . با این وجود فرانس وورس جنگ قانونی در برابر این مسئله را برد ، او هرگز قادر نبود تا سرمایه گذاری تمام و کامل روی اختراعش بکند .

پخش کردن برنامه از تلویزیون :

اولین فاصله زیاد پخش تلویزیون عمومی که از واشنگتن DC به نیویورک پخش شد ، در 7 آوریل 1927 پدیدار شد . تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود . هربرت هوور اولین سرویس مشابه WGY بود ، شنکتدی ، نیویورک در 11 می 1928 افتتاح شد . اولین نمایش تلویزیون انگلیسی مردی با گل در دهانش بود، که در ژوئیه 1930م پخش شد . ایستگاه CBS در نیویورک اولین برنامه های منظم خود را در هفت روز هفته در ایالات متحده پخش می کرد . در 21 ژوئیه 1931م اولین پخش جیمز جی .واکر ، کیت اسمیت و جورج گرش وین اولین تلویزیون تمام الکترونیکی در لوس آنجلس شروع به کار کرد .

CA توسط پخش دن لی . تاریخ شروع آنها از 23 دسامبر 1931م در W6XA0 که بعدا KTSL شد . اصولا تجهیزات مکانیکی استفاده شد ، ولی در ژوئن 1936 سرویس 300 خطه تمام الکترونیکی راه اندازی شد . در سال 1932 برنامه BBC راه اندازی شد که از سیستم 30 خط استفاده می کرد ، این پخشها تا 11 دسامبر 1935 ادامه داشت . در 21 نوامبر 1936 ، BBC شروع به پخش سیستم دو طرفه نمود . شش ماه بعد ، انجمن شهر بیان کرد که تصویر الکترونیکی EMI مارکونی ، برترین تصویر گرفته شده است و آنها را یک نمونه استاندارد انتخاب کردند . این سرویس به عنوان اولین سرویس تلویزیون عمومی منظم و با محدودیت بالای جهانی نامگذاری شد .