کارآموری نیل DHS

برنامه كه از واحد مركزی شركت ارائه می شود از طریق مدیریت به سرپرست های واحد داده می شود كه سرپرست هر واحد با توجه به برنامه ریزی تولید ونقشه ی ارائه شده به انبار می رود وسایل وقطعات مورد نیاز را از انبار درخواست می كند وهر یك از سرپرست ها برنامه كاری را برای اُپراتو رهای واحد تو ضیح می دهند وكار را شروع می كنند
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

کارآموری نیل DHS

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نام محصول :نیل DHS

برنامه ریزی

ماشین كاری 2

انبار مواد

ماشین كاری 2

برش

سایز وسوراخ كاری

ترش كاری

دو پهلو كردن ساقه

تلاویز كاری

ماشین كاری 1

پیچ بُری نیل

ماشین كاری 2

شیار زدن

پولیش كاری

الكترو پولیش

كنترل كیفی

لیزر

بسته بندی

برنامه كه از واحد مركزی شركت ارائه می شود از طریق مدیریت به سرپرست های واحد داده می شود كه سرپرست هر واحد با توجه به برنامه ریزی تولید ونقشه ی ارائه شده به انبار می رود وسایل وقطعات مورد نیاز را از انبار درخواست می كند . وهر یك از سرپرست ها برنامه كاری را برای اُپراتو رهای واحد تو ضیح می دهند وكار را شروع می كنند .

1- برش :

در این مرحله میلگراستیل پزشكی با قطر هاوطول های مختلف ،با توجه به نقشه ی طراح وتعدادتو لید آن را به وسیله ی كولیس بزرگ 30cmاندازه گیری می كنیم وبه وسیله اره لنگ به قطعات مورد نظر تقسیم می كنیم .

2- سایز وسوراخ كاری :

– سایز :

قطعاتی را كه بریده ایم برای دقت بیشتر آنرا دو باره با دستگاه تراش از دو طرف پیشانی تراشكاری می كنیم با تلاقی مشخص

– سوراخ كاری :

در این مرحله كار با دستگاه تراش صورت می گیرد .

در قطعه ی مورد نظر باید 2 سوراخ ایجاد شود یكی برای عبور پیچ ودیگری برای عبور كرشنیروایر ،حال قطعه را در داخل سر نظام دقیق وراست بدون لنگی قرار می دهیم سپس مرغك را جلو می آوریم وبا استفاده از ته های مورد نیاز سوراخ ها را می زنیم سوراخ ها باید در یك محور باشند در غیر این صورت باید اصلاح شوند وگرنه جز ءضایعات محسوب می شوند درستی كار را با میله ی راهنما بازرسی می كنیم .

3- تراشكاری :

در این مرحله با توجه به نام آن این كار توسط دستگاه تراش انجام می شود . قطعه ی خام را طی دو مرحله ی تراش می كنیم . در مرحله ی اول بیشترین بار برداری را انجام می دهیم وبه ضخامت كاری معرف است ودر مرحله ی دوم بار برداری ما جزی است كه بیشتر جهت زیبایی ودقت كار است ،وبه نازك كاری معروف است . وبعد از اتمام كار باید نیل از دو قسمت ساقه وheadتشكیل شده باشد .

Head ساقه

4- دو پهلو كردن :

در این مرحله كار تو سط دستگاه دریل فرز یا جابرانجام می شود ،كار را با تنظیمات لازم شروع می كنیم با توجه به نقشه ی قطعه بارهای مورد نظر را محاسبه می كنیم وبه دستگاه فرز می دهیم . سپس نیل را روی گیره قرار داده ومحكم می كنیم وبا وسایلی مانند مس وساعت نیل را تا حد امكان تراز می كنیم سپس دستگاه را روشن كرده وبُراده برداری پهلوی اول را شروع می كنیم پس از اتمام كار به وسیله ی میكرومتر آن را اندازه می گیریم وبعد براده برداری پهلوی دوم را شروع می كنیم ودوباره پس از اتمام كار به وسیله ی میكرومتر آن را اندازه می گیریم ودر صورتی كه در محدود ی تلاقی باشد قطعه ی بعدی را شروع می كنیم در غیر این صورت اگر قابل اصلاح نباشد جزءضایعات محسوب می شود .

5- تلاویز كاری

در این مرحله ما نیل را پیچ كمپرسشن comperestion تلاویز می كنیم.

وسایل مورد نیاز ما :

تلاویز ،دسته ی تلاویز ،روغن جهت خنك كردن تلاویز

نحوه ی كار :

تلاویز را محكم به دسته ی تلاویز می بندیم وسپس شروع به چرخاندن آن می كنیم چرخش آن بصورت از (0 تا װ2)یعنی یك دور كامل ومثبت پیش روی وسپس از (װ2 تا װ) بصورت منفی وپس روی به عقب بر می گردیم . تا براده برداری بصورت كامل انجام شود . این كار را ما دستی انجام می دهیم .

6- پیچ بری :

قطعه را بین دو مرغك قرار داده ومحكم می بندیم بعد از روشن كردن وگردشی دستگاه ،تیز بُر كه فرم گام روی ان تعبیه شده است از روی headنیل حركت كرده وگام آن كه تو سط گیر لكبی دستگاه مشخص می شو د؛ بر روی headنیل شكل می گیرد . این كار با توجه به عمق گام طی چندین مرحله انجام می شود .

7- شیار زدن :

این كار با دستگاه فرز (جابر)انجام می شود وتوسط تیغه فرم پولكی انجام می شود شیار را عمود بر سوراخ نیل وموازی با دو پهلو می زنیم این كار جهت محكم بودن پیچ وبعنوان آچار برای پزشك مورد استفاده قرار می گیرد .

8- پولیش كاری :

در این واحد كه قسمت مجزایی از واحدهای دیگر است به نام پولیش كاری نامگذاری شده كه در این قسمت عملیات پولیش مكانیكی صورت می گیرد ،كه كار اصلی براق كنندگی وصیقل دادن قطعات وسایز قطعات بر طبق نقشه است .

پولیش مكانیكی عبارت است از پرداخت وپردازشی قطعات

دستگاه های كه در این واحد مورد استفاده قرار می گیرد دینام است ،دینام های با دورهای بسیار قوی یك میله ی آهنی به نام دَكَل در كنار دینام ویك غلطك روی دینام بنام غلطك پایین ویك غلطك در بالای دینام به نام غلطك بالا به وسیله ی مهار كُش نگهداری می شود .وسمباده نیز به صورت دایره ی مثل تسمه روی غلطك ها قرار می گیرد وبه چرخش در می آید وبار برداری می كند .

ما از چندین نوع سمباده برای لایه برداری استفاده می كنیم . كه به تعدادی از آنها اشاره می كنیم.

P400:برای لایه برداری كم وبه وسیله ی واكسی سفید تبدیل می شود به برقی وبرای صاف كردن وصیقلی كردن بیشتر برای استیل .

P1000: لایه برداری متوسط وبرای قطعات تیتانیم بكار می رود . در این نوع واكسی سفید استفاده نمی شود.

P60:برای لایه برداری زیاد وبرای سایز كزدن ،واكسی سفید به این نوع زده نمی شود . وسیله ی دیگری كه مورد استفاده قرار می گیرد ،گلانس است كه عبارت است تعدادی پارچه كه بیشتر از لباس سربازی استفاده می شود . به خیاط داده وآن را بصورت دورانی درست كرده . وبه وسیله ی واكسی برای براق كنندگی قطعات مورد استفاده قرار می گیرد .

  • § پلی باند :

برای لایه برداری شیار داخل قطعاً نیتانیم واستیل مورد استفاده قرار می گیرد وجنس آن خاك سمیاوی فشرده است .

در این قسمت بیشتر كارها دستی صورت می گیرد .

  • § الكترو پولیش :

در این واحد بعد از پولیش مكانیكی كه عملیات خنثی كاری ،پرداخت كاری وبرقی نوبت به الكترو پولیش می رسد .

قطعات اَرتو پدی استیل از طریق دستگاه ركتی فایر ،الكترو پولیش می شوند با مدت زمان مورد نیاز وبعد از آن به واحد كنترل فرستاده می شود .

  • § نحوه ی پولیش كاری برای استیل :

قطعه را از طریق فیكس چر مناسب كه جنس آن الكترود است مهار كرده وآن را دو محلول اسید سولفوریك وفسفریك قرار داده واز طریق قطب +و- كه قطب + به فیكس چر قطعه كار متصل خواهد شد وقطب – به بدنه ی وان اسید متصل خواهد شد وعملیات الكترولیز انجام خواهد شد .

  • § كنترل كیفی :

در این واحد كه تقریباً كا رو به اتمام است قطعه ی سلخته شده را مورد بررسی دقیق طبق نقشه قرار می دهند .

  • § لیزر :

بعد از اینكه قطعه كاملاًبررسی شد به واحد دیگر به نام واحد لیزر فرستاده می شود (Laser)تا آرم كارخانه وكد ردیابی كسی كه در واحد كنترل كیفی آن را كنترل كرده حك شود .

  • § بسته بندی :

قطعه بعد از حك آرم وكد ردیابی دوباره به اتاق كنترل كیفی فرستاده می شود وآنجا بسته بندی نهایی صورت می گیرد .

نام محصول :پلاك DHS,DCS

برنامه ریزی

ماشین كاری 2

انبار

ماشین كاری 2

برش كاری

خم كاری

چهار پهلو كردن

سوراخ كاری

ساقه تراشی

فرز كاری

اسپارك

سنگ زنی

CNC

پولیش

الكترو پولیش

كنترل كیفی

لیزر

بسته بندی

قطعه كار ما در پلاك DHSمیلگرد استیل پزشكی با قطرها واندازه های مشخص است . پلاكDHS از دو قسمت پلیت وپارل تشكیل شده است .

v بعد از برنامه ریزی به سرپرست واحد ماشین كار 2 ارائه می شود وسرپرست لیست را به انباروازانبار مواد مورد نیاز را به واحد می آورند وكار شروع می گردد.

1. برش كاری :

باز هم با توجه به طرح ونقشه ی قبلی اندازه های مشخص را بُرش می زنیم .

2.خم كاری :

میلگردی كه به قطعات مورد نظر تقسیم شده توسط دستگاه پرس وقالب خم زاویه 1350می خورد .

3. چهار پهلو :

قسمت (بلید )پلاك كه تعداد سوراخ مشخص روی آن تعبیه می شود . توسط دستگاه فرز یا جابر یا دَكَل از دو طرف براده برداری می شود . كه ضخامت بلید به طور مثال از قطر 20mm,8.2mmتبدیل می شود . در این مرحله دو پهلوی آن تخت شده ودو قسمت دیگر كه پهنای بلید گفته می شود . به طور مثال از قطر 90mmبه 19.2mmتبدیل می گردد. كه چهار پهلو تراشیده شده وبلید از میلگردی به قطعه چهار پهلو تبدیل می شود .

4. سوراخ كاری :

در بخش بارل پلاك انجام می شود . كه توسط دستگاه تراش صورت می گیرد بدین شكل كه قسمت گِردی باِرل را در سر نظام دستگاه بسته وضمن گردش ،سوراخ كاری از قسمت انتهای بلید آغاز می شود . ابتدا توسط مته ی مرغك بر سوراخ بر سوراخ كاری را مشخص وتوسط فرد به طور مثال برای فهم بیشتر از یك سری اعداد استفاده می كنیم . 8 میز كار را تخت می كنیم وبازهم قسمت تخت شده را با مته مرغك جهت سوراخ كاری اصلی آماده می كنیم بعد سوراخ سرتاسری را با متری 6.5mmتعبیه كرده وبا متری 8 به اندازه ی سوراخ می كنیم كه یك لبه ی 5mmیا 6mmاز سوراخ 6.5mmباقی بماند جهت اسپارك وپس با فرز 10mmفریزی سوراخ را ایجاد می كنیم .

5. ساقه تراشی :

دو سر باِرل میان دو مرغك قرار می گیرد . وآن را محكم می كنیم وعمل رو تراشی را انجام می دهیم تا به ضخامت مورد نظر برسد وجهت استحكام كار محل اتصال باِرل وبلید توسط رنده Rداده می شود .

6.فرز كاری :

دو مرحله دارد Rداخلی ،Rخارجی

Rداخلی:

دراین مرحله توسط دستگاه فرز دكل قسمت داخلی بلیه توسط Tmaxتیماكی Rزده می شود . بدین شكل كه قسمت داخلی آن نیم گرد شده ودو لبه ی آن تیغه مانند می شود .

Rخارجی :

توسط دستگاه جابر وفرز انگشتی مخروطی انجام می شود . بدین شكل كه فرز انگشتی كه زاویه 450دارد از قسمت پشت با مقدار دادن كلی بار از دو طرف براده برداری می شود .وپشت بلید را به حالت نیم گرد در می آورد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *