کارآموری مهندسی صنایع چیست ؟

تخصصی كه در آن معلوماتی از علوم ریاضی و طبیعی حاصل از مطالعه ، تجزیه و عمل به كار می رود تا روش هایی برای استفاده از مواد نیروهای طبیعت به نفع بشر به وجود آورد
دسته بندی صنایع
فرمت فایل doc
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

کارآموری مهندسی صنایع چیست ؟

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

« ترجمه درس اول »

Section one :

Reading comprehension

مهندسی صنایع چیست ؟

مهندسی توسط هیئت معتبر مهندسی و تكنولوژی ( ABET ) به صورت زیر تعریف شده است :

تخصصی كه در آن معلوماتی از علوم ریاضی و طبیعی حاصل از مطالعه ، تجزیه و عمل به كار می رود تا روش هایی برای استفاده از مواد نیروهای طبیعت به نفع بشر به وجود آورد .

انجمن مهندسین صنایع امریكا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسی صنایع را چنین تعریف كرده است :

سرو كار دارد با طراحی ، بهبود و راه اندازی سیستمهای یكپارچه افراد ، مواد ، تجهیزات و انرژی . آن از معلومات و مهارت تخصصی در علوم ریاضی ، فیزیكی و اجتماعی همراه با اصول و روشهای تحلیل و طراحی مهندسی جهت تعیین پیشگویی و ارزیابی نتایج مورد حصول از چنین سیستمهایی استفاده می كنند . این شامل تمام عناصر تعریف كلی مهندسی می شود و در اكثر جنبه ها ، با تعاریف سایر رشته های مهندسی قابل مقایسه است . كاركرد مهندسین صنایع با تعریفی وسیع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشینها ، مواد و اطلاعات جهت تسهیل یك عملیات موثر . به طور اساسی مهندسی صنایع درگیر طراحی یك سیستم است و وظیفه ی وی عمدتاً مدیریت است . به هر حال عنصری كه طبق تعریف بالا مهندسی صنایع را منحصر به فرد می كند مراجعه صریح به افراد و علوم اجتماعی علاوه بر علوم طبیعی می باشد . این حوزه معلومات لازم و انواع سیستمهایی كه مهندسین صنایع با آنها سروكار دارند را گسترش می دهد . از این رو مهندسی صنایع نه فقط با طراحی ، نصب ، ارزیابی و طراحی مجدد اشیاء یا سیستمهایی از اشیاء . بلكه با افرادی نیز سر و كار دارد كه با یكدیگر و با آن سیستم تاثیر متقابل دارند به گونه ای كه این افراد بخشی اساسی از اجزای كاری هستند .

كادر مهندسی صنایع عبارت است از طراحی اجزایی كه سیستمهای انسان – ماشین را تشكیل می دهد . سپس این اجزا با هم جمع می آیند تا با ادغام مناسب اجزای انفرادی سیستم كل را طراحی كنند . با این حال اجزای مكانیكی – ماشینها – توسط مهندس مكانیك و طراح ماشین طراحی می شوند . ابزارمندی و نیروهای محرك عموماً توسط مهندس برق یا الكترونیك فراهم می شوند . فرایندهای شیمیایی توسط مهندس شیمی تدارك دیده می شوند و سایر كارشناسان مهندسی طراحی اجزایی راارائه می كنند كه در حوزه های خاص تخصص آنها قرار می گیرند . مهندس صنایع باید با این كار كارشناسان هماهنگی و همكاری داشته باشد .

یك جنبه دیگر باید در نظر گرفته شود برای پاسخگویی كه آن سوال « مهندسیصنایع چیست ؟ » مهندسی صنایع از روزهای آغازین خود بااصلاح هر چیزی كه طراحی و یا ارزیابی شده است سروكارداشته است . اگر این یك كار انسانی انفرادی بود ، مهندسین صنایع تلاش می كردند آنرا كارآمدتر ، كم خسته كننده تر ، و حركات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضایعات ، انرژی و تلاش كمتر درآوردند . اگر این یك سری از وظایف بود ، در این صورت تلاش می كرد آنها را یكنواخت تر و با جریان بهتر و با حداقلی از عملیات توقف و شروع همراه نماید . اگر این یك كار جا به جایی بود ، سعی می كرد مقدار جا به جایی شامل را با تغییر اندازه بار ، با بازآرایی طرح كلی كارگاه ، دفتر كار یا حوزه سرویس ، یا با استفاده از قطعات یا اجزای مختلفی كه امكان زمان بندی ، جریان یا شباهت بهتری را در عملیات لازم فراهم می كنند ، میزان جا به جایی را حذف كرده یا كاهش دهد . اگر این یك كار تولیدی بود ، سعی می كرد به منظور استفاده از روش های تولید بهتر یا جدیدتر و ارائه یكپارچگی و جریان بهترین مراحل عملیاتی ، طراحی مجدد یا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها می توانند ادامه یابند . ولی مشخصه همه آنها اندیشه بنیادی كاهش هزینه و استفاده كارآمدتر از منابع ، چه انسانی ، چه مادی ، فیزیكی یا مالی می باشد .

Port I . comprehension Exercises

A : برای عبارات صحیح « T » و برای عبارات غلط « F » قرار دهید . پاسخهای خود را توجیه كنید .

1- یك مهندس صنایع اجزایی را طراحی می كند كه سیستمهای انسان – ماشین را تشكیل می دهند . « T »

2- بدون اطلاعات برای تسهیل یك عملیات موثر ، هرگز كاربردی عملی از مهندس صنایع وجود نمی داشت . « T »

3- مهندسی صنایع از اولین روزهای آن ، با اصلاح طرحها و ارزیابی ها مربوط بوده است . « T »

4- اندیشه حائز اهمیت مهندسی صنایع هرگز كاهش هزینه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . « F »

5- منابع مورد بحث در متن شامل مالی ، فیزیكی و مادی می شوند . « T »

6- تعریف مهندسی صنایع ارائه شده توسط موسسه مهندسی صنایع امریكا شامل تمامی اجزای تعریف كلی مهندسی نمی شود . « F »

7- ABET یك نام اختصاری برای هیئت تایید مهندسی و تكنولوژی نیست. « F »

a-B و b و c یا d را كه بهترین شكل هر عبارت زیر را كامل می كند ، انتخاب كنید .

1- طبق متن معلوماتی از علم ریاضی جزیی مكمل از ……………………. است .

a- حوزه های مهندسی b- مهندسی صنایع √ c- مهندسی مكانیك d – مهندسی شیمی

2- طبق متن ، مهندسی صنایع مستقیماً با ……………….. طرف نیست .

a- جزء طراحی b- فرایندهای شیمیایی√ c – نصب d – ارزیابی

3- نویسنده عمدتاً معتقد است كه ابزارمندی و نیروهای محرك عموماً توسط مهندس ……………. فراهم می شود.

a- شیمی b- مكانیك c- برق یا الكترونیك d – صنایع√

4- جزیی كه منحصر به مهندسی صنایع نیست …………….

a- در متن مشخص شده است b- مراجعه به افراد است

c- مراجعه به علوم اجتماعی است d- مراجعه به علوم طبیعی است √

5- می توان از متن استنباط كرد كه معمولاً فرض نمی شود یك مهندس صنایع با یك مهندس ………….. همكاری كند .

a- عمران√ b- الكترونیك c- مكانیك d- ماشین

6- همانگونه كه در متن مشخص شده است ، معلومات مربوط به علوم طبیعی می تواند با ………. بدست آید .

a- مطالعه b- تجربه c- عمل d- همه موارد فوق√

7- بهترین عنوان دوم برای متن ……………… است .

a- سازمان مهندسی صنایع b- بهبود اثر بخشی مهندسی صنایع

c- مدیریت مهندسی صنایع d- تخصص مهندسی صنایع √

A – a ، b ، c یا d را كه بهترین شكل هر عبارت زیر راكامل می كند علامت بزنید .

1- ………………… صنعتی كه در قرون هجدهم و نوزدهم شروع شد از تعدادی عوامل ناشی شد .

a- مدیریت b- سهم c – انقلاب √ d- آزمایش

2- حرفه مهندسی صنایع مبنی بر تكنینكهایی است كه هرگز توسط تكنیكهای جدیدتر …………… نخواهد شد .

a- قدیمی√ b- بهینه c – تخصصی d – بنیان گذاری غلط

3- مهندسی صنایع می تواند موقعیت خود را در شركت با مدیریت كاركنان آن اساساً ……………….

a- حكاكی كند b – بترساند c- ذوب كند d- ارتقا دهد √

4- ……………. رسمی مهندسی صنایع به عنوان یك فعالیت تمام وقت با افزایش تعداد كاركنان افزایش یابد .

a- عیب b- شناسایی √ c- گفتگو d- كوته بینی

5- ……….. اداره موفق یك واحد عملیاتی مانند مهندسی صنایع شاید از حالت مربوط به یك واحد صنفی مشكلتر باشد .

a- سهیم شدن b- نفوذ كردن در c- نایل آمدن به √ d- نصب كردن

B – جاهای خالی را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنید .

1- Utilize = استفاده كردن از بهره برداری كردن

a- در بسیاری از سیستم های صنعتی ، زمانبندی مناسب امكانات می تواند به بهره برداری ( utilization ) بهتر از ظرفیت موجود منجر شود .

b- سیستم ترانزیت شهری تصمیم گرفته برای كمك به جبران كمبود كاری چند اتوبوس بكار گیرد . ( toutilize )

c- در مهندسی صنایع سودمندی ( utility ) می تواند به عنوان میزان مفید بودن هر سرویس برای عموم مردم تعریف شود .

2- Manufacture = ساخت – تولید كردن

a- یك شركت موشك سازی در حال تحقیق روی راه اندازی یك اتاق « سیم كشی دسته ای » و ساخت ( Manufacturing ) دسته های سیمی برای تولید است .

b- میزان محصولات تولید شده ( Manufactured ) در كارخانه 2000 قلم بر ماه است .

c- تولید كننده ( Manufacturer ) باید برای یك فعالیت برنامه ریزی دستورالعمل فراهم كند زیرا تصمیمات برنامه ریزی اغلب سیاست اساسی شركت را نشان می دهند .

3- Otimize = بهینه كردن

a- در حساب دیفرانسیل و انتگرال ، برای تعیین اینكه آیا نفطه بهینه ( optimum ) یك ماكزیمم است یا مینیمم ، مشتق دوم گرفته می شود .

b- یك صنعت نساجی به بهینه سازی ( optimizing ) موجودیتهای تعین شده برای عملیات برش برای یك خط تولید كودكان علاقه مند است .

c- مهندسی صنایع چند اصل بهینه سازی ( optimization ) از حساب دیرانسیل و انتگرال معرفی می كند و آنها را به كنترل موجودی مربوط می سازد .

4- Supply = تداركات – عرضه – تهیه كردن

a- هنگامی كه سفارش داده می شود شركت شروع به تولید واحدها می كند كه به طور پیوسته به خریدار عرضه می شود ( Supplid )

b- در بعضی كارخانجات فعالیتهای خرید و عرضه ( supplying ) به طور آنی شروع می شوند .

c- عرضع كنندگان ( suppliers ) ذیصلاح دارای فروشندگان خوب ، اطلاعات مربوط به مشتریان و سیستم آگهی كارآمد هستند .

5- Standard = استاندارد – معیار

a- در مدیریت عملیات واژه های استاندارد ، استاندارد ( standard ) نیروی كار ، استاندارد ( standard ) مولد و استاندارد ( standard ) زمانی به جای یكدیگر به كار می روند .

b- بعضی از سیستمهای استاندارد كردن ( standardization ) و درجه بندی برای مقاصد مهندسی طبق قانون اجباری شده اند .

c- نسبت تعداد مرگهای ملاحظه شده در گروهی از افراد نسبت مرگ و میر استاندارد ( standardized ) خوانده می شود .

6- aggregate = تجمع كردن – توده – انبوه

a- توسعه یك طرح تولید جمعی شامل چهار نكته اساسی است : اصل تجمع ( aggregation ) ، اهداف برنامه ریزی ، استفاده از تقاضای جمعی ، و گزینه های تنظیم ظرفیت كوتاه مدت .

b- اگر طرح تجاری در رابطه با پیش بینی یك عملیات عمده افزایش نیازمند افزایش موجودی باشد . طرح كلی ( aggregate ) باید حمایت تولید كافی ارائه كند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *