کارآموری قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز

ویژگى كلیدى یك سیستم انتقال باز در یك محیط جداسازى شده ، عبارت است از ارایه خدمات سیستم انتقال به همه مشتریان بدون تبعیض و منصفانه شاخه هاى گوناگون خدمات سیستم انتقال باید بسیار شفاف و ساده بوده و قیمت گذارى درست در ارایه خدمات سیستم انتقال بسیار كارآمد خواهد بود در بهره بردارى هاى كوتاه مدت بهینه ،‌ بازیافت هزینه ها ،‌ سرمایه گذارى هاى بلند مدت
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

کارآموری قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز

مقدمه

ویژگى كلیدى یك سیستم انتقال باز در یك محیط جداسازى شده ، عبارت است از ارایه خدمات سیستم انتقال به همه مشتریان بدون تبعیض و منصفانه . شاخه هاى گوناگون خدمات سیستم انتقال باید بسیار شفاف و ساده بوده و قیمت گذارى درست در ارایه خدمات سیستم انتقال بسیار كارآمد خواهد بود. در بهره بردارى هاى كوتاه مدت بهینه ،‌ بازیافت هزینه ها ،‌ سرمایه گذارى هاى بلند مدت و تخصیص منصفانه هزینه ها میان مشتركین بازرگانى مهم است .

در سیستمهاى انتقال پنج گونه هزینه هست: هزینه هاى عملیاتى [1]، هزینه هاى سرمایه اى[2] یا هزینه هاى جاى گرفته [3] ، هزینه هاى فرصت[4]، هزینه هاى خروج و هزینه هاى گسترش سیستم. در زیر، به كوتاهى این عنوانها را بررسى مى كنیم :

هزینه هاى عملیاتى دربر گیرنده تلفات سیستم انتقال، هزینه هاى توزیع دوباره انرژى تولیدى به سبب محدودیتهاى عملیاتى مانند محدودیتهای ولتاژ باس یا محدودیتهای انتقال و هزینه ای مربوط به مدیریت ، نگهداری و ارائه خدمات جانبی .

بازیافت هزینه های سرمایه ای سیستم انتقال در طول عمر مفید تسهیلات موجود ، شاید بیشتر از هزینه های عملیاتی شبكه باشد . تسهیلات جداگانه ای كه در سیستم انتقال به شیوه های گوناگونی بار گذاری می شوند كه این ناشی از تغییر شرایط با گذشت زمان بوده از سوی دیگر گوناگونی بكار گیری شبكه با در نظر گرفتن قرار دادهای بسته شده میان تولید كننده و مصرف كننده چنان گسترده است كه قابل جداسازی و تقسیم بندی نیست .

هزینه های فرصت سودهای پیش بینی شده ای است كه شركت مالك شبكه به عنوان پیامد یك قرار داد خاص در نظر می گیرد . هر قرار دادی در سیستم انتقال می تواند سطح قابلیت اطمینان سرویش موجود را تغییر دهد و این بر هزینه مربوط به قطعی ها [5] اثر می گذارد و هزینه قابلیت اطمینان را پدید می آورد . ارزیابی هزینه های قابلیت اطمینان ، كار بسیار دشواری است چرا كه به عاملهای پر شماری چون زمان بندی ، درازای زمان ، وسعت وقفه موجود در سرویس ارائه شده ، توان ذخیره موجود به مشتری و موقعیت مشتری بستگی دارد . در گذشته این هزینه ها در تعیین نرخ خدمات انتقال نادیده گرفته می شد .

هزینه های گسترش سیستم در بر گیرنده سرمایه گذاری در پوشش دادن به بهره برداران تازه و به ویژه موضوع مهم گسترش بلند مدت سیستم انتقال در كشورهای در حال توسعه است .

قیمت گذاری سیستم انتقالی یكی از پیچیده ترین موضوعها در تجدید ساختار صنعت برق است . كه پدید آمده از قوانین عینی و محدود كننده دولتی درباره شبكه های انتقال و همچنین نیاز به برقراری تعادل میان تولید و تقاضا به گونه تمام وقت است . با توجه به اینكه تولید كنندگان و مصرف كنندگان همگی به یك شبكه متصل هستند عملكرد هر یك از شركت كنندگان در این مجموعه اثرهای چشمگیری بر دیگران خواهد داشت كه این محاسبه و بررسی جداگانه هر یك از شركت كنندگان را تقریباً ناشدنی می كند . افزون بر هزینه های عملیاتی ، هزینه های جای گرفته و تامین هزینه های گسترش آینده سیستم نیز باید در ساختار تعرفه در نظر گرفته شود . با توجه به اینكه هزینه های جای گرفته در سیستم در مقایسه با هزینه های عملیاتی بسیار بیشتر است . طراحی یك ساختار قیمت گذاری منطقی برای بازیافت منصفانه این هزینه ها از همه مشاركت كنندگان بسیار مهم است . مانند مساله های گسترش سیستم این مساله از موضوعهای مربوط به سیاست گذاری كلی سیستم است . به طور كلی سه الگوی پایه در قیمت گذاری هست : روشهای Rolled – in روشهای افزایشی و روشهای جایگیری / افزایشی [6] . در اینجا نگاه كوتاهی بر این عنوانها و نیز تعریف دقیقی از سیستم قیمت گذاری بكار رفته در شبكه ملی انگلستان می پردازیم .

روش های قیمت گذاری Rolled – in

ساده ترین روش قیمت گذاری خدمات در سیستم انتقال همان روش معروف تمبر پست است ، كه تنها بستگی به مقدار توان جا به جا شده و مدت زمان مصرف بدون در نظر گرفتن تولید ، دیسپاچ ، فاصله جغرافیایی یا توزیع بار اعمالی به خطوط گوناگون سیستم انتقال در یك قرارداد خاص دارد . مهمترین كاستی این روش نادیده گرفتن اثر معاملات خاص بر روی عملكرد سیستم واقعی است . احتمال فرستادن سیگنالهای اقتصادی نادرست به مصرف كننده ها نیز هست . مشتركی كه از سیستم انتقال به گونه سبك بهره می گیرد . در یك فاصله الكتریكی كوتاه است در عمل اثرهای پدید آمده از مشتركین سنگین سیستم را تعدیل می كند . روشن است كه این روش ، روش منصفانه ای برای مشتركین نیست .

روش مگا وات – مایل تلاشی است برای جبران این كاستیها . بنیان كار در این روش بر پایه بارگذاری جداگانه هر خط انتقال با توجه به قراردادهای موجود است . این مقدار در طول خط ضرب می شود و سپس مقدار به دست آمده از همه خطوط بر یكدیگر جمع می شود تا سهم هر قرار داد استفاده از سیستم انتقال روشن شود . به این ترتیب هزینه اختصاص داده شده به هر معامله بر پایه میزان بهره گیریش از سیستم انتقال تعیین می شود . جدای از پاره ای فرضیه های كم اهمیت مقدار C Ti به زبان ریاضی به گونه زیر می آید :

C Ti = ∑ [ P j,Ti F j ∑i Pj,Ti ]

كه Ti هزینه محاسبه شده معامله Pj , Ti بار روی خط j با توجه به معامله Ti و F j مقدار مالیات مورد نیاز برای این خط است . P j , Ti باید با یك دسته روشهای با دقت بالا یا بعضی رهیافت های خطی محاسبه شود .

روش مگا وات – مایل یك راهكار منصفانه تر برای قیمت گذاری در سیستم انتقال است . با كاستیهایی مانند جدا نبودن هزینه های عملیاتی و هزینه های جایگیری از یكدیگر و عدم امكان تشخیص اهمیت نسبی خطوط گوناگون برای كاركرد ایمن سیستم به عنوان یك مجموعه واحد در بحث قابلیت اطمینان موجود برای هر معامله در سیستم انتقال همچنان در كار است .

روش های قیمت گذاری افزایشی ( مرزی )[7]

قیمت گذاری گره ای

پیچیده ترین و در همان حال دقیق ترین روش قیمت گذاری ، روش گره ای است كه از نظریه هزینه مرزی گرفته شده است . قیمت گذاری گره ای بر پایه هزینه مرزی ( افزایشی ) كوتاه مدت یا هزینه مرزی ( افزایشی ) بلند مدت است و با توجه به لزوم بازیابی هزینه های عملیاتی هزینه های سرمایه یا هزینه های گسترش برآورد می شود . قیمت گذاری مرزی كوتاه مدت در آینده بررسی خواهد شد . در موردهای دیگر می توان روش همانندی بكار برد . این روش قیمت برق را در باس سیستم با در نظر گرفتن همه هزینه ها و محدودیتهای سیستم انتقال برآورد می كند . قیمتهای گره ای گونه به گونه دو متغیره یا ضریبهای لاگرانژ در محاسبه پخش بار بهینه رخ می نماید . قیمتهای مرزی سیستم انتقال یا نرخهای چرخشی مرزی [8] یكراست از نرخهای گره ای گرفتهمی شود . اگر Mpi و Mpj قیمتهای گره ای مرزی برق در باسهای i و j باشد قیمت مرزی انتقال عبارت خواهد بود : Mpj – Mpi كه این اندازه ای از هزینه های انتقال یكواحد توان انصافی از باس I به باس j باشد . قیمتهای گرهای كوتاه مدت به گونه دینامیك و مانند تابعی از توزیع بار ، ساختار سیستم ، و الگوهای خروجی سیستم دگرگون می شود . بنابراین باید بر یك پایه دوره ای دوباره محاسبه شود . این طرح قیمت گذاری تنها بر هزینه های عملیاتی اثر می گذارد بنابراین هزینه بازیابی سرمایه و هزینه مدیریت نیز باید در آن در نظر گرفته شود . برجستگی چشمگیر این روش این است كه سیگنالهای قیمت گذاری درستی در آن بدست می آید و از بدترین كاستیهای این روش ، نیاز به یك عملیات تطبیق مالیاتی جداگانه است . این طرح قیمت گذاری سه نارسایی دیگر دارد . نخستین نقص آن نیاز به حجم گسترده ای از محاسبات زمان – حقیقی است . دوم ، درباره انگیزه است . در این روش زمینه لازم برای مالك انحصاری شبكه انتقال در مشكل تراشی و افزایش محدودیتها برای یكدیگر استفاده كنندگان هست . كامل عملیاتی وكارآمدی از سیستم قیمت گذاری گره ای در صنعت دیده نشده است .

روش قیمت گذاری گره ای هم برای قیمت گذاری قیمت گذاری توان حقیقی ، و هم برای قیمتگذاری توان راكتیو می تواند بكار رود . قیمت گذاری توان حقیقی می تواند با بكارگیری یك الگوی پخش بار ac و به گونه همزمان با قیمت گذاری توان حقیقی انجام شود . این گونه محدودیتهای هر دو گونه توان به ویژه محدودیتهای توان راكتیو ( محدودیتهایی مانند تعادل توان راكتیو در همه باس ها و محدودیتهای ولتاژ باس ) در نظر گرفته می شود .

قیمت گذاری ناحیه ای [9]

بر خلاف مبنای تئوریك و الزام آور ، روش قیمت گذاری گره ای برای كاربردهای عملی ، روش بسیار پیچیده ای است كه حداقل در آینده نزدیك كاربرد پذیر نیست . بنابراین ، طرح ، قیمت گذاری ناحیه ای به عنوان یكطرح جایگزین پیشنهاد شده است . این روش قیمت گذاری آمیزه ای از روش تمبر پستی و روش قیمت گذاری گره ای است و تلاشی است برای ساده تر كردن روال قیمت گذاری ، همزمان با در نظر گرفتن همه هزینه های متغیر تامین توان در منطقه های گوناگون .

همانند روش گره ای ، روش ناحیه ای می تواند بهدو گونه هزینه مرزی كوتاه مدت ( افزایشی ) یا هزینه مرزی بلند مدت ( افزایشی ) به میان آید . همان گونه كه این گزینش بستگی به هدف مورد نظر دارد . به طور كلی نخست روش قیمت گذاری گره ای برای بدست آوردن قیمت در همه باس ها بكار می رود و پس از آن یك مقدار میانگین وزن دار از قیمت همه باسهای درون یك ناحیه به عنوان قیمت ناحیه ای بدست می آید . این روال به گونه دوره ای برای در نظر گرفتن همه دگرگونیها در شرایط سیستم قدرت محاسبه می شود و به سخن دیگر تكرار می شوند . قیمتهای گره ای در همه باسهای یك ناحیه باید به شیوه منطقی به یكدیگر نزدیك باشد تا كاربر این روش معنی دار باشد . افزون بر این مرزهای ناحیه ای باید تنظیم نمود . بازار برق نروژ این رهیافت را با چهار یا پنج ناحیه بكار می رود . یك روش قیمت گذاری ناحیه ای بر پایه هزینه مرزی بلند مدت در شبكه ملی انگلستان برای بازیافت هزینه های سرمایه بكار می رود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *