كار آموزی : مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماكن عمومی

شكر خدای را عزوجل كه نعمت خدمتگزاری به مردم ومیهن اسلامی را به ما ارزانی داشته است وباعنایت به اینكه در دنیای كنونی وشرایط حاكم روابط كشورهای به حدی گسترش یافته كه جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امری عادی واجتناب ناپذیر می باشد وظاهر این توسعه می تواند در قالب مواردی مانند مبادلات بازرگانی ،حمل ونقل،تحصیل علم ،ارتباط نزدیك به منظورهای مختلف وسایر
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 261 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

كار آموزی : مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماكن عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه

شكر خدای را عزوجل كه نعمت خدمتگزاری به مردم ومیهن اسلامی را به ما ارزانی داشته است وباعنایت به اینكه در دنیای كنونی وشرایط حاكم روابط كشورهای به حدی گسترش یافته كه جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امری عادی واجتناب ناپذیر می باشد وظاهر این توسعه می تواند در قالب مواردی مانند :مبادلات بازرگانی ،حمل ونقل،تحصیل علم ،ارتباط نزدیك به منظورهای مختلف وسایر جهات عینیت یابد .لازم است در راستای تأمین اهداف مزبور ضمن رعایت ضوابط بین المللی از اصول ومقررات خاصی پیروی كرد .وچون یكی از اصول مهم در انجام این قبیل امور تهیه گذرنامه می باشد بایستی با توجه به عواملی كه در توسعه تقاضاها در جهت دریافت گذرنامه دخالت دارند تدابیری در زمینه تطبیق عرضه وتقاضا به عمل آید .

براساس تفكرات عالیه مسئولین كشور در رابطه با بهبود روشهای اجرائی وانجام تسهیل وتسریع در امور جاری ادارات ودر اجرای اوامر صادره ورهنمودهای جانشین محترم پلیس ،اطلاعات وامنیت عمومی ناجا وبر اساس مصوبات اولین همایش مدیران گذرنامه سراسری در تهران به منظور ایجاد هماهنگی ،افزایشی اطلاعات وآگاهی همكارانی كه در دوایر همنام سراسر كشور انجام وظیفه می نماید ،اقدام به تهیه وتدوین این مجموعه گردیده است .

گرچه به لحاظ محدودیت زمان وامكانات وحجم سنگین كار ،گرد آوری كلیه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره میسر نبود ،معهذا مبنای كار از بدو ادغام نیروی انتظامی نهاد تا در راستای ارائه خدمات شایسته به متقاضیان ومراجعین مطالب مورد نیاز تدوین ودر اختیار قرار گیرد .

امید است عزیزان همكار با استفاده بهینه از كلیه توان وامكانات خود وبا استمداد از مجموعه گرد آوری شده نسبت به اجرای اهداف وخط مشی نیرو اقدامات بایسته معمول وبا ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات اصلاحی خود نسبت به تكمیل مجموعه حاضر همت گمارند .

اداره كل گذرنامه ناجا

طرح وآموزش

تاریخچه

1.سیر تاریخی گذرنامه

اسم پاسپورت (گذرنامه )از دو واژه PASSیعنی گذشتن وPORTیعنی بندر گذر اتخاذ شده است ومنحصراًاین كلمه در رابطه ،اجازه عبور كشتی های بوده است كه از بندری به بندر دیگر خارج می شوند واین دو واژه در تمام زبان های اروپا یكسان استعمار شده است .

اولین پاسپورتی كه مشخصات ظاهری ونام ونشان مسافر در آن نوشته شده در سال 867میلادی از طرف امیر سامان شهریاری در ایتالیا جنوبی برای یك نفر تارك دنیای فرانسوی كه به كشورهای اسلامی مسافرت می نمودصادر شده است .

در قرون وسطی علاوه بر گذرنامه شخصی وانفرادی گذرنامه جمعی نیز وجود داشته كه برای یك نفر كاروان تجاری ویا برای سرنشینان یا خدمه وكاركنان كشتی صادر می شده است .

در قرن هفتم میلادی برای پاسپورت یا معرفی نامه اعتبار زمانی محدود قائل می شدند وگاهی اوقات معرفی نامه فقط برای یك مسیر مخصوصی صادر می گردید.

از قرن شانزدهم به بعد بر اثر گسترش روابط سیاسی دول وبه دنبال آن احتیاج به آمد وشد آنها با هم ،گذرنامه ومدارك عبور ومرور از ضروریات اولیه مردم جهان به شمار آمد.

در انقلاب كبیر فرانسه وسال 1789 نام گذرنامه بر اساس مبانی آزادی فردی لغو شد،ولی پس از مدتی برای رفع بی نظمی ها صدور گذرنامه وكنترل مرزی مجدداًبرقرار گردید.

در قرن نوزدهم تابیش از جنگ جهانی اول تعداد دولی كه از افراد خارجی برای ورود به كشورشان پاسپورت می خواستند خیلی كم بود،ولی بعد از جنگ جهانی اول تقریباًتمام كشورها پاسپورت را جزءضروریات مسافرت اشخاص بیگانه داشته واز ورود افراد بدون گذرنامه جلوگیری می كردند.

2.سیر تاریخی گذرنامه در ایران :

كشور ایران با آنكه در مسیر راه ابریشم وراه های تجاری بین هند وچین با اروپا بوده وهمه تجار ایرانی وخارجی در تماس رفت وآمد بوده اند ولی از مدارك آمد وشد برگه های عبور آنها آثاری ومدارك واسنادی بدست نیامده است .

اولین تذكره هایی كه بدست آمده است دونوع متمایز از همدیگر می باشند یك نوع آنها به نام تذكره مرور وتاریخ صدور آن در سال 1330هجری قمری می باشد ودر آن نام ونام پدر ولقب ومقصد وراه عبور متقاضی ذكر شده است .مدت این تذكره یك سال بود كه در صورت مراجعت دارنده به كشور گرچه مدت اعتبار تذكره تمام شده بود از درجه اعتبار ساقط می شد ولی معلوم نیست ورود وخروج مسافر چگونه كنترل شده است.

نوع دیگر به نام تذكره اقامت خوانده شده ودرآن ضمن اینكه نام ونام پدر وتابعیت پدر لقب وتابعیت دارنده را ذكر نموده است .

غیر از دو نوع تذكره یاد شده بالا دو نوع شهادت نامه نیز وجود داشته است ؟

یكی از آنها جهت عزیمت تبعه ایرانی از خارجه به كشور بكار می رفته وتنها به نام شهادت نامه خوانده شده است، دیگری نیز به نام شهادت نامه محصلین دولتی كه از طرف تشكیلات نظامیه مملكتی صادر می شده وضمن الصاق عكس دارنده آن مشخصات كامل او نیز در آن درج می شده است وبه امضاءرئیس كل تشكیلات نظامیه مملكتی می رسیده است ،اسناد یاد شده بالا تا تاریخ تصویب قانون گذرنامه وبرقراری گذرنامه های دفترچه ای بكار می رفته وپس از تصویب قانون گذرنامه واجرای آن در خرداد سال 1312گذرنامه های دفترچه ای معمول گردید وقانون،گذرنامه را به گذرنامه های عادی وغیر عادی تقسیم نموده البته گذرنامه های اولیه دارای جلد قهوه ای وصفحات آن هم كمتر وبا قطر كوچكتر از گذرنامه های قبلی بوده است كه بعداً با كمی تغییر به رنگ سیاه درآمد.در حال حاضر گذرنامه تحصیل مشكی رنگ حذف ومحصلین از گذرنامه های عادی استفاده می نمایند .

از سال 1357گذرنامه های با اعتبار شش سال كه از تاریخ صدور سه سال اعتبار داشته وبرای سه سال دیگر قابل تمدید بوده در اختیار متقاضیان قرار گرفت كه این گذرنامه ها تا تاریخ 22/4/74مورد استفاده قرار گرفت ولی در تاریخ مذكور به لحاظ پایین بودن ضریب حفاظت آن وامكان جعل برای جاعلین وهمچنین به منظور استفاده از تكنولوژی برتر گذرنامه جدید كه كلاًكامپیوتری می باشد واز ضریب حفاظت بالایی برخوردار است تهیه وبا اعتبار دو سال كه در دو نوبت پنج ساله می باشد صادر ودر اختیار متقاضیان قرار گرفت .

گذرنامه بر سه قسم است :

1.گذرنامه سیاسی

2.گذرنامه خدمت

3.گذرنامه عادی

مدارك لازم جهت اخذ گذرنامه عادی (جدید ):

1.تهیه فرم الف ،پوشه وفیش به مبلغ 25000ریال بابت هزینه پستی جهت ارسال گذرنامه به محل سكونت از دفاتر پستی

2.فیش بانكی به مبلغ 400000ریال به حساب 90228یكی از شعب بانك ملی مركزی به نام شخص متقاضی وفیش بانكی به مبلغ 3000ریال به یكی از شعب بانك ملی مركزی

3.فیش بانكی به مبلغ 1000ریال به حساب 90229 به یكی از شعب بانك ملی مركزی

4. دانشجویان بورسیه مشغول به تحصیل در خارج از كشور وهمسر وفرزندان آنان معرفی شده از سوی وزارت خانه های علوم تحقیقات وفن آوری بهداشت ودرمان آموزش پزشكی از پرداخت مبالغ در بندهای دو وسه معاف می باشند .

5.اصل وفتوكپی شناسنامه متقاضی وهمراهان ،لازم است شناسنامه های افراد بالای 15 سال عكسدار باشد (افراد زیر 15 سال باید مدارك عكس دار ارائه دهند ).

6.سه قطعه عكس رنگی برقی تمام رخ بدون عینك ،كلاه وكراوات واز یك نگاتیو با زمینه سفید كاملاًروشن (یك قطعه آن پشت نویسی مشخصات گردد)ضمناًاز تاریخ عكس گرفتن بیش از یك سال نگذشته باشد. در مورد بانوان (دوشیزگان بالای 6 سال )رعایت حجاب اسلامی الزامی است .

7. سه قطعه عكس جدید جداگانه همراهان با شرایط مندرج در بند 6(ارائه عكس فرزندان زیر 3 سال الزامی است ).

8.ارائه مدرك عكس دار جهت فرزندان زیر 15 یال الزامی است .

9.موافقت رسمی همسر در مورد بانوان شوهردار وهمراهان وموافقت رسمی ولی با قیم فرزندان كمتر از 18 سال تمام كه درخواست گذرنامه جداگانه دارند.

10.اصل و فتوكپی مدارك فوت با طلاق نامه در مورد بانوانی كه شوهر آن فوت نموده یا طلاق گرفته اند.

11.در مورد زنان شوهر دار كه همسرشان مفقودالاثر غائب یا غیر قابل دسترسی می باشند وبایستی از ریاست دادگستری استان محل تقاضا مجوز خروج اخذ نمایند .

12.افراد زیر 18 سال كه دسترسی به قیم با ولی جهت اخذ رضایت ندارند بایستی از ریاست دادگستری استان محل تقاضا مجوز خروج اخذ نمایند.(حكم رشد مجوز خروج از كشور نمی شود).

13.در مورد آقایانی كه به سن مشمولیت رسیده اند ارائه اصل وفتوكپی كارت معافیت دائم وبا موافقت وظیفه عمومی ضروری است .

14.در مورد پرسنل شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وپرسنل رها شده وبازنشسته كه از تاریخ رها شده آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد ارائه موافقت نامه كتبی سازمان حفاظت اطلاعات مربوطه ضروری است .

15.پرسنل رها شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ارائه مدركی دال بر گذشت بیش از 5 سال از تاریخ رها شدن نیاز به ارائه موافق سازمان حفاظت اطلاعات را ندارد .

16.ارائه اصل فتوكپی مدرك سكونت شهرستان های ابهر وخرمدره وتوابع ،كپی از مدارك ذیل :

الف :سند مالكیت منزل به نام شخص متقاضی یا همسر

ب:اجاره نامه مخصوص برای مستأجر

ج:گواهی محل كار برای كارمندان رسمی دولت

د:پروانه كسب برای مشاغل ازاد ،ارائه گواهی تحصیل از مدرسه فرزندان

و:ارائه شناسنامه كار معتبر

ز:معرفی نامه از دانشگاه برای دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه

ه:اصل فتوكپی سر كوپن مرحله آخر كالا برگ یا دفترچه بیمه درمانی معتبر محل صدور

17.ارائه كدپستی الزامی است .

18.گذرنامه های كه تاریخ اعتبار آن به اتمام رسیده باطلل وگذرنامه جدید به جای آن صادر می گردد ضمناًگذرنامه های جدید قابل تمدید نمی باشد.

19.متقاضی در صدور اولیه نمی تواندفرزندان وهمسر خود را به عنوان همراه اضافه كند ویا جهت همراهان به صورت جداگانه گذرنامه دریافت نماید.

20.ارائه قبض پستی

21.تعیین گروه خونی

مجموعه بخش نامه ها

وآیین نامه های اماكن

عمومی ناجا

مقدمه

مجموعه حاضر نتیجه سختی از اقدامات اداره كل اماكن عمومی ناجا می باشد كه در قالب بخشنامه ها ودستورالعملها ی اجرائی كه به منظور ارائه خط ومشی –روش اجرا وایجاد هماهنگی فی مابین دوایر اماكن عمومی ناجا با سایر بخش های ناجا وهمچنین با دیگر ارگانها وسازمانهای ذیربط به نواحی 25 گانه ناجا ابلاغ گردیده است وضروریست جهت آگاهی خوانندگان گرامی به نكاتی چند در خصوص گردآوری بخشنامه ها ویا …از سوی این مركز به توضیحات ذیل توجه شود امید است به مجموعه حاضر راه گشای مورد استفاده عزیزان مسئول در سراسر كشور قرار گیرد .

1.با توجه به انبوهی وتراكم صنوف واماكن عمومی در سراسر كشور وتنوع مشاغل ودسته های شغلی تابه ق.ن.ص.ویا قانون تجارت وقانون خاص ویا مشتمل بر آئین نامه های اجرائی وزارتخانه این مركز در ایجاد هماهنگی واعمال وظایف قانونی خصوصاً اعمال سیاستهای دولت روز به روزمشكل تر وبا توجه به تنوع مشاغل وخواسته عمومی جامعه شهری وتغییر برنامه های محیطی وفرهنگی كنترل مراكز عمومی وصنوف پیچیده تر می گردد كه خوشبختانه اداره كل اماكن عمومی موفقیتهای چشمگیری در زمینه نظارت وكنترل بر فعالیتهای صنفی وصنوف داشته وبه موقع وبه منظور پیشگیری از وقوع جرائم با هماهنگی سراسر مراكز ذیربط خط مشی لازم را به نواحی ابلاغ وكلیه امور را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می كنند واصولاًیكی از روشهای جاری این مركز قبل از صدور بخش نامه ویا دستورالعمل به نواحی براین است كه توسط كارشناسان امر در اداره كل با كلیه مراكز مرتبط هماهنگی لازم را به عمل آورد وپس از برآورد امكانات ومقررات ناجا ورعایت نكات قانونی وبا توجه به سیاستهای دولت دستور لازم به ناحیه ابلاغ نماید ویا اینكه در صورت نیاز با بعضی از ارگانها ووزارتخانه ها به منظور ایجاد هماهنگی تفاهم نامه هایی فی مابین ناجا وآن وزارتخانه ها منعقد وسپس جهت اجراءتوسط طرفین به نواحی ابلاغ می گردد وبعضاًتهیه وابلاغ یك تفاهم نامه بخاطر كار كارشناسی وتحقیقاتی كه لازمه انجام آن است نیازمند به 200ساعت وقت می باشد علی ایحال در این مركز سعی بر این شده كه در كلیه موارد به منظور هماهنگی ویكسان سازی اقدامات بع عما آمده با ابلاغ دستورالعملی به نواحی خط مشی وروش اجراءرا مشخص نماید .

2.به منظور ارتقاءسطح كیفی وكمی امور جاری دوایر اماكن عمومی یكی از وظایف این مركز ارسال مجموع بخشنامه ها ومقررات سایر ارگانها وسازمانهای ذیربط به نواحی بوده كه عزیزانی شاغل در دوایر اماكن از اختیارات ومسئولیتهای قانونی سایر ادارات آگاه بوده وبه موقع با آنان هماهنگی لازم را داشته باشند از این رو در اكثر اوقات مجموعه اقدامات ومقررات سایر سازمانها به صورت جزوه یا دولتی در اختیار معاونین اطلاعات ومسئولین دوایر اماكن عمومی قرار گرفته است .

3.از اهداف مهمی كه این مركز در دست پیگیری دارد تحت پوشش در آوردن مراكزی است كه اخذ مجوز متقاضیان انها تابع ق.تجارت ویا قوانین خاص می باشد .كه نتایج چشمگیری به دست آمده از جمله میتوان به تحت پوشش در آوردن مراكز دارالترجمه – متقاضیان صرافیها ،موسسات توریستی ،شركتهای كامپیوتری نامبرده كه این امر ادامه داشته وسعی بر این است كه كلیه مراكز خصوصی اقتصادی انتفاعی وغیر انتفاعی نیز تحت پوشش اداره كل اماكن قرار گیرد .البته لازم به توضیح است بعضی از اقدامات این مركز به صورت جداگانه در جزوه هایی چاپ ودر اختیار می باشد .

4.از مأموریتهای مهم این مركز تهیه وتدوین برنامه های لازم در امر كنترل ونظارت وبازرسی از صنوف واماكن عمومی برابر اختیارات محوله به این مراكز می باشد كه در این خصوص بخشنامه ودستورالعمل های متعددی در امر مبارزه با ضد انقلاب وافراد منحرف – مبارزه با مفاسد اجتماعی – مبارزه با كالاهای ممنوعه وقاچاق وناامن كردن محل اماكن عمومی برای مجرمین ومتخلفین به سراسر كشور ارسال شد كه نتایج اقدامات نواحی در قالب بولتن ویا گزارشات نوبه ای در اختیار مراجع ذیربط ناجا قرار گرفته ومی گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *