شبكه بهداری ابهر

به شبكه بهداری ابهر كه جهت كار آموزی اعزام گردیدم قسمت امور اداری و مالی را انتخاب كرده و جهت فراگیری امور مالی و اداری فعالیت خود را آغاز كردم و یافته هایی كه از این امور بدست آوردم
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

شبكه بهداری ابهر

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

شبكه بهداشت ابهر :

به شبكه بهداری ابهر كه جهت كار آموزی اعزام گردیدم قسمت امور اداری و مالی را انتخاب كرده و جهت فراگیری امور مالی و اداری فعالیت خود را آغاز كردم و یافته هایی كه از این امور بدست آوردم به قرار ذیل می باشد :

1- هزینه ها : گرفتن فیشهای مربوطه واریز به حسابهای شبكه از بانك ها وتفكیك نمودن آنها به حسابهای مربوطه به طور روزانه و ثبت آنها در دفتر معین حسابهای بانكی و در آخر هر ماه گرفتن صورت حسابهای بانكی از بانك مربوطه و بررسی كردن مبالغ صورتحساب با دفتر معینبانكها و در آوردن صورت مغایرت بانكی و گزارش آن به پیوست تراز نامه به مسئولین .

2- اخذ فاكتورهای خرید از قسمت كارپردازی و چك كردن آنها از حیث مبالغ ریز فاكتورها و جمع فاكتور. سپس تفكیك فاكتورهای هزینه به سرفصلهای هزینه ها و ثبت آنها در دفتر معین در سر فصلهای مربوطه بطور روزانه و همچنین به تایید رساندن آنها توسط مسئول حسابداری . البته این قسمت كه هزینه یابی و تفكیك هزینه ها می باشد با اطلاعات گرفتن از مسئولین پس از مدتی توانستم خودم هزینه ها را تشخیص داده و در سر فصلهای خود ثبت نمایم و تراز آنها را بطور ماهیانه به صورت حسابداری دوبل تنظیم و پس از جمع و موازنه تراز آنرا به مسئولین تقدیم نمایم .

3- تنظیم اسناد هزینه ها : پس از گرفتن مدارك مربوطه یعنی برگ درخواست خرید كه پس از تصویب و تایید مسئول قسمت و امور مالی جهت انجام خرید اقلام می گردد . دوم برگ رسید انبار كه توسط انبار دار كه پس از دریافت جنس صادر و امضاء می گردد و این خریدها توسط تنخواه مامور خرید و با چك شبكه مبالغ آنها پرداخت می گردد .

4- تنخواه گردان : تنخواه وجهی است كه مامورین خرید آنرا از شسبكه گرفته و از آن محل خریدها راانجام می دهند . در صدور اسناد حسابداری قسمت بدهكاری مربوطه به هزینه ها ودر مقابل آن تنخواه گردان و یا بانك بستانكار می گردد و در آخر تیرماه كه تنخواه اخذ شده توسط مامور خرید در طی همان ماه به حساب بدهكاری تنخواه دار دار گذاشته شده و در مقابل خریدهایی كه توسط تنخواه انجام گرفته به بستانكاری تنخواه گذاشته می شود(یعنی بدین طریق اسناد مربوطه تنظیم و پس از تایید در دفتر معین سر فصل تنخواه گردان ثبت می گردد . )

درآمدها

دریافت چك فیش های دریافتی از بیماران جمع آوری و همچنین وجه های دریافتی از بیماران بر طبق پرونده های آنها اول صحیح بودن آن بر طبق هزینه هایی كه برروی آنها انجامگرفته اعم از هزینه دكتر و دارو و پول تخت بیمارستان بر اساس تعرفه چك شده و سپس به حساب درآمد سند مربوطه تنظیم می گردد و سپس در دفتر معین ثبت می شود وجه های دریافت شده بطور روزانه به حساب مخصوص درآمدها واریز و فیش دریافت و جهت صدور اسناد نهایی آماده می گردد . چنانچه از بیماران از یارانه ای بهر دلیل استفاده نكنید باید مدارك و تاییدیه آنها توسط مسئول بیمارستان انجام و تحویل امور مالی جهت محاسبه گردد لازم به توضیح است كه محل یارانه باید حتماً در برگ یارانه مستحضر باشد .

حقوق و مزایای كاركنان بیمارستان و شبكه :

برای تنظیم لیست حقوق مزایا باید مدارك از قبیل تعداد روزهای كاركرد و اضافه كاری و نوبتكاری و تصحیلات زندگی ( اعم از حق مسكن – حق اولاد – كارانه خارج از مركز – بدی آب و هوا – حق مشاوره و سایر مزایا ) در ستون های بدهكاری لیست حقوق بطور ماهیانه ثبت و سپس جمع آنها را باید به عنوان كسورات جمع و در ستون جمع كسورات ثبت نموده و فنی كه جمع كسورات را از جمع حقوق مزایا كسر نماییم مبلغ خالص پرداختی مشخص می گردد . و پس از تنظیم لیست حقوق و رفع مغایرت های احتمالی آماده امضاء توسط امور مالی و پس از تایید امور مالی به امضاء رئیس بیمارستان یا شبكه می رسد . در این مرحله لیست آماده تحویل به بانك جهت پرداخت حقوق كاركنان می گردد كه لیست فوق طی چك به مبلغ جمع كل خالص پرداختی توسط امور مالی تنظیم و پس از امضاء های مربوطه و مهمور شدن به مهر شبكه تحویل بانك می گردد .

بانك بر اساس خالص پرداختی هر یك از كاركنان رابه حساب آنها واریز و فیش های مربوطه را صادر می نماید كه توسط امور مالی فیش های دریافت و به صاحبان آنها یعنی كاركنان اعم از پزشكان و كارمندان تسلیم می گردد .

صدور اسناد و حسابداری :

پس از جمع آوری و كنترل هزینه ها و درآمدها از حیث و درستی مبالغ هزینه ها را بر اساس مراكز هزینه ها و اعتبارات تفكیك می شود و ضمائم از قبیل دستور خرید و رسید انبار و فاكتورهای مربوطه پس از رسیدگی بطور روزانه توسط حسابدار سند صادر می شود و پس از كنترل و ممیزی به امضاء رئیس حسابداری و مدیر مالی و رئیس شبكه رسیده و آماده ثبت اسناد در دفاتر قانونی روزنامه و كل می گردد .

و از تنظیم دفاتر روزنامه بدین صورت است كه اول سر فصل سند ثبت ومبلغ آن در مقابل سر فصل نوشته شده و بعد شرح سند با توجه به ضمائم و فاكتورهای هزینه و شماره فاكتور و رسید انبار پیوستی ثبت می گردد ( در ستون بدهكاری دفتر ) و سر فصل بستانكاری سند كه مبلغ هزینه ها را پرداخت كرده اعم از نقد یا بانك كه در صورت پرداخت نقدی تنخواه گردان بستانكار می شود و در صورت چك شماره چك بستانكار می گردد و بر اساس شماره و تاریخ دفتر روزنامه شماره و تاریخ سند نوشته می شود

.

ثبت اسناد درآمد :

وجهی كه پس از دریافت از بیماران ومرتب كردن و بررسی بطور روزانه سند ثبت دفتر روزنامه می گرد بدینترتیب كه بانك گیرنده وجه در سر فصل بدهكاری بر اساس مبلغ ثبت در سند در ستون بدهكاری نوشته شده و پس از ثبت شماره فیش های واریزی ضمیمه سن در شرح سند سر فصل درآمدها در ستون بستانكاری ثبت می گردد .

ثبت دفتر كل

دفتر كل بر اساس سر فصلها و اعتبارات صفحه بندی شده و از روی دفتر روزنامه تنظیم می گردد كه هزینه در سر فصل اعتبارات مربوطه از دفتر روزنامه انتقال می یابد .

ثبت دفتر معین

دفتر معین بر اساس اسناد صادره ارقامی كه در ستون معین سند ( ریز هزینه ها ) ثبت گردیده نوشته می شود و در نهایت جمع كل دفتر كل با جمع كل دفتر روزنامه توازن دارد و دفتر معین نیز با جمع دفتر روزنام توازن خواهد داشت در غیر این صورت اشتباه ثبت خواهد شد كه باید رسیدگی و بر طرف گردد .

در آخر هر ماه تراز ( تراز آزمایش ) از دفتر كل بر اساس سر فصل ها تنظیممی گردد كه در مقایسه با جمع مبلغ دفتر روزنامه بایستی توازن داشته باشد .

تنظیم دفاتر قانونی ( روزنامه كل )

این دفاتر باید با خط خوش و خوانا نوشته شده و عاری از قلم خوردگی و لاك گرفتگی باشد در غیر این صورت مشمول جریمه می گردد و یا در نهایت دفاتر رد می شود كه عواقب خوبی برای موسسه در پی نخواهد داشت .

در موسسه و شركتهای تولید – خدماتی – بازرگانی ) دفاتر جهت محاسبه وپرداخت مالیات بر درآمد بسیار پر اهمیت است چنانچه اظهار نامه مالیاتی بر اساس دفاتر توسط موسسه تنظیم و به دارایی ارسال می گردد در صورت مردود شدن دفاتر دارایی بر اساس علی الراكن مالیات بر درآمد صادر و دریافت می كند كه شدیداً به ضرر موسسه مالیات دهنده می باشد .

دارایی ها : داراییها بر دو نوعند :

1- داراییهای جاری – كه تشكیل می شوند از :1- تنخواه گردان 2- بانكها 3- موجودی های جنس 4- بدهكاران 5- مشاركتها 6- اسناد دریافتی بدهكاران تجاری

2- دارایی های ثابت : عبارتند از : 1- زمین 2- ساختمان 3- تاسیسات 4- ماشین آلات 5- ابزار آلات 6- اثاثیه

امور مالی

در راس امور مالی مدیریت مالی می باشد كه كلیه قسمت هایی كه در رابطه با قسمت قسمت مالی می باشد زیر نظر ایشان انجاموظیفه می كند .

قسمت های مالی عبارتند از رئیس حسابداری – رئیس انبارها – رئیس تداركات

رئیس حسابداری

كه پرسنل تحت نظارت و هماهنگی حسابداری اعم از قسمت هزینه یابی – صندوق ( تنخواه گردان ) مامور خرید – صدور اسناد حسابداری – حسابداری انبارها كه مامور خرید پس از صدور درخواست خرید از انبار و تایید رئیس حسابداری و مدیریتمالی خرید راانجام داده و فاكتورهای مربوطه را به قسمت صدور سند پس از رسید انبار تحویل می دهد و تنخواه خرید نیز توسط رئیس حسابداری بررسی تایید شده جهت صدور سند آماده می شود .

رئیس انبارها

كلیه انبارها اعم از انبار مواد – انبار محصول و انبار قطعات زیر نظر رئیس انبارها انجام وظیفه می نمایند رئیس تداركات : جهت تهیه مواد مورد لزوم موسسه درخواست مواد گردد و پس از امضاء مدیر مالی و مدیریت عامل جهت تهیه و خرید از داخل كشور و خارج از كشور اقدامات لازم راانجام و خرید مدارك مربوطه را به امور مالی تحویل دهند . درانتهای ثابت بعلت اینكه عمر بیشتر از یكسال دارند به مرور مستهلك می شوند كه هر نوع دارایی جهت استهلاك نرخ مخصوص به خود را دارد كه در كتاب قانون مالیات مشخص گردیده است .

فرم ترازنامه (بیلان) آخر دوره

شماره كل

دارایی ها

مبلغ

بدهیها

مبلغ

داراییهای جاری

بانكها

نقد(تنخواه گردان )

موجودی های جنسی

بدهكاران تجاری

مشاركتها

اسناد دریافتی

دارایی ثابت

زمین

ساختمان

تاسیسات

ماشین آلات

ابزارآلات

اثاثیه

موازنه

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

سود تقسیم شده

بستانكاران تجاری

اسناد پرداختی

ذخایر

ذخیره قانونی

ذخیره احتمالی

ذخیره استهلاك

سود و زیان

امور اداری

امور اداری كه راس آن مدیر امور اداری می باشد كه وظایف آن بشرح ذیل است

1- مسئولیت كلیه واحدهای اداری اعم از كارگزینی – خدمات عمومی – انتظامات- ترانسپورت و حمل و نقل – روابط عمومی – استخدام ( جذب نیرو )

2- وظایف رئیس كارگزینی – استخدام پرسنل با كسب مجوز از مدیر اداری و تكمیل پرونده پرسنلی – اقدام به تهیه اطلاعیه و بخشنامه های موسسه یا تایید مدیر اداری اخذ كلیه نامه های رسیده و رساندن آنها به عرض مدیریت و اقدام به تنظیم جوابیه نامه های رسیده تنظیم مكاتبات داخلی و خارجی مسئول امور رفاه كاركنان .

كنترل ورود و خروج كاركنان ومرخصی و ماموریت آنها .

دریافت گزارشات انتظامات بطور روزانه و به عرض رساندن آن به مدیر اداری و كسب تكلیف در موارد مقتضی و اقدام كردن آن اعلام حضور و غیاب ماهیانه كاركنان به امور مالی جهت تنظیم حقوق ماهیانه

اقدام به صدور برگ ماموریت پرسنل بدستور مافوق

3-وظایف مسئول خدماتعمومی : دستور به كارگران خدمات جهت تنظیمات موسسه – اقدام به درخواست لوازم مایحتاج كارگران جهت تنظیمات و رسیدگی به فضای سبز موسسه از نظر باغبانی تنظیم قسمت های كارگران خدماتی

4- مسئول انتظامات : تعییت شیفت كاری نگهبانها و. محل آن و خواستن بازدید وسائل نقلیه و مجوز خروجی های آنها و از نگهبان وقت حفظ نظم موسسه و گزارش روزانه به مدیر اداری از كلیه اتفاقات و اعمال انجام شده در موسسه

5- ترانسپورت و حمل و نقل : مهیا كردن سرویسهای اداری موسسه و كنترل آنها – تنظیم ماموریت خوردرو و گرفتن مجوز – درخواست تعمیر خودرو و پی گیریهای آن – كنترل سوخت و روغن خودروها – درخواست استخدام راننده در صورت احتیاج

تشریح فهرست های امور اداری

1- از بدو شروع به فعالیت هر موسسه جهت تشكیل امور اداری موسسه باید اول سیستم اداری آن منظم و بر اساس آن شروع شود تا در آتیه دچار مشكلات نگردید اولین مرحله بایستی چارت سازمانی قسمت ترسیم و بر اساس آن اقدام به جذب نیروی اداری می گردد. و سیستم اداری به شرح چارت سازمانی ذیل می باشد .

مدیر اداری كه كلیه مسئولیت اداری موسسه را به عهده دارد و در مقابل مافوق جوابگوی اقدامات خواهد بود .

رئیسی كارگزینی :

كه مسئولیت زیر مجموعه خود اعم از اقدام كننده كه وظیفه اقدام كلیه نامه های وارده و جوابگویی به آنها زیر نظر مدیر امور اداری و قسمتهای بایگانی اسناد و مدارك مربوطه به امور را انجام می دهد و ثبات مسئول ثبت كلیه نامه های وارده و صادره در دفتر ارسال و تقدیم آنها به رئیس كارگزینی می باشد و قسمت تایپ كه نامه های تنظیم شده را با تایید رئیس كارگزینی تایپ و آماده جهت امضاء می نماید .

روابط عمومی :

هماهنگ كردن كلیه روابط با موسسات دولتی و سایر موسسات را دارد اعم از تنظیم اطلاعیه ها و بخشنامه و مكاتبات با سایر ارگانها زیر نظر مدیر امور اداری انجام وظیفه می نماید .

خدمات :

كه تشكیل شده از زیر مجموعه خود یعنی قسمت های انتظامات و نگهبانی و تنظیمات و باغبانی و نگهداری آن كه رئیس خدمات مستقیماً زیر نظر مدیر اداری انجام وظیفه می نماید .

اگر چارت سازمانی امور اداری احیاناً خوب و بهموقع مسئولیتهای خود را انجان ندهد موسسه دچار مشكلات عدیده ای می گردد كه در جبران آن مشكل و در بعضی موارد ناممكن است در صورت ایجاد مشكلات اداری كلیه موسسه با سازمان از حیث كارایی و جوابگوی ناتوان خواهد شد .

تشریح قسمت امور مالی

امور مالی یكی از اركان مهم هر سازمان و موسسه می باشد كه هر چه عمل نماید باعث ترقی و پیشرفت می گردد امور مالی كه در صدر آن مدیر مالی قرار دارد وظایف بسیار سنگین و در نهایت بسیار ارزشمند است در صورت محفل شدن این امور سازمان و موسسه مربوطه ممكناست دچار ورشكستگی شود كه قابل جبران نیست و بهمین جهت در انتخابات مدیر مالی بایستی از هر لحاظ دقت فراوان شود تا در آینده دچار معضل نگردد .

چارت سازمانی و وظایف شغلها

مسئولیت كلیه ابوالجمعی امور مالی در نهایت به عهده مدیر مالی بوده و جوابگوی هر گونه مشكلات خواهد بود .

رئیس حسابداری :

كه زیر نظر مدیر مالی انجام وظیفه می نماید مسئولیت كلیه قسمت های زیر نظر خود را دارد و در موقع ایجاد مشكلات احتمالی و یا تصمیم های مهم باید با هماهنگی مدیر مالی كه مسئول مستقیم آن می باشد اتخاذ شود .

قسمت صندوق :

كه زیر نظر رئیس حسابداری انجام وظیفه می نماید بایستی در كلیه دریافت و پرداختهای خود دقت نماید تا دچار مشكل نگردد وهمچنین وظیفه دارد گزارش روزانه از فعالیت های صندوق را در آخر وقت اداری تنظیم و به رئیس حسابداری جهت تایید و ارائه آن به مدیر مالی نماید .

در صورت كسر و اضافه صندوق مشاهده گردد صندوق دار مورد بازخواست و جوابگو خواهد بود .

قسمت صدور سند :

مسئول صدور سند پس از دریافت مدارك از قبیل فاكتور خرید كه باید بررسی از نظر مقدار و مبلغ كرده ( فاكتور ها باید به امضاء مدیر قسمت رسیده باشد پس از این مرحله مدارك و ضمائم اعم از دستور خرید – رسید انبار – فاكتور خرید می باشد پس از تنظیم سند به صورت سند گردد و پس از امضا به امضا رئیس حسابداری رساند و در نهایت مدیر مالی و مدیریت آنها تایید نمایند در غیر این صورت مبلغ فاكتور فوق غیر قابل پرداخت برای قسمت صندوق خواهد بود .

تنظیم دفاتر قانونی ( روزنامه – كل ) و دفاتر معین حسابها بعهده دفتر نویس خواهد بود بدین طریق كه قسمت تنظیم دفاتر پس از آماده شدن سند دریافت آن و كنترل امضاء های مربوطه در دفتر روزنامه ثبت نموده و شماره و تاریخ آنرا بر اساس دفترروزنامه می نویسد و بعد از ثبت دفتر روزنامه از روی آن دفتر كل در سر فصلهای مختلف ثبت می گرد و در نهایت فرم تراز آزمایش ماهیانه از روی دفتر كل ثبت می گردد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *