سازمان تأمین اجتماعی

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ، همچنین تمركز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكی كه در این قانون سازمان نامیده می شود به وجو
دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

سازمان تأمین اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تعاریف :

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی ، همچنین تمركز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلی به نام “سازمان تأمین اجتماعی ” وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكی كه در این قانون “سازمان” نامیده می شود به وجود آمده است .

بیمه شده:

شخصی است كه راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .

خانواده بیمه شده :

شخص یا اشخاصی هستند كه به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می كنند .

كارگاه :

محلی است كه بیمه شده به دستور كارفرما یا نمایندة او در آنجا كار می كند .

كارفرما :

شخص حقیقی یا حقوقی است كه بیمه شده به دستور یا به حساب او كار می كند .كلیه كسانی كه به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نمایندة كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسئول انجام كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند .

مزد یا كارمزد در این قانون :

شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است كه در مقابل كار به بیمه شده داده می شود .

حق بیمه :

عبارت است از وجوهی كه به حكم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد .

عزامت دستمزد :

به وجوهی اطلاق می شود كه در ایام باز داری ، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به كار و عدم دریافت فرد یا حقوق به حكم این قانون بهای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود. كمك عائله مندی :

مبلغی است كه طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط كارفرما به بیمه شده پرداخت می شود .

از كار افتادگی كلی:

عبارت است از كاهش قدرت كار بیمه شده به نحوی كه نتواند با اشتغال به كار سابق یا كار دیگری بیش از یك سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد .

از كار افتادگی جزئی :

عبارت است از كاهش قدرت كار بیمه شده به نحوی كه با اشتغال به كار سابق یا كار دیگرفقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد .

بازنشستگی :

عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به كار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون .

مستمری :

عبارت از وجهی است كه طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور حیران قطع ، تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود .

كارفرما تا 36 قسط بدهی را ماهانه تقسیط می نماید در این صورت كارفرما باید معادل 12% در سال نسبت به مانده بدهی بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه كاهش قدرت كار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از كار افتادگی كلی شناخته می شود .چنانچه میزان كاهش قدرت كار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از كار باشد از كار افتادگی جزئی شناخته می شود .

چارت مربوط به سازمان :

واحد های مختلف سازمان :

1- واحد نام نویسی و صدور دفترچه و حسابهای انفرادی

2- واحد امور بیمه شدگان

3- واحد مستمری

4- واحد درآمد

5- واحد اجرائیات

6- واحد بازرسی

7- واحد امور اداری

8- واحد حسابداری

9- واحد فن آوری اطلاعات

1- واحد نام نویسی و صدور دفترچه و حسابهای انفرادی :

مطابق كاركرد افراد در سیستم اقدام به تأمین ، تمدید ، صدور دفترچه های درمانی كرده و با بررسی سوابق افراد ،اقدام به صدور كارنامه سوابق ، پرینت سوابق و سامان سوابق جهت اطلاع بیمه شدگان از وضعیت سوابق خود می نماید .

این نام نویسی بر اساس فرمی می باشد كه شامل اطلاعات زیر است :

– نمونه ای از نام نویسی بیمه شدگان كارگاه :

نام نویسی بیمه شدگان كارگاه

شماره كارگاه: 13522100018 شركت جهان الكل

شماره بیمه : 8 رقمی تاریخ نامنویسی :

نام : بخش صدور شناسنامه :

نام خانوادگی : محل تولد :

كد جنسیت : شماره ملی :

كد ملیت : مسلسل شناسنامه

نام پدر : تاریخ استخدام : بیمه

تاریخ تولد : نحوة ارتباط :

شماره شناسنامه : شغل :

شهرستان محل صدور: نحوة شناسائی: كرفرما یا كارشناس معرفی كردن

جستجو :ctr1 + F7 بیمه شدگان كشور : F9 بیمه شدگان شعبه :F7 بیمه شدگان كارگاه :F1

– شماره كارگاه :

یك كد 10 رقمی می باشد كه سه رقم اول مربوط به كد شعبه ، سه رقم دوم مربوط به كد فعالیت كارگاه و آخرین شماره عدد كنترل می باشد .مثل : 13522100018 در پایین صفحه كلیدهای میانبری جهت جستجو بر اساس بیمه شدگان كشور F9 و بیمه شدگان شعبه F7 و بیمه شدگان كارگاه F1 می باشد قرار دارد كه مثلا برای دیدن سوابق كارگر می توان از این كلیدها استفاده كرد .

فرم مربوط به مشخصات هویتی كارگاه :

مشخصت هویتی كارگاه

شماره كارگاه :

بیمه بیكاری: نوع بیمه :

نام كارگاه : فعالیت اقتصادی :

كارفرما : نوع فعالیت :

وضعیت : نوع كارگاه :

ملیت : سازمان سرپرست :

دورة فعالیت : نحوة شناسائی :

شخصیت : تاریخ شمول :

نوع محل نشانی : كد پستی :

شرح نشانی : فاكس :

استان : تلفن :

شهر : تلفكس:

منطقه : پروانه ها :

درجه بندی كارگاه : نوع لیست :

لیست تخلفات : روش ارسال لیست :

محل نگهداری پرونده: مسئول نامنویسی :

تاریخ ارسال پرونده : تاریخ نام نویسی:

بخش چاپ دفترچه درمان بیمه شدگان :

2- واحد امور بیمه شدگان :

كمك ها را در چند قالب :كمكهای كوتاه مدت و بلند مدت ارائه می دهد كمك های كوتاه مدت در اثر حوادث ، كمك های عائله مندی ، بازنشستگی و بیمه بیكاری بیكاری و كارهایی از این قبیل ارائه می دهد .كمك های بلند مدت مستمری، بازنشستگی و ….. می باشد .

3- واحد مستمری :

رسیدگی به امورات مستمری بگیران بازنشسته ، بازمانده و از كار افتاده می باشد .س

4- واحد اجرائیات :

صدور اجرائیه ها ، پی گیری بدهی های معوق ، تقسیط و … می باشد.

5- واحد بازرسی :

شناسایی كارگاه های جدید ، شناسایی كارفرما و بیمه شده ، ثبت تاریخ شروع به كار یا ترك كار بیمه شده به عهده دار به این صورت كه هر دو ماه یكبار كارگاه هایی كه مشمول تأمین اجتماعی به جزء پیمان كاری و كارگاه های بالای 50 نفر بیمه شده و ارگانهای دولتی مورد بازرسی قرار می گیرند .كارگاه ها به چند صورت بازرسی می شوند ، در روش سیستماتیك هر كارگاهی كه بازرسی می شود هر دو ماه بعد باید مجدداً بازرسی شود .

هر درخواست بازرسی باید ثبت شود و یك مهلتی دارد و ظرف یك هفته ، باید شروع و ترك كار به بازرس اطلاع داده می شود . كد

مخصوص كارگاهی كه ماهیت بازرسی ندارد 10

لیست و حق بیمه را مرتب می دهند 11

فقط بازرسی می شوند 12

تعطیل 13

6- واحد درآمد :

بخش درآمد شامل باجه دریافت بازرسی ، وصول حق بیمه ، اجرائیات می باشد كارگاهی كه تأسیس می شود طبق قانون تأمین اجتماعی باید كارگران خود را بیمه كند و اگر تخلف كند بازرس تأمین اجتماعی حق بیمه را دریافت می كند و دفاتر شركتها را بازرسی می كنند كارشناس رسمی بررسی می كند و از آن شركت بیمه دریافت می كند .در كل دریافت لیست حق بیمه ، گزارش وصولی ها تعیین لیست ها ، تهیه تلگراف وصولی ها ، دریافت كاركرد ماهانه ، صدور حسابها ، انجام عملیات ریاضی و فنی بر روی لیستها و محاسبة پرونده ، محاسبة پیمان را بر عهده دارد .

7% سهم بیمه شده

نرخ حق بیمه 30 % 20% كارفرما

3% بیمه بیكاری ( به عهدة كارفرما)

جرائم تأخیر لیست :

– از مبلغ یك ریال تا مبلغ 300000 ریال 7 درصد از 30 درصد حق بیمه و بیمه بیكاری .

– از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال 12 درصد از 30 درصد حق بیمه و بیمه بیكاری .

– از مبلغ 1200000 تا مبلغ 2500000 ریال 17 درصد از 30 درصد حق بیمه و بیمه بیكاری .

– از 3500000 ریال به بالا 22 درصد از 30 درصد حق بیمه و بیمه بیكاری .

توضیح اینكه جریمه تأخیر لیست فقط برای سال اول گرفته می شود به عبارتی یك بار جریمة تأخیر لیست محاسبه می گردد .

7- واحد حسابداری :

رسیدگی به حسابهای سازمان شامل وارد كردن رسیدهای پرداختی ، ورود و خروج حسابهای دفتری و كارهایی از این قبیل را در بر می گیرد .

8- واحد امور اداری :

این واحد از دو بخش دبیرخانه و پرسنلی تشكیل شده است . دبیر خانه كارهایی از قبیل تایپ نامه های ارسالی ، ثبت نامه های صادره و وارده و كارهایی از این قبیل را با نرم افزارهای WORD , EXCEL انجام می دهد كه در ادامه نگاهی كوتاه به این دو نرم افزار خواهیم داشت .

بخش پرسنلی كارهایی از قبیل رسیدگی به ریز احكام پرسنل ، ثبت احكام پرسنل ، حضور و غیاب پرسنل ، انجام امورات حمایتی و پشتیبانی را بر عهده دارد .

WORD :

شناسایی اصول كار با محیط اصلی Microsoft word :

در این بخش به شناسایی اجزای تشكیل دهندة محیط اصلی واژه پرداز word خواهیم پرداخت منظور از محیط اصلی ، تمام اجزای تشكیل دهنده پنجره نمایش به جز ناحیه صفحه كاغذ كه به محیطواژه پرداز معروف است می باشد .

نوار منو :

این نوار حاوی منوهای مختلفی می باشد كه هر یك از آنها دستة مشخصی از امكانات و فرمانهای word را كه دارای یك یا چند وجه اشتراك با یكدیگر می باشند در بر دارد برای مثال ، فرمانهای مربوط به مدیریت فایل ها در منوی FILE فرمانهای مربوط به قالب بندی سند در منوی format فرمانهای مربوط به جداول در منوی table مربوط به وارد كردن اشیای خارجی به داخل سند در منوی insert قرار دارد .

نوار ابزار استاندارد :

این نوار ابزار حاوی ابزارهای مربوط به فرمانهایی می باشد كه كاربر عموماً در تمام اسناد به نحوی با آنها سر و كار دارد .به عبارت دیگر عمومی ترین و پر استفاده ترین فرمانها در این نوار ابزار تعبیه شده اند . برخی از این فرمانها عبارتند از فرمانهای مدیریت فایل ، شامل open , save , new , print فرمانهای ویرایش متن ، copy , cut , paste , undo , redo فرمان تنظیم بزرگی صفحة نمایش است .

نوار ابزار قالب بندی :

این نوار ابزار حاوی ابزارهای مربوط به پر استفاده ترین فرمانهای قالب بندی متن سند می باشد برخی از فرمانهای موجود دراین نوار ابزار كه در تصویر زیر نیز مشخص شده است عبارتند از فرمانهای تعیین شكل و اندازة حروف ( font size , font ) فرمانهای تعیین نحوه تراز شدن متن پاراگرافها ( شامل right , left , center ) و به طور كلی فرمانهایی كه برای تعریف ظاهر متن و پاراگرافهای سند بیشترین استفاده از آنها می شود .

كار با صفحه كلید و ماوس :

این بخش را به دو قسمت كار با صفحه كلید و كار با ماوس تقسیم می كنیم :

– كار با صفحه كلید :

در صورتی كه از word برای تولید متنهای فارسی و لاتین استفاده می كنید لازم است محل هر یك از حروف فارسی و لاتین روی صفحه كلید را بدانید به این منظور می توانید برچسبهایی تهیه كنید كه حروف فارسی ، به ترتیب قرار گیری روی صفحه كلید ، روی آنها درج شده اند سپس برچسبها را با دقت روی صفحه كلید بچسبانید به این ترتیب محل قرار گیری حروف فارسی روی صفحه كلید را فرا خواهید گرفت . هنگام كار با صفحه كلید ، به نكات زیر توجه نمایید :

الف : برای انتقال از حالت تایپ فارسی به لاتین ، كافی است كلید تركیبی ctrl + shift یا كلید تركیبی Alt + shift سمت چپ صفحه كلید را فشار دهید همچنین برای انتقال از حالت تایپ لاتین به فارسی ، باید كلید تركیبی ctrl + shift یا Alt + shift سمت راست را فشار دهید .

ب : هنگام تایپ عبارتهای لاتین ، توجه نمایید كه در صورت خاموش بودن كلید caps lockفشردن كلیدهای حرفی منجر به درج حروف كوچك لاتین ( مانند q , f, a و ….) شده و برای تایپ حروف بزرگ باید كلید shift را هم زمان با فشردن كلید مورد نظر فشار داده و پایین نگه دارید . در صورت روشن بودن كلید caps lock عكس جملة فوق صادق است .

ج : در برچسبهای حروف فارسی موجود در بازار ، حروفی درج شده اند كه با فشردن كلیدهای صفحه كلید در حالت خاموش بودن كلید caps lock ، در سند وارد می شوند این حروف همان حروف اصلی الفبای فارسی می باشند .

د : برای وارد كردن هر صفحه خالی در متن سند ، كافی است یك بار كلید spacebar را فشار دهید .

ه : برای بستن پاراگراف جاری و ایجاد یك پاراگراف جدید ، در سند كافی است یك بار كلید ENTER را فشار دهید .

و : برای لغو كردن عملیات جاری و یا خارج شدن از یك كادر محاوره ، كافی است یك بار كلیدESC را فشار دهید .

ز : دز تایپ فارسی ، برای حذف كردن كاراكتر سمت راست نشانگر باید كلید Back space را فشار داده و برای حذف كاراكتر سمت چپ نشانگر باید كلید delete را فشار دهید .

ح : در تایپ لاتین ، برای حذف كردن كاراكتر سمت راست نشانگر باید كلیدdelete را فشار داده و برای حذف كاراكتر سمت چپ نشانگر باید كلیدBack space را فشار دهید .

ط : برای پرش نشانگر به اندازه مشخص ، باید كلیدTab را فشار دهید میزان فاصله پرش با استفاده از فرمان Tabsاز منویformat قابل تعیین است.

ی : برای انتخاب هر یك از منوهای موجود در محیط اصلیMs word باید ضمن پایین نگه داشتن كلید Alt حرفی از نام منوی مزبور را با یك خط افقی كوچكی مشخص شده است فشار دهید.

كار با ماوس :

از دو دكمه سمت چپ و سمت راست ماوسهای استاندارد در موارد زیر استفاده می شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *