ررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران، سال (84-1383)

تحقیق حاضر با عنوان بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران، سال (841383) با هدف شناسایی بهتر و رفع مشكل یا دگرگونی در ارزش های حاكم مردم و مسئولین در قبال جانبازان شكل گرفته است
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 374

ررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران، سال (84-1383)

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

چكیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران، سال (84-1383) با هدف شناسایی بهتر و رفع مشكل یا دگرگونی در ارزش های حاكم مردم و مسئولین در قبال جانبازان شكل گرفته است.

پیری اجتماعی مترادف واژه هایی نظیر: طرد اجتماعی، از كارافتادگی، انزواطلبی و یا عدم توجه و حمایت خانواده، مسئولین وسایر افراد جامعه نسبت به فرد و یا گروه خاصی از اجتماع می‌باشد. در این تحقیق بیشتر مفهوم طرد اجتماعی مدنظربوده است ، كه رابطه آن با متغیرهایی از قبیل: سن، وضعیت تأهل، درصد جانبازی، تعداد سالهای خدمت در جبهه و … سنجیده شده است. در این راستا سوالات تحقیق نیز عمدتاً مربوط به نوع یا میزان رابطه این مفاهیم با میزان و سطح طرد شدگی اجتماعی جانبازان از صحنه‌های سیاسی- اجتماعی می باشد.

جمعیت نمونه این تحقیق حدود 150 نفر از جانبازانی است كه از نواحی مختلف شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و سیستماتیك به طور تلفیقی انتخاب شده اند.

روش پژوهش با توجه به معیارهای كلی از نوع مقطعی، توصیفی و در برخی محورها بصورت تبیینی بوده و در چارچوب ابزارهای غالب از روش اسنادی وپیمایشی به صورت همزمان، بهره گرفته هم چنین فن پرسشنامه تؤام با مصاحبه عمقی به عنوان ابزار تكمیلی استفاده شده است. پرسشنامه شامل 30 سؤال باز و 2 سوال بسته در دو بخش شناسایی و طیفی (لیكرت) تدوین گردیده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمون‌های كای اسكوئر[1]، وی كرامرز[2]. دی‌سامرز[3] و رواسپیرمن[4]، یافته‌ها در قالب 17 جدول یك‌بعدی و 16 جدول دو بعدی ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد كه 60 درصد جمعیت نمونه دارای پیری اجتماعی زیادی بوده است. جالب توجه آنكه موضوع مورد بررسی با متغیرهایی نظیر: میزان مزایا، امكانات هنگام جنگ یا قبل از آن، میزان ساعات تنهایی و قضاوت جامعه، رابطه معنادار و مستقیمی داشته است. یعنی با كاهش یا افزایش متغیرهای مذكور، پیری اجتماعی نیزهم جهت با آنها تغییر می یابد.


مقدمه

پیری پدیده ای است جسمانی اما عوامل اجتماعی می تواند در تسریع آن موثر افتد. بدین معنی كه چیزی از خارج بر فرد تحمیل شده و ناراحتی های جسمانی و روانی را برای شخص در پی دارد. بدین ترتیب می توان اذعان نمود كه پیری امری نسبی بوده و در آن علاوه بر شاخص جسمانی، عوامل روانی و اجتماعی نیز، موثر می باشند.

چنانچه پیری را مسامحتا با دید اجتماعی بررسی نمائیم، در اینصورت دریچه ای فراخناك به پهنای تاریخ زندگانی انسان بر روی كره زمین در پیش روی هر محققی گشوده خواهد شد.

با توجه به وسعت مفهوم پیری در نظرگاه اجتماعی، این پدیده میتواند گربیان گر اقشار كثیری از جامعه گردد. یكی از گروههایی كه این پدیده در مورد آنها به وقوع پیوسته، قشر جانباز می باشد. با عنایت به اینكه، جانبازان در كشورما گروهی هستند كه به منظور دفاع از مرز و بوم كشور بذل جان نموده و در عین از دست دادن بخشی از سلامت جسمانی خود، از لحاظ ویژگی های روحی و روانی نیز دستخوش تغییراتی گشته اند، لذا در پژوهش حاضر این قشر ایثارگر كه در معرض آسیب بیشتری بوده اند مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین با توجه به مفهوم پیری اجتماعی می توان گفت: این پدیده در قشر جانبازان، افرادی را شامل می شود كه علی رغم از خودگذشتگی شان در دفاع و یا ارتقا كشور،جامعه آنها را به وادی فراموشی سپرده و مورد بی مهری قرار داده است كه از عوارض آن : انزوا، گوشه نشینی، احساس تنهایی می باشد.

براین اساس به پیرامون اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، فرضیات و محدوه مطالعه پژوهش پرداخته شده از آنجا كه پژوهش حاضر، تجربه ای دو سویه است ،امیدواریم برای خوانندگان نیز متقابلا رضایت بخش باشد.

توجیه علمی مسئله

موضوع: پیران‌شناسی اجتماعی[5]

عنوان: بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی بین قشر جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران، سال (84-1383).

توجه به یك مسئله اجتماعی از آگاهی جامعه، پیرامون وجود آن موضوع در نظام اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، از اینرو كلام آغازین مادر طرح مسئله تحقیق از رابطه فرد و جمع و جدایی‌های آنها شروع می‌شود و به ما اجازه می‌دهد كه حداقل طرح كلی یك مشكل نظری اساسی را مشخص كنیم. بر این اساس پرسشی كه به عنوان سوال پایه مدنظر می‌باشد عبارت است از اینكه: پیری اجتماعی چیست؟

پیری اجتماعی، اگر این تعبیر درست باشد در زمان‌های قدیم مشكل تلقی نمی‌شد یا وجود نداشت بلكه از فراورده‌های عصر حاضر است. به طوری كه می‌دانیم واژه پیری تداعی كننده مفاهیم متعددی از قبیل پیری جسمی، پیری قانونی، پیری ریاضی وغیره است همینطور فاكتورهای معینی من جمله ناتوانی‌جسمی، كاهش یادگیری و تغییرات فیزیولوژیك و مانند آن را به همراه دارد. به نظر می‌رسد امروزه واژه پیری وسعت، عمق و پیچیدگی بیشتری پیدا كرده است. به تبع آن مفهوم نوینی مطرح می‌شود كه باید به عنوان یك پدیده اجتماعی ساختاری و بالاتر از آن مسئله اجتماعی مورد توجه قرار گیرد چرا كه از یك طرف فرد تا زمانی وجود دارد و مطرح است كه برای نظام اجتماعی كاركردی داشته باشد؛ در غیر اینصورت جامعه او را كنار می‌زند. از سوی دیگر این نگاه كه با كاهش توانایی‌های فرد، پیران را از صحنه اجتماع حذف می‌كنند، در حد توانایی‌های بدنی و ذهنی‌شان در زندگی روزانه، اجتماعی و اقتصادی شركت نمی‌دهند، فرصت‌های آنان را برای فعالیت در اجتماع كاهش می دهد. در عین حال گوبریوم نیز معتقد است كه یكی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر رفتار فرد در طول زندگی، عوامل محیطی، اعم از پشتیبانی و حمایت اجتماعی نظیر عضویت در گروه، تشكیل خانواده و … می‌باشد كه موجبات پیوستگی و وابستگی به محیط را فراهم می‌آورد. فردی كه به واسطه موانع موجود در اجتماع از داشتن پیوستگی با دیگران محروم می‌ماند در برابر این موانع و محدودیت‌ها تسلیم شده و كناره‌گیری از اجتماع را به مبارزه با آن ترجیح می‌دهد و در اثر گذشت زمان احساس تنهایی بر وی غلبه كرده به عنوان یك پیر اجتماع محسوب می‌گردد. پس همانطوری كه اجتماع فرد را به انزوا می‌كشاند فرد نیز از مداخله در اجتماع دوری می‌كند و این امر به یك رابطه متقابل تبدیل می شود.

سوال دیگری كه در اینجا مطرح است این می‌باشد كه آیا قشر جانبازان نیز در دسته پیروان اجتماعی قرار می‌گیرند؟

شاید اگر امروزه فقط از دوران جنگ صحبت كنیم جوانان آن را افسانه‌ و شخصیت‌های آن را اسطوره فرض ‌كنند اما واقعیت جنگ فراتر از افسانه و … بود. حقایق و اتفاقاتی در جنگ رخ داد كه تمام دنیا را متعجب و شگفت‌زده كرد اما در داخل از جانب برخی از مردم و مسئولین شاهد تعلل و سستی در جهت پاسداری از این ارزش‌ها بودیم. بنابراین لزوم پرداخت به شخصیت جانباز به عنوان پیر اجتماع ضروری به نظر می رسد!

در فرهنگ واژه‌ها، جانباز به معنای جان باختن است. جان باختن در راه هدف معین و تعیین شده‌ای كه مورد اعتماد جانباز است. اما در فرهنگ معنویات، این كلمه آغاز یك راه است، راهی كه انتهای آن تكامل انسان است. جاده‌ی عشق و ایثاری كه پر از مشكلات و سختی‌هاست. در این راه، جانباز نشانه‌ایست از ایثار و حماسه و دلیری و شجاعت و در پایان- مبارزه بی امان با سختی‌ها و مشكلات عظیمی است كه تا پایان عمر با صبر و اراده و قاطعیت آنان ادامه خواهد یافت. جامعه كوچك مورد بحث ما زیر مجموعه‌ای است از جامعه بزرگ اسلامی و اجتماعی كه درك مصائب و مشكلات این جامعه در راه رسیدن به هدف والایش، برای افراد دیگر جوامع تا حدودی قابل بحث است.

از آن جا كه محیط برخورد و زندگی جانبازان، كوچك و محدود است در عصر حاضر این محیط محدود بر زندگی جانبازان تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت و مسائل و مشكلاتی را برای آنان فراهم می آورد.

در رابطه با مسائل و مشكلات پیری اجتماعی در جانبازان متغیرهای زیادی مطرح است اعم از: خصوصیات زمینه ای، وضعیت اقتصادی، حالات فكری و روانشناختی و اجتماعی.

در رابطه با بعد اجتماعی و پیری چنین می‌توان بیان داشت كه: نگرش های سیاسی ، دیدگاه های مردمی و برخوردهای اجتماعی با جانبازان بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بطوریكه قضاوت ارزشی جامعه در بعضی موارد، شكل منطقی و انسانی نداشته و غالباً در دو حد افراط و تفریط، دلسوزیهای ناخواسته، ترحم ، طرد، عدم پذیرش اجتماعی و بی‌توجهی به حقوق فردی آنان قرار می‌گیرد. و امكان برقراری ارتباطات اجتماعی را كاهش می‌دهد. در حالیكه ارتباط اجتماعی نه تنها برای فرد جانباز بلكه برای هر انسانی مهم می‌باشد، هر انسانی دوست دارد در محیط باز و فضای گسترده‌ای با آرامش خاطر زندگی كند، با جامعه بیشتر در ارتباط باشد تا بتواند نیاز اجتماعی خویش را اغنا نماید. یا میل دارد با همه كس به گفتگو نشیند. بنابراین تمام این نیازها و تمایلات در مورد جانبازان نیز صدق پیدا كرده و باید گفت شوق و شور ایشان چندبرابر انسان سالم دیگری است. در حالیكه اگر جانبازی با تمام وجود، احتیاج به تحقیق و شناخت و بررسی داشته باشد و بخواهد به دنبال آنها برود همه‌ی راهها را بر خویش بسته می‌بیند. اگر هنری داشته باشد و بخواهد به معرض دید افراد جامعه قرار بدهد موانعی پیش‌پای او قرار می‌گیرد همینطور نمی‌تواند به نقاط دور سفر كند و با دیگر مردم جامعه‌، تماس حاصل نماید. افرادی كه به عللی دچار ضعف این برقراری ارتباط می‌شوند طبعاً نا امید و خسته بر جای می‌مانند. بدامان دردها و غم‌های خویش باز می‌گردند و غرق در دنیای تفكرات بی‌سرانجام می‌شوند. بدین ترتیب قضاوت ارزشی جامعه موجبات كاهش یا افزایش ارتباطات اجتماعی را فراهم می‌آورد و هر چه ارتباطات فرد با محیط تقلیل یابد بر پیری اجتماعی فرد افزون خواهد شد.

در عین حال عوامل بسیاری موجب از هم گسستگی پیوند این گروه با جامعه می‌شود و در نهایت تعامل اجتماعی و منطقی، چسب اجتماعی و ادغام آنها را در جامعه با مشكل مواجه می‌سازد. از طرفی اگر كسی در دریای پرتلاطم و سهمگین درد افتاده باشد، برای ما كه در ساحل امن ایستاده‌ایم و واقعیت را نظاره‌گریم، دردی كه بر غریق عارض شده، قابل درك و احساس نیست و تنها خود را شاهد وناظر جریان یك تراژدی می‌یابیم، كه در نهایت، قوة دلسوزی ما را تحریك كرده و بدنبال راه نجاتی برای او می‌گردیم. جانبازان در حال حاضر شرایط بسیار بدی را می‌گذرانند به طوری كه حتی برای تأمین دارو و سایر نیازهای درمانی خود نیز با مشكلات بسیاری روبرو هستند. از آنجا كه شخصیت جانباز در چهارچوب اعتقادات اسلامی و جانبازی‌هایی كه اینان برای حفظ و حراست ناموس ملی داشته‌اند شایستة احترام وافر می‌باشد، به نظر می‌رسد جامعه وظیفة خود را در باب شناخت و شناسایی ابعاد اخلاقی و عملی جانبازان انجام نداده و دور نیست كه مشكلات ناشناخته‌ای آشكار شده و رخ بنمایاند. و اثرات سوء بر عملكرد كلی فرد داشته باشد. چنانچه در بعد روانشناختی ابعاد گوناگون این تأثیرگذاری مشخص می‌باشد، به عنوان مثال بعد از اتمام جنگ تحمیلی و وجود معلولیت‌های ناشی از آن امكان افزایش مسائل و مشكلات روانی در رابطه با جانبازان به طور روشنی وجود دارد. این در حالی است كه جامعه سبب شده نقص بدنی در تصویر ذهنی جانباز اثر منفی بگذارد و بالنتیجه ادارك وی را از خویش دستخوش دگرگونی می‌نماید.

در این رابطه توجه به ، بهبود وضعیت روانی این انسانهای مظلوم كه حتی نزدیكترین افراد به آنها نیز، قادر به درك درستی از آنان نمی‌باشند، لازم می نماید.. ولی چنانچه مشاهده می‌شود جانبازان به عنوان جمعیت قابل توجهی از افراد جامعه از رسیدگی دولت و مردم به نیازهایشان محروم مانده‌اند.

با توجه به مطالب ذكر شده سعی بر آن است كه به بسط مفهوم پیری اجتماعی در روند كار بپردازیم.

اهداف پژوهش

برای روشن‌تر ساختن مسیر حركت مطالعه و درك اسلوب حاكم بر سایر مراحل پژوهش، آگاهی از اهداف اصلی و فرعی لازم می‌نماید. به بیان دیگر سخن گفتن از مقصود تحقیق در ابعاد كلان و خرد، روشنی‌بخش طریق جریان مطالعه می‌باشد:

هدف كلی:

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی و دلایل بوجود آمدن آن به منظور شناسایی بهتر و رفع مشكلات ناشی از پیری اجتماعی جانبازان و از سوی دیگر دگرگونی ارزش‌های حاكم مردم و مسئولین در قبال جانبازان.

با دستیابی به این هدف، امكان طرح و توجه به اهداف ریزتری كه در ذیل آمده است فراهم می گردد.

اهداف جزئی:

الف: بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات زمینه‌ای از قبیل: سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزند، وضعیت تأهل، تعدادسالهای خدمت در جبهه و درصد جانبازی با پیری اجتماعی جانبازان.

ب: بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات فكری و روان شناختی از قبیل: ساعات تنهایی و اعتقادات مذهبی با پیری اجتماعی جانبازان.

ج: بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات اقتصادی از قبیل: درآمد، وضعیت مسكن، وضعیت شغلی، اشتغال به كار همسر، امتیازات و مزایا، دریافت كمك‌ مالی و امكانات قبل یا هنگام جنگ با پیری اجتماعی جانبازان.

د: بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات اجتماعی از قبیل: مقبولیت از طرف مردم، قضاوت از طرف جامعه، مشاركت سیاسی و حزبی، ارزش‌های جبهه و جنگ، نوع حضور در جبهه و آشنایی با افراد ذی‌نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف با پیری اجتماعی جانبازان.

با این وصف مشاهده می‌شود كه روند پژوهش در قالبی كل نگرانه به سوی فهم و دریافت اطلاعات خردتری است كه درون آن چار چوب كلی نهفته است. در واقع فراهم آوری داده‌هایی كه پاسخ‌گویی اهداف فرعی تحقیق باشند راه وصول اساسی را هموار می‌نماید.


ضرورت واهمیت پژوهش

در بین مسائلی كه جامعه به آن دچار است باید انتخاب و تلاش، برای بررسی موضوعاتی صورت پذیرد كه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند. به عبارتی دیگر « … باید به اهمیت مسئله مورد نظر توجه داشت، تا اگر واجد ارزش و اهمیت كافی نیست برای آن انرژی و وقت و بودجة انسانی بدون جهت تلف نگردد.» (نبوی،(1371)/ ص: 66)

ضرورت و اهمیت هر تحقیقی به فواید نظری و عملی آن بر می‌گردد یعنی باید از یك طرف به غنا و پیشرفت تفكر مربوط باشد و از طرف دیگر به شناخت واقعیت‌ها و بهبود وضع موجود كمك كند.

الف- ضرورت نظری پژوهش:

در پاسخ‌یابی پیرامون اهمیت موضوع تحقیق حاضر باید توجه داشت كه از دوران قدیم نیز بسیاری از افراد سعی در برقراری رابطه انسان و جامعه داشته‌اند این امر در دنیای امروز ضرورت بیشتری یافته است زیرا پیشرفت‌های بسیار سریع ابزارهای زندگی انسانی بدون در نظر گرفتن عواقب آن موجب شخصی شدن هر چه بیشتر زندگی انسانها شده و انسانها را از هم دور كرده است.

این مسئله در كشورهای جهان سوم نظیر جامعة ایران به نحو بارزی خود را نشان داده است چرا كه جامعه ایرانی از یك سو درگیر سنت‌های انعطاف‌ناپذیر و از طرف دیگر گرایش به پیشرفت دارد. مشكل مذكور به راحتی می‌تواند انگیزة تنهایی، طرد وحاشیه شدن اعضای جامعه را فراهم آورد. از آن جایی كه هر فرد یك جزء از نظام اجتماعی است و همانطور كه اگر در بخشی از ارگانیسم یك فرد بیماری پدید آید سراسر ارگانیسم را بیماری فرا می‌گیرد و نه تنها همان قسمت را، بنابراین اگر یك فرد كه جزئی از نظام اجتماعی می‌باشد و برای برقراری این نظام تلاش كرده و در این راه دچار مشكل جسمی شده است، ناچار به كناره‌گیری از جامعه خویش گردد احتمال وقوع این امر برای سایرین نیز می‌رود.

با توجه به رابطه تنگاتنگ فرد و جامعه، همچنین موقعیت خاص اجتماعی كشورمان، لزوم انجام تحقیقات گسترده در كشورما، بیش از سایر كشورها می باشد و این در حالی است كه پژوهشهای بنیادی در این زمینه به منظور شكل گیری تئوری های قابل دفاع، صورت نگرفته و یا تحقیقات در سطح بسیار محدودی بوده است. لذا، ضعف در تئوری ها و وجود خلاهای بارز در چارچوب نظری این پدیده در جامعه ما، لزوم انجام پژوهشهایی از این دست را بیش از پیش آشكار می نماید.

ب- ضرورت كاربردی پژوهش:

پژوهش حاضر از طرفی در پی شناخت مشكلات جانبازان می‌باشد زیرا این افراد نباید بدلیل مشكلات جسمی در حاشیه قرار گیرند. آنان نه تنها دارای لیاقت انسانی و نیازمند دوست‌داشتن و محبت كردن می‌باشند بلكه باید افراد جامعه به جانبازان بیشتر بپردازند ، زیرا آنان نیازمند ترحم نیستند، بلكه باید از ظرفیت‌های باقی مانده ایشان حداكثر استفاده برای پیشرفت كشور به عمل آید و در كنار دیگر افراد جامعه فعالانه در كارها مشاركت كنند در این راستا هر گونه برنامه‌ریزی ضرورت دارد تا توانایی‌های جانبازان توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد. چرا كه به نظر می‌رسد علیرغم توجه لفظی به مسئله جانبازی دیدگاه علمی از ضعف فراوانی برخوردار است.

لذا به دلایل ذكر شده، موضوع پیری اجتماعی برای این رسالة تحصیلی انتخاب گردید.

امید است كه در سایة استعانت حضرت حق، مجموعة حاضر با همة نواقصی كه در بر دارد قادر باشد گوشه‌ای از ابهامات موجود در چنین بحثی را برای خوانندگان بر طرف سازد و نتایج این تحقیق منبعی برای مراكز علمی قرار گیرد، هم چنین نقطه‌ای برای آغاز تلاش در جهت رفع تبعیض‌ها و اعطای فرصت‌های برابر به انسانها باشد.


فرضیات تحقیق

معادل لاتینی فرضیه[6] از ریشة یونانی به معنای فرض و حدس گرفته شده است. در فارسی معادل‌هایی چون شرط و فرض یافته است. به طول كلی فرضیه پرسشی است جهت یافته كه انسان در برابر یك امر واقع كه از قبل برگزیده شده است مطرح می‌سازد. خواه به منظور بررسی این امر كه آیا قوانین شناخته شده در مورد آنها قابل اعمال هستند یا خیر، خواه جهت دستیابی به قوانینی تازه، روابطی نو و یا پیشنهاد تجربه‌های جدید.

به طور كلی در تحقیقات علی، میدانی، اسنادی و … نقش فرضیه انكارناپذیر است و باید فرضیه را به حق موتور تحقیق دانست. تمامی فرایند تحقیق برای اثبات و یا رد فرضیه صورت می‌گیرد. هم اثبات و هم رد فرضیه حائز اهمیت است و نباید صرفاً به اثبات فرضیه توجه داشت. (اتسلندر،(1371)/ ص: 27)

فرضیه‌ها به اشكال متفاوت رشد می‌یابند و در همه آنها یك اصل مشترك است و آن اینكه فرضیه در هر صورت و شكلی كه باشد رابطه‌ای است حدسی یا فرضی كه موقتاً محققین بین دو یا چند متغیر پیش‌بینی می‌كنند تا بعدا این رابطه‌ها را به یك محك تجربه بزنند و اگر تایید شد آن را در قالب علمی و یا تجربی بیان كنند و از تعمیم وجوه مشترك فرضیه‌های تایید شده به یك تئوری علمی برسند.

منابع اخذ فرضیات در مطالعات تجربی متعدد و متنوع است كه عبارتند از:

الف- تجارب شخصی محقق

ب- تئوریها و نظریات مرتبط

ج- استفاده از تحقیقات پیشین.

د- فرهنگ (كاشانی/ ص : 34)

بر خلاف پدیده‌های طبیعی، پدیده‌های اجتماعی تابع یك علت نیستند و در پی شناخت هر واقعیت اجتماعی و چگونگی شكل‌گیری آن باید بدنبال فهم سبب‌های متعدد برآمد. به سخن دیگر پدیده‌های اجتماعی (چند سبب) هستند. اصولاً یك بررسی جامعه‌شناختی همیشه به كمك تعدادی متغیر به شرح مجموعه‌ای از عناصر یا واحدهای مشابه می‌پردازد. (بودون،(1369)/ ص: 78).

آنچه مهم است ارائه فرضیاتی با ریشه‌های نیرومند است كه اگر ممكن گردد حركت تحقیق در مسیر راست گونه بوده و از دقت علمی كافی برخوردار شود.

فرضیات تحقیق حاضر در قالب گروه فرضیات به شكل تركیبی و چند متغیره ارائه شده است.

گروه نخست فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات زمینه‌ای از قبیل: سن، تحصیلات، تأهل و تعداد فرزندان، تعداد سالهای خدمت در جبهه و درصد جانبازی با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.

گروه دوم فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات اقتصادی از قبیل: درآمد، وضعیت مسكن، وضعیت شغلی، اشتغال به كار همسر، امتیازات و مزایا، دریافت كمك مالی و امكانات قبل یا هنگام جنگ با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.

گروه سوم فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات اجتماعی از قبیل: مقبولیت از طرف مردم، قضاوت از طرف جامعه، مشاركت سیاسی و حزبی، ارزش‌های جبهه و جنگ، نوع حضور در جبهه و آشنایی با افرادی ذی نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.


گروه چهارم فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات فكری و روان شناختی از قبیل: ساعات تنهایی و اعتقادات مذهبی با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *