بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد

زندگی بشر از ابتدا با مشكلات و مسائلی همراه بوده است و تاریخ گویای گوشهآای از مشكلات بشر است زیرا در تاریخ قطور زندگی بشر گر چه هنوز چند برگی از آن بیشتر بررسی نشده و این مقدار كم هم مبهم است ، ولی با همه ابهام و تاریك كه دارد، فریادها و ناله‌های دلخراش و داستانهای غم‌انگیز بشر را نتوانسته است مخفی كند گر چه امروزه پیشرفتهای در همه زمنیه‌های زندگی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95

بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

چكیده

پژوهش حاضر به منظور (بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد) صورت گرفته است. بدین منظور از جوانان معتاد و غیرمعتاد 20 تا 30 ساله شهرستان خمین یك نمونه 80 نفری (40 نفر معتاد و 40 نفر غیرمعتاد) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.

داده‌های آماری از طریق اجرای آزمون MMPI (فرم كوتاه) از گروههای نمونه بدست آمده و برای تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق حاضر از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T مستقل و با در نظر گرفتن نتیجه آزمون لوین با استفاده نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی در بین افراد معتاد و غیرمعتاد می‌باشد كه نهایتاً از تجزیه و تحلیل و بررسی داده‌ها نتیجه زیر بدست آمد:

بین افراد معتاد و غیرمعتاد از لحاظ شخصیت ضداجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد (P=0)

یافته‌های فرعی زیر نیز از تحقیق حاضر بدست می‌آیند:

بین خود بیمارانگاری در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد.( 008/0=P)

بین افسردگی در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد. (003/0=P)

بین پارانویا در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد. (0=P)

بین اسكیزوفرنی در افراد معتاد و غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود دارد. (003=P)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات

فرضیات

تعاریف اصطلاحات

فصل دوم : پیشینه پژوهش

تاریخچه مواد مخدر در جهان

جنگ تریاك در چین

جنگ تریاك در دوران معاصر

مراكز تولید جهانی مواد مخدر

نقش مافیا در توزیع بین‌المللی مواد مخدر

سازمان پلیس بین‌المللی

تاریخچه مواد مخدر در ایران

تشخیص دوگانه و اختلال شخصیت ضد اجتماعی

رفتار اختلال شخصیت ضداجتماعی

شخصیت صداجتماعی ، بیمار روانی و ضد اجتماع

تعریفی از اختلال شخصیت ضداجتماعی

بیمار روانی

اختلال شخصیت ضداجتماعی

اختلالات شخصیتی

تحقیقات داخل كشور

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه‌گیری

نحوه اجرای آزمون

روش جمع‌آوری داده‌ها

ابزار اندازه‌گیری

اعتبار و پایایی

متغیرها

روش آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج :

مقدمه

مشخصه‌های آماری نتایج كمی

مقایسه میانگین‌ها

یافته‌های فرعی تحقیق

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیر

مقدمه

نتیجه‌گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

كاربرد نتایج

منابع :

منابع فارسی

منابع انگلیسی

منابع اینترنتی

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

جدول شماره 4-1 مشخصات مرتبط با دو گروه معتاد و غیرمعتاد

نمودار شماره 4-1 مقایسه میانگین افراد معتاد و غیرمعتاد

جدول شماره 4-2 آزمون لوین برای تساوی واریانسها

جدول شماره 4-3 میانگین و انحراف معیار شخصیت ضداجتماعی افراد معتاد و غیرمعتاد

فصل اول :

كلیــــات

مقدمه [1]

زندگی بشر از ابتدا با مشكلات و مسائلی همراه بوده است و تاریخ گویای گوشهآای از مشكلات بشر است. زیرا در تاریخ قطور زندگی بشر گر چه هنوز چند برگی از آن بیشتر بررسی نشده و این مقدار كم هم مبهم است ، ولی با همه ابهام و تاریك كه دارد، فریادها و ناله‌های دلخراش و داستانهای غم‌انگیز بشر را نتوانسته است مخفی كند. گر چه امروزه پیشرفتهای در همه زمنیه‌های زندگی بشر بوجود آمده ولی باز هم وحشت و اضطراب و انحراف از بشر دور نشده است. زمانی بشر از طوفان و سیل و تحطی و بیماریهای واگیر وحشت داشت و زمانی از جنگ‌ها و لشكركشیها. در اثر پیروزی علم بر طبیعت مقداری از این مصائب و نگرانیها از بین رفته و لیكن جای خود را به دردها و مصائب سخت‌تری داده است. اكنون بشر از درون ناراحت است و از ناراحتی‌های عصبی و روانی شكایت دارد. از همنوع خود بیم دارد. ترس و وحشت از سلاحهای اتمی و میكروبی و شیمیایی قرن بیست و یكم را به قرن «اصطراب و تشویش» مبدل ساخته، و از همه مهمتر اكنون از مسئله «اعتیاد» كه پدیده‌ای نسبتاً جدید است و انبوهی از انسانها را به خودكشی تدریجی محكوم نموده وحشت دارد.

در حال حاضر مسئله اعتیاد به مواد مخدر در مقابل گروهی از انسانها قرار گرفته است كه به علت عدم تامین اقتصادی و اجتماعی ، فشارهای روانی و خانوادگی و غیره برای فرار از حقایق تلخ زندگی به ‌آن پناه می‌برند.

كشیدن یك نخ سیگار ، نوشیدن یك لیوان نوشابه الكلی ، زدن چند پك به وافور و استعمال یك ذره مرفین هروئین برای تسكین و بی‌خبری از اضطراب درونی و فشار روانی ناشی از فقر اقتصادی و مسائل دیگر اولین قدم بسوی بدبختی و خودكشی تدریجی است. عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، روانی ، جسمی و مخصوصاً عوامل خانوادگی در هماهنگی فرد با محیط اجتماعی نقش مهم دارد. آرامش و امنیت، نداشتن فشار و اضطراب درونی و خانوادگی، از تعدادی از انحرافات منجمله اعتیاد به مواد مخدر كاسته و انسان را در برابر مشكلات مقاوم می‌نماید، اگر تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی هماهنگ و متناسب با نیازهای افراد جامعه نباشد، در درون انسانهایی كه زمینه مساعد دارند انفجار رخ داده و وقوع انحراف و اعتیاد حتمی است و حتی شیوع امراض روانی اجتناب‌ناپذیر است.

انحراف یا كجروی كه از آن بنام عارضه یا بیماری یاد می‌كنند یكی از مظاهر زندگی دسته جمعی بخصوص زندگی امروزه است و از زمانی آغاز شد كه انسان به صورت گروهی زندگی خود را شروع نمود. شرایط خاص و ملاكها و الگوها و ارزش‌های حاكم بر هر جامعه، در تغییر مفهوم انحراف و كیفیت ‌آن موثر است. مثلاً مجازات قتل عمد اعدام است. شرابخواری و اعتیاد به مواد مخدر در جامعه اسلامی انحراف محسوب و جرم دارد، ولی این اعمال در برخی جوامع غرب امری عادی است و انحراف محسوب نمی‌شود.

بهر حال روانشناسان فرق آدم سالم و دیوانه را در داشتن قدرت روحی در جنگ با مشكلات زندگی می‌دانند. لذا معتاد یك نوع انسان غیرنرمال است . مثلاً حسادت یكی از آسیبهای اجتماعی و انحرافات است كه از درون انسان سرچشمه می‌گیرد. وقتی فرد خود را با شخصی كه در موقعیت بهتری است مقایسه می‌كند، دچار رنج و ناراحتی می‌گردد. در این صورت برای رفع ناراحتی خود یا به موادمخدر روی می‌آورند و یا دلش می‌خواهد كه موقعیت دیگران را با توطئه و نیرنگ تضعیف نماید.

در كشور ایران بزهكاری بطور عمده تحت اثر دو انگیزه ریشه‌یابی شده است :

اعتیاد

بیكاری

بطور كلی بشر در دنیای امروز بحدی دچار انحراف و سقوط اخلاقی شده كه در سایر اعصار و قرون گذشته میزان انحرافات بدین صورت نبوده است. لذا دورنمای آینده از دید برخی صاحبنظران و جامعه‌شناسان بسیار تاریك است و معتقدند هر روز از بد ، بدتر شده و قاعده حیات جنگل سرانجام همه جهان را فرا می‌گیرد.

اعتیاد به مواد مخدر امروزه به صورت یك بلای اجتماعی است، بطوریكه ضایعات مادی و معنوی آن كمتر از جنگهای بین‌المللی نیست. شیوع اعتیاد در سطح جهان به صورتی است كه هر روزه بر آمار معتادان افزوده می‌شود. اعتیاد بلایی است كه در همه اقشار جامعه اعم از تحصیل كرده ، ورزشكاران ، هنرپیشگان، فقرا و ثروتمندان نفوذ كرده است. ولی قربانیان اصل اعتیا‌د، جوانان و افراد كم تجربه می‌باشند.

در حال حاضر مسئله اعتیاد به مواد مخدر در شهر خمین گریبان گروهی از انسانها بویژه جوانان این شهر را گرفته كه به علت عدم تامین اقتصادی و اجتماعی، فشارهای روانی و خانوادگی و غیره برای فرار از حقایق تلخ زندگی به آن پناه می‌برند كه خود می‌تواند باعث افزایش جرم و بزه در شهر خمین شود.

بیان مسئله [2]

اعتیاد به مواد مخدر فرد را به یك كلكسیون سیار بیماری تبدیل كرده و مشكلاتی برای فرد و اجتماع بوجود می‌آورد. معتاد علاوه بر اینكه سلامتی خود را از دست می‌دهد، بار سنگینی هم بر دوش اجتماع می‌شود و از طرفی آن جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد این‌چنین افراد كه اكثراً قانون‌شكن هستند برای بدست آوردن مواد، دست به هرگونه اعمال خلاف قانون و ناروا می‌زنند.

با توجه به اینكه قانون ، استعمال و خرید و فروش مواد را منع كرده اما معتاد برای تهیه آن دست به هر جنایتی می‌زند و خود را از قید مسئولیت‌های زندگی شخصی و اجتماعی رها می‌كند. این‌گونه افراد كه معمولاً خودپسند، بی‌عار و ولگرد و عصبی مزاج هستند همیشه در پی ماجرا می‌گردند. معتاد وقتی بجان خود هم رحم نمی‌كند دیگران و اجتماع هم نباید از او انتظاری داشته باشند. این همه موارد دلیل بر این است كه معتاد قدرت مقابله با حقایق و واقعیات زندگی را ندارد و نیز نیروی جسمانی و روانی معتاد رشد معمول خود را طی نكرده است. افراد معتاد منحرف اغلب در اجتماعات بدنام شركت كرده و از شركت در اجتماعات و جلسات خوشنان گریزانند.

معتاد با تاثیرپذیری از مواد ، زندگی خود و سرانجام دیگران را به خطر انداخته و بتدریج حالت عصبی معتاد وحیم‌تر شده و موقعیت‌های غیرعادی یكی پس از دیگری به سراغ او می‌آیند، قضاوت و اندیشه‌اش مختل شده و اغلب در حال چرت و بی‌خبری است. (حلم سرشت 1375 ، ص 234)

امروزه اغلب اجتماعات بشری در چنگال پدیده مهلك اعتیاد به مواد مخدر گرفتارند. پناه بردن به مواد مخدر، واقعه تازه‌ای در زندگی بشر نیست و از دیرباز اجتماعات مختلف بشری هر یك به تناسب شرایط اقلیمی و عادات و سنت‌های مخصوص به خود به انگیزه رهایی از فشارهای روحی و یا به انگیزه كسب لذت‌های كاذب و زودگذر و یا بوسیله كنجكاوی و تقلید كوركورانه به یكی از انواع مواد مخدر پناه برده‌اند. مسئله مورد پژوهش بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد شهرستان خمین می‌باشد.

با توجه به آنچه كه در بالا توضیح داده شد عواملی كه باعث روی آوردن محقق برای انجام این پژوهش شدند عواملی از قبیل افزایش جوانان مجرم در زندانها كه به علت‌های گوناگون دزدی، حمل مواد و جرایم دیگر كه به مواد مخدر مربوط می‌شوند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

تامل و تعمق در مسئله اعتیاد كه امروزه گریبانگیر جوامع بسیاری شده است . و هر ساله افراد بیشماری را روانه زندانها و گورستانها می‌نماید.

بطور كلی بشر در دنیای امروز بحدی دچار انحراف و سقوط اخلاقی شده كه در سایر اعصار و قرون گذشته میزان انحرافات بدین صورت نبوده است. برخی جامعه‌شناسان معتقدند كه ریشه تمام دردهای اجتماعی در محیط اجتماعی است و می‌گویند كه كسی ذاتاً منحرف و كجرو بدنیا نمی‌آید. (قائمی 1373 ص 139)

بهمین علت قرن حاضر بخاطر جهات گوناگون ، عناوین مختلفی را بخود اختصاص داده است از جمله : عصر علم، قرن اضطراب ، عصر انحراف و عصر تزلزل ارزشها. (همان منبع ص 142)

لذا دورنمای آینده از دید برخی صاحبنظران و جامعه‌شناسان بسیار تاریك است و معتقدند هر روز از بد ، بدتر شده و قاعده حیات جنگل سرانجام همه جهان را فرا می‌گیرد. (همان ، ص 14)

اعتیاد به مواد مخدر امروزه به صورت یك بلای اجتماعی است، بطوریكه ضایعات مادی و معنوی آن كمتر از جنگهای بین‌المللی نیست. شیوع اعتیاد در سطح جهان به صورت است كه هر روزه بر آمار معتادان افزوده می‌شود. اعتیاد بلایی است كه در همه اقشار جامعه اعم از تحصیل كرده ، ورزشكاران، هنرپیشگان، فقرا و ثروتمندان نفوذ كرده است. ولی قربانیان اصلی اعتیاد جوانان و افراد كم تجربه می‌باشند.

اعتیاد بزرگترین درد و بیماری برای شخص معتاد و جامعه است لذا نجات جان معتاد در واقع نجات جامعه است. اعتیاد به مواد مخدر كه عنوان یك مشكل اجتماعی را بخود اختصاص داده پدیده‌ایست استعماری كه زمینه‌های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، شخصیتی ، جسمی، سیاسی و تربیتی در بروز و ابتلای به آن اهمیت دارد. اعتیاد به مواد مخدر نه تنها خود زائیده مسائل مختلفی است، بلكه بوجود آورنده عوارض مختلی مثل عوارض جسم، فكری ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره است. جامعه‌شناسان عقیده دارند؛ نیاز هر جامعه به مواد مخدر نشانه انحطاط و سقوط آن جامعه است. و به عقیده سیاستمداران جهان، برای تسخیر مملكتی و تضعیف و تصاحب ملتی، هیچ عاملی بهتر از تریاك نیست. آنها معتقدند برای مغلوب ساختن ملتها یك كیلو تریاك و یك حلقه وافور از چندین تانك و هزاران توپ موثرتر است. (اورنگ 1367 ص 14)

با در نظر گرفتن این كه اعتیاد ریشه‌های سیاسی و اجتماعی دارد و استعمارگران با استفاده از این حربه سعی در تسلط و نفوذ شیطانی خود در كشورهای دیگر دارند و همچنین با توجه به اینكه اعتیاد خود عاملی برای انواع جرم و بزهكاری می‌باشد. موجب انجام پژوهش در زمینه این مسئله كه آیا رابطه بین اعتیاد و شخصیت ضداجتماعی افراد وجود دارد یا خیر شد كه ضرورت و اهمیت تحقیق روشنتر می‌شود و اهمیت اصلی این پژوهش ایجاد بصیرت و دانش لازم در جهت شناخت بخشی از عوامل و ارتباط برخی عوامل شخصیتی با اعتیاد می‌باشد.

اهداف تحقیق[3]

الف ) هدف كلی [4]

بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد شهرستان خمین.

ب ) اهداف ویژه [5]

بدست آوردن آماد سایر اختلالات روانی در شخصیت معتادین نمونه با استفاده از آزمون MMPI

سوالات

آیا بین افراد معتاد و غیرمعتاد از نظر میزان شیوع اختلال شخصیت ضداجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد؟

فرضیات [6]

بدلیل اینكه تحقیق حاضر برای نخستین بار در ایران انجام شده و طی جستجوهای مكرر به تحقیق مشابه برخورد نشده است و نیز اینكه تحقیق حاضر تحقیقی از نوع استقرایی است سابقه فرضی برای آن یافت نشده است. لذا تحقیق حاضر نیازی به فرضیه ندارد.

تعریف اصطلاحات

تعاریف نظری

معتاد: معتاد كسی است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه مصرف كه نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی، سلامت و رفاه خود، خانواده و اجتماعش را به خظر می‌اندازد.(فرجاد 1378 ص 12)

اعتیاد: اعتیاد را میدتوان حالتی دانست كه در نتیجه اتسعمال داروی مخدر به شخص دست می‌دهد و موجب می‌شود كه خویشتن‌داری شخص از میان برود و زیاده‌روی در استعمال آن به حدی برسد كه به حال شخص و اجتماع مضر باشد. (اورنگ 1367 ص 9)

اختلال شخصیت ضد اجتماعی : عبارت است از ناتوانی از تن دادن به هنجارهای اجتماعی بطوری كه جنبه‌های متعددی از رفتار فرد در نوجوانی و بزرگسالی تحت تأثیر این ناتوانی قرار گرفته باشد (رفیعی 1378 ص 212)

تعاریف عملیاتی

معتاد: از نظر محقق كسی است كه به یك یا چند ماده مخدر وابستگی جسمانی و روانی داشته و در صورت ترك علائم ترك آن ماده خاص بروز می‌كند.

اعتیاد: در تحقیق حاضر منظور معتاد شدن فرد به یكی از انواع مواد مخدر كه در زیر مشخص شده است می‌باشد. (تریاك ، هروئین، حشیش ، گراس)

اختلال شخصیت ضداجتماعی : در این تحقیق كسی كه نمره بالای 70 درصد در مقیاس Pd فرم كوتاه آزمون MMPI كسب نماید، مد نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *