نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه كشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود با توجه به خطراتی كه در شكار حیوانات انسان را تهدید می كرد، لذا تمایل به سمت كشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی كه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در كره زمین پیشه كشاورزی
دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 643 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 185

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

فصل اول: طرح تحقیق………………………………………………………………………………………. 2

عنوان كامل پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

هدف پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت مسئله (نظری علمی):……………………………………………………………………………………………………………… 3

سوال ها یا فرضیه های پژوهش: 3

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی: 4

مشخص كردن نقش متغیرها………………………………………………………………………………………………………………. 4

طرح پژوهش: 4

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی: 4

روش نمونه برداری: 5

ابزار گرد آوری داده ها: 5

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک……………………………………………………………………………… 8

3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف… 8

تاریخچه کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11

1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده………………………. 12

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. 17

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی……………………………………………………………………… 18

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت…………………………………………………………………………………………………. 20

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده………………………………………………………………… 22

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی……………………………………………………. 23

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24

وضعیت کلی کشاورزی در کشور………………………………………………………………………………………………………… 25

موقعیت جغرافیایی ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. 28

سیاست های کشاورزی دولت……………………………………………………………………………………………………………… 29

نگاهی به استان خراسان.. 33

خاک شناسی.. 35

خاک چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

شناسایی خاک در ایران………………………………………………………………………………………………………………………. 37

پروفیل خاک… 39

بافت خاک… 40

ساختمان خاک… 40

اجزای معدنی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

هوموس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

ذرات فعال خاک (هوموس و رس) 42

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها………………………………………………………………………………………. 43

زمین های آهک دار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

زمین های بدون آهک…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)……………………………………………………………………………………….. 44

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا………………………………………………………………………………….. 46

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک…………………………………………………………………………………………………….. 47

آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

وضعیت آب در خاک…………………………………………………………………………………………………………………………… 51

تعریف آبیاری.. 52

روش های مختلف آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………. 53

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: 53

آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

انواع سیستم های آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………. 57

آبیاری قطره ای……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

آبیاری زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

آبخیزداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

منابع آبهای زیرزمینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

چاه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

حشره شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

رابطه انسان با حشرات………………………………………………………………………………………………………………………… 65

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):………………………. 65

ارتباط مضر بین انسان و حشرات:………………………………………………………………………………………………………. 66

روش های مبارزه با آفات نباتی…………………………………………………………………………………………………………… 67

مبارزه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

مبارزه زراعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

مبارزه بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبارزه روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبارزه ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

مبارزه شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

مبارزه تلفیقی.. 70

حشره کش ها یا سموم……………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ………………………………………………………………………. 71

انواع سموم حشره کش……………………………………………………………………………………………………………………….. 72

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :……………………………………………………………………………. 72

حشره كش های معدنی ……………………………………………………………………………………………………………….. 72

حشره کش های آلی گیاهی :…………………………………………………………………………………………………………….. 72

حشره كش های آلی كلره: …………………………………………………………………………………………………………… 72

سموم فسفره آلی: …………………………………………………………………………………………………………………………. 72

سموم گوگردی آلی: ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

سموم از نظر نحوه اثر. 73

سموم داخلی یا گوارشی ………………………………………………………………………………………………………………. 73

سوم تماسی یا خارجی: ………………………………………………………………………………………………………………… 73

سموم نفوذی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

سموم جذبی (سیستمیك) ………………………………………………………………………………………………………….. 73

سموم تنفسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

سموم تدخینی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

چغندر قند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

پنبه. 75

آفات جالیز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

آفات مهم گیاهان زراعی……………………………………………………………………………………………………………………… 76

آفات مهم غلات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

آفات درختان میوه. 76

آفات مهم درختان پسته……………………………………………………………………………………………………………………… 78

آفات انار. 78

مبارزه با علف هرز………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

مبارزه با موش ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

اصلاح نباتات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

اهمیت و نقش منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………. 85

تعریف جنگل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

تعریف جنگل داری………………………………………………………………………………………………………………………… 91

از نقطه نظر اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………. 91

از نقطه نظر كشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………. 91

از نقطه نظر بهداشتی …………………………………………………………………………………………………………………. 92

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند…………………………………………………………………………….. 92

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:…………………………………………………………………………….. 93

مرتع.. 95

بیابان.. 97

بیابان زائی و مبارزه با آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

مشاغل مربوط: 101

تعریف مکانیزاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. 107

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی……………………………………………………………………………………………………….. 109

تراکتور و تکامل آن.. 111

طبقه بندی تراکتورها 112

هدف های خاک ورزی عبارتند از : 113

روش های خاک ورزی.. 114

گاو آهن.. 116

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن………………………………………………………………………………………………………… 118

گاو آهن برگردان دار:…………………………………………………………………………………………………………………. 118

ادوات خاک ورزی ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………… 122

كولتیواتورها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

دیسك ها (هرس بشقابی) ………………………………………………………………………………………………………… 123

دیسک ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

دیسك یك راهه:………………………………………………………………………………………………………………………… 124

دیسك دو زانویی:……………………………………………………………………………………………………………………….. 124

دیسك یك زانویی (افست): ……………………………………………………………………………………………………… 124

انواع تسطیح کن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

غلتك ها یا خرد كننده ها: ………………………………………………………………………………………………………. 126

کاشت محصولات.. 126

بذر افشانی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

بذر کاری: 127

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری……………………………………………………………………………………………………….. 127

کپه کاری:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

ماشین آلات کاشت… 127

ردیف کارها: 127

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: 128

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:……………………………………………………………………………………… 129

اندازه ردیف کارها: 129

خطی کارها:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

انواع خطی کارهای غلات.. 131

بذر پاش ها 132

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) 133

نشاء کار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

سیب زمینی کارها: 133

ادوات داشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

سمپاش ها: 137

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش…………………………………………………………………………………………………… 137

مخزن: 137

به هم زن:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

صافی: 138

بوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

نازل یا افشانک: 138

ماشین های برداشت… 139

دروگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

ماشین های برداشت غلات…………………………………………………………………………………………………………………. 141

ماشین های برداشت سیب زمینی……………………………………………………………………………………………………… 143

ماشین برداشت چغندرقند………………………………………………………………………………………………………………….. 144

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………… 146

مقدمه: 147

روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 147

مصاحبه با مزرعه داران:………………………………………………………………………………………………………………………. 148

مزایا و معایب مكانیزه كردن مراحل كشاورزی:………………………………………………………………………………….. 148

توجیه اقتصادی مكانیزاسیون: 149

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:………………………………………………………………………………….. 149

توسعه كشاورزی چه مزایایی دارد؟…………………………………………………………………………………………………….. 149

جامعه آماری: 150

منابع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 151

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 152

ماشین های كشاورزی و مكانیزاسیون.. 153

بررسی فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

فرضیه2: 160

فرضیه 3:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 160

فرضیه 4: 161

تحلیل یافته های مصاحبه ای:…………………………………………………………………………………………………………….. 161

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………….. 165

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه……………………………………………………………………………………………. 166

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:………………………………………………………………………………………. 166

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4: 167

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:………………………………………………………………………………………. 168

پیشنهادات: 168

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 168

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2:……………………………………………………………………………………………………… 169

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3:……………………………………………………………………………………………………… 169

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4: 170

سایر پیشنهادات:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

فهرست منابع.. 172

مقدمه:

انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه كشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی كه در شكار حیوانات انسان را تهدید می كرد، لذا تمایل به سمت كشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی كه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در كره زمین پیشه كشاورزی را برگزیدند. كشاورزان با سه عامل زمین، نیروی كار و آب روبرو هستند كه اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.

امروزه با مكانیزه شدن صنعت كشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند كمباین، تراكتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی كمتری درگیر كشاورزی می شود كه این امر موجب كاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیكاری را سبب می شود.

امروزه كشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار كمتر شده است. اكثر كشاورزان یا كوچ كرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی كه توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات كشاورزی استفاده می كنند.

در سالهای اخیر با استفاده از تكنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امكانپذیری شده است كه این امر بمنزله انقلابی در كشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان كشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلكه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.

عنوان كامل پژوهش:

نقش و تاثیر توسعه كشاورزی به پیشرفت صنعتی

هدف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین كشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یكدیگر وضعیت كشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مكانیزه كردن كشاورزی می باشد.

اهمیت مسئله (نظری علمی):

با توجه به اینكه نیاز انسان به مواد غذایی پایانی ندارد و نیاز انسان به غذا از نیازهای اساسی محسوب می شود، و نیز بیشتر نیاز از طریق محصولات كشاورزی برآورده می شود و همچنین كمبود زمین های قابل كشاورزی و اینكه بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است، همه و همه بر اهمیت توجه به كشاورزی می افزاید، كشور ما ایران نیز كه بیشترین سطح آنرا بیابان و كوه فرا گرفته استف و زمین های قابل كشت بسیار كمی دارد.

از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی ایران و نیز تنوع فراوان محصولات كشاورزی و مزایایی كه از قبل آن حاصل می شود مانند نیز كاهش هزینه های وارداتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اهمیت دارد.

سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

1- توسعه كشاورزی و پیشرفت صنعتی، رابطه مستقیم دارند.

2- استفاده از صنعت در كشاورزی موجب تسریع توسعه كشاورزی می شود.

3- توسعه كشاورزی، همپای توسعه صنعت، توجیه اقتصادی دارد

4- پیشرفت كشاورزی و استفاده از تكنولوژی در آن موجب شكوفایی اقتصادی كشور می شود.

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:

(متغیر های مستقل)f= متغیر تابع

متغیرهای مستقل شامل پیشرفت در كشاورزی، تاثیر كشاورزی در اقتصاد و عوامل وابسته به كشاورزی می باشد و متغیر وابسته صنعت و توسعه صنعت می باشد.

مقیاس اندازه گیری نسبی است (توسعه صنعت)، با توجه به اینكه متغیرها وابسته هستند، مقیاس اندازه گیری در این پژوهش نسبی است.

مشخص كردن نقش متغیرها

در این پژوهش: پیشرفت، در كشاورزی متغیر مستقل و توسعه صنعت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.

طرح پژوهش:

در بررسی این پژوهش ابتدا وضعیت كشاورزی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رابطه میان صنعت و كشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان میزان تاثر گذاری كشاورزی بر صنعت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی:

جامعه و گروه بررسی شده، جمعی از دانش آموختگان اقتصاد كشاورزی، مهندسین كشاورزی و مزرعه داران می باشند.

روش نمونه برداری:

با توجه به اینكه این پژوهش، یك پژوهش و تحقیق مكاشفه ای است، لذا جامعه آ‌ماری ما از مزرعه باران ودانش آموختگان اقتصاد كشاورزی استفاده شده است كه با توجه به كم بودن تعداد آنها و عدم دسترس مناسب به آنها، به صورت انتخاب شده تعیین شده اند.

ابزار گرد آوری داده ها:

در این محقق برای گرد آوری داده ها از روش مصاحبه و منابع كتابخانه ای و آماری استفاده شده است اصلی ترین و روش گرد آوری مصاحبه با دانش آموختگان كشاورزی و اقتصاد كشاورزی می باشد و نیز استفاده از آمار سایتهای جهاد كشاورزی و وزارت بازرگانی می باشد. با توجه به نوع پژوهش، پرسشنامه امكانپذیر نبوده و بیشتر مصاحبه صورت می گرفته است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پروژه برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.

مقدمه

گرسنگی در دنیای امروز امر تازه ای نبوده و همیشه تهدیدی برای بقای نسل بشر بوده است.در بعضی از نقاط دنیا طی قرون متمادی کمبود مواد غذایی همیشه عامل عمده بدبختی امراض و حتی مرگ محسوب می شده است ولی هیچگاه مانند امروز تا این حد کمبود غذا و خطر گرسنگی دسته جمعی محسوس نبوده است.این تهدید به علت کاهش ظرفیت دنیا در تولید غذا نیست چون از بسیاری جهات این ظرفیت حتی بالاتر هم رفته و همچنان در حال ترقی است.

مسئله اصلی در این است که جمعیت دنیا با سرعت زیادی در حال افزایش است به طوری که ازدیاد تولید مواد غذایی به زحمت می تواند همگام با بالا رفتن جمعیت پیش برود.

پیشرفت علم را می توان در واقع عامل اصلی ازدیاد جمعیت در دنیا و به خصوص در کشورهای در حال توسعه دانست. تا اواسط قرن بیستم ، تولد زیاد دربیشتر کشورهای آمریکای جنوبی ، آفریقا و آسیا با میزان مرگ و میر زیاد از طریق مرگ و میر اطفال ، امراض ، و بهداشت غلط متعادل گردیده و مانع از افزایش سریع جمعیت می شد.

در چند دهه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه علم پزشکی و کاربرد آن در سراسر دنیا وضعیت فوق را شدیدا” تغییر داده است؛ کاهش مرگ و میر اطفال ، کنترل امراض و ناقلین آنها و ایجاد خدمات پزشکی حتی در دورافتاده ترین نقاط سبب افزایش بی سابقه جمعیت دنیا شده است.

بیشترین افزایش در کشورهای در حال توسعه که حتی حالا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند روی خواهد داد. با توجه به افزایش جمعیت تردیدی باقی نمی ماند که تأمین مواد غذایی کافی برای جمعیت دنیا جدی ترین مسئله ایست که بشر با آن روبروست و خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *