مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی

ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه كردیم كه اشكال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند كه در زبان SQL Query استفاده می شوند جزئیات بیشتر در فصل های 3 و 4 ارائه شد در این فصل ابتدا دوزبانی را كه بیشتر رسمیت دارند را مطالعه می كنیم یكی حساب رابطه ای چندتایی و یكی حساب رابطه ای حوزه كه این دو زبان رسمی زبان هایی هستند بر پایة پرس و جو1 و مبتنی بر منطق
دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 266

مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 5-1- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند …………………………………………………………. 5

شکل 5-2- جدول های ساختمان برای مثال بانک ………………………………………………………………………………………….. 22

شکل 5-3- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE ………………………………………………………………………… 32

شکل 5-4- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE …………………………………………………………….. 34

شکل 5-5- نمونه حساب رابطه ای ……………………………………………………………………………………………………………… 37

شکل 5-6- رابطه V1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 5-7- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge …………………………………………………………………………….. 41

شکل 5-8- برنامه دیتالوگ بازگشتی ………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 5-9- نتیجه Infer(R,I) …………………………………………………………………………………………………………………… 44

شکل 5-10- لایه بندی رابطه ها …………………………………………………………………………………………………………………. 46

شکل 5-11- رویه datalog-fixpoint ……………………………………………………………………………………………………… 52

شکل 5- 12- رابطه manager ………………………………………………………………………………………………………………… 53

شکل 5-13- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint ……………………………………………………………………. 54

شکل 5-14- پایگاه داده کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………… 62

شکل 5-15- پایگاه داده بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

شکل 6-1- گروه موجودیت loan,customer …………………………………………………………………………………………. 78

شکل 6-2- گروه رابطه borrower …………………………………………………………………………………………………………… 79

شکل 6-3- Accwss-date به عنوان صفتی برای گروه رابطه depositor …………………………………………………….. 81

شکل 6-4- صفات مرکب نام مشتری وآدرس مشتری ……………………………………………………………………………………. 83

شکل 6-5- نقشه کاردینالیتی ها a,b ……………………………………………………………………………………………………………. 87

شکل 6-6- نقشه کاردینالیتی ها a,b ……………………………………………………………………………………………………………. 89

شکل 6-7- نمودار E-R مربوط به loans,customers ………………………………………………………………………………. 94

عنوان صفحه

شکل 6-8- روابط c,b,a …………………………………………………………………………………………………………………………. 96

شکل 6-9- نمودار E-R با یک صفت که به یک رابطه اضافه شده است …………………………………………………………… 96

شکل 6-10- نمودار E-R با صفات مرکب ، چند مقداری و مشتق شده ………………………………………………………….. 97

شکل 6-11- نمودار E-R با نمایشگر نقش ……………………………………………………………………………………………. 99

شکل 6-12- نمودار E-R با یک رابطه سه گانه ………………………………………………………………………………………….. 99

شکل 6-13- مشارکت کلی یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه ……………………………………………………………. 100

شکل 6-14- محدودیت های کاردینالیتی روی گروه رابطه …………………………………………………………………………… 101

شکل 6-15- جانشین هائی برای telephone,employee …………………………………………………………………………. 103

شکل 6-16- loan به عنوان یک گروه رابطه ………………………………………………………………………………………. 105

شکل 6-17- رابطه سه گانه در مقابل سه رابطه دوگانه …………………………………………………………………………………. 108

شکل 6-18- access-date به عنوان صفتی برای گروه موجودیت account ……………………………………………… 110

شکل 6-19- نمودار E-R برای یک گروه موجودیت ضعیف ……………………………………………………………………. 114

شکل 6-20- عمومی سازی و ویژه کاری ………………………………………………………………………………………………… 117

شکل 6-21- نمودار E-R با رابطه های زائد …………………………………………………………………………………………… 126

شکل 6-22- نمودار E-R ترکیب ……………………………………………………………………………………………………….. 127

شکل 6-23- نمادهای مورد استفاده در E-R …………………………………………………………………………………………… 129

شکل 6-24- نمادهای جایگزین در E-R ………………………………………………………………………………………….. 130

شکل 6-25- نمودار E-R برای پروژه بانکداری …………………………………………………………………………………….. 137

شکل 6-26- چند گانه loan ………………………………………………………………………………………………………………… 138

شکل 6-27- نمودار E-R …………………………………………………………………………………………………………………….. 143

شکل 6-28- نمادهای مورد استفاده در طراحی نمودار کلاس UML ………………………………………………………….. 159

شکل 6-29- نمودار E-R برای تمرین مهارت 6-9و6-22 ………………………………………………………………………. 168

شکل 6-30- نمودار E-R برای تمرین 6-11 ……………………………………………………………………………………… 169

شکل 6-31- نمودار E-R برای تمرین 6-21 ……………………………………………………………………………………… 171

شکل 7-1- الگوهای بانکداری برای بخش 6-9-7 ………………………………………………………………………………. 177

شکل 7-2- بخشی از چند گانه ها در رابطه های bor- loan,borrower,loan ……………………………………… 179

شکل 7-3- چندگانه ها در رابطه های loan-amt-br,loan-branch,loan ………………………………………….. 181

شکل 7-4- از بین رفتن اطلاعات در یک تجزیه نامناسب ……………………………………………………………………… 185

شکل 7-5- رابطه نمونه r ………………………………………………………………………………………………………………… 191

شکل 7-6- گروه های رابطه Works-in,cust-banker …………………………………………………………………….. 195

شکل 7-7- گروه رابطه cust-banker-branch ………………………………………………………………………………. 196

شکل 7-8- یک روال برای محاسبه F+ ……………………………………………………………………………………………. 205

عنوان صفحه

شکل 7-9- یک الگوریتم برای محاسبه X+ ، بستار X تحت F ………………………………………………………………… 207

شکل 7-10- محاسبه پوشش استاندارد ……………………………………………………………………………………………… 211

شکل 7-11- آزمون برای حفاظت وابستگی ……………………………………………………………………………………… 215

شکل 7-12- الگوریتم تجزیه BCNF ……………………………………………………………………………………………… 219

شکل 7-13- حفاظت وابستگی ، تجزیه بی نقص در 3NF …………………………………………………………………. 222

شکل 7-14- نمایش جدولی از XàB ………………………………………………………………………………………… 228

شکل 7-15- یک مثال از افزونگی در رابطه روی الگوی BCNF ………………………………………………………… 229

شکل 7-16- یک رابطه R2 غیر مجاز ……………………………………………………………………………………………… 229

شکل 7-17- الگوریتم تجزیه 4NF ……………………………………………………………………………………………….. 231

شکل 7-18- رابطه تمرین 7-2 ………………………………………………………………………………………………….. 248

شکل 7-19- الگوریتمی برای محاسبه X+ …………………………………………………………………………………………. 252

دیگر زبان های رابطه ای

ما در فصل2 جبر رابطه ای را ارائه كردیم كه اشكال پایه ای در بسیاری از مواردی هستند كه در زبان SQL Query استفاده می شوند . جزئیات بیشتر در فصل های 3 و 4 ارائه شد . در این فصل ابتدا دوزبانی را كه بیشتر رسمیت دارند را مطالعه می كنیم یكی حساب رابطه ای چندتایی و یكی حساب رابطه ای حوزه . كه این دو زبان رسمی زبان هایی هستند بر پایة پرس و جو[1] و مبتنی بر منطق ریاضی ، و این دو زبان رسمی شكل پایه ای برای دو یا بیشتر زبان های دوستانه هستند ، كه بعداً در این فصل QBE[2] و Datalog را مطالعه می كنیم .

بر خلاف SQL و QBE یك زبان گرافیكی به گونه ای به شكل جداول می باشد .QBE و جایگزینش خیلی مورد استفاده قرار می گیرند در سیستمهای پایگاه داده در كامپیوترهای شخصی . Datalog یك نمونه تركیبی بعد از زبان Prolog دارد . هر چند در حال حاضر به صورت تجاری از این دست آورد استفاده نمی شود . Datalog بیشتر در جستجوی سیستم های پایگاه داده ای مورد استفاده قرار می گیرد .

برای QBE و Datalog ، ما ساختارها و مفاهیم بنیادی را سریع تر از یك كتاب راهنمای جامع كاربران برای این زبان ها به دست می آوریم ، عقیده بر این است كه شخص یكی از این زبان ها را انتخاب كند ، ممكن است در جزئیات متفاوت باشند یا ممكن است تنها یك زیر مجموعه از تمام زبان ها را تأیید كند .

5-1 حساب رابطه ای چندتایی

وقتی كه ما یك عبارت جبری رابطه ای را می نویسم . ما یك روالی را كه جوابهایی برای پرس و جو به وجود می آورند را مهیا می كنیم . در مقام مقایسه حساب رابطه ای چندتایی یك زبان تحقیقی غیر رویه ای اطلاعات خوبی را بدون دادن یك روال ویژه برای به دست آوردن آن اطلاعات ارائه می دهد . یك پرس و جو در حساب رابطه ای چندتایی که مثل { t | p (t ) } بیان می شود منظور این است كه آن یك مجموعه ای از همه متغییرهائی چون t می باشد به گونه ای كه p ( t ) مبتنی بر آن درست باشد به ازاء همه t ها. در دنباله مطالبمان ، ما از t [A] برای مشخص كردن مقدار متغییر t بر روی صفت A استفاده می كنیم و ما از r t برای مشخص كردن یك متغییر t كه در رابطه با r می باشد ، استفاده می نماییم.

قبل از این كه ما یك تعریف رسمی از حساب رابطه ای چندتایی ارائه بدهیم ، ما به بعضی از پرس و جو ها که در جملات جبری رابطه ای در بخش 2-2 نوشته ایم برمی گردیم . به یاد آورید كه پرس و جو ها از الگوی های زیر پیروی می كنند :

شاخه ( نام شاخه ـ شهر شاخه ـ موجودی ( دارائی ) )

خریدار ـ مشتری ( نام مشتری و جبر مشتری ، شهر مشتری )

وام ( شماره وام ـ نام شاخه ـ مقدار )

وام ( شماره وام ـ نام شاخه ـ مقدار )

وام گیرنده ( نام مشتری ـ شماره وام )

حساب ( شماره حساب ـ نام شاخه ـ موجودی )

سپرده گذار ( نام مشتری ـ شماره حساب )

5- 1- 1- طرح مثال

پیدا كردن نام شاخه ، شماره وام ، مبلغ وام برای وام های بیشتر از 1200 دلار :

{loam ^ t [ amount ]> 1200 t½ t }

فرض كنید كه ما خواسته باشیم فقط صفت ( شماره وام ) ، بیشتر از همه صفات رابطه وام باشد . برای نوشتن این پرس و جو در حساب رابطه ای چندتایی ما به نوشتن یك توضیح نیاز داریم . برای یك رابطه در این طرح یا مدل ( شماره وام ) ما به چندتایی ها بر روی شماره وام نیاز داریم هم چنانكه یك چندتایی در وام به وسیله یك صفت, مقداری بزرگتر از 1200 وجود دارد . برای بیان این تقاضا ما به ساختار وجود داشتن از مطلق ریاضی نیاز داریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *