بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت استکشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن، شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده است
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………

1

فصل اول :کلیات…………………………………………………………………………………..

2

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………

3

1-2-اهداف………………………………………………………………………………………………………

5

1- 3فرضیات………………………………………………………………………………………………………

5

فصل دوم: پیشینه نگاشته……………………………………………………………………………………..

6

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

7

2-2-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………..

7

2-2-1- گردشگری…………………………………………………………………………………………….

7

2-2-2-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه…………………………..

13

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………….

18

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

19

3-2-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….

19

3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………..

19

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………..

20

3-5-مدل مورد استفاده در این مطالعه………………………………………………………………………

20

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………………………………………………………………

22

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….

23

4-2- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد……………………………………

23

4-2-1 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن………………………………..

23

4-2-2 توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسیت …………………………………….

24

4-2-3 توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات……………………..

24

4-2-4 – توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع شغل……………………..

25

4-2- 5- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت………..

26

4-2-6- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل

سکونت تا مشهد (کیلومتر )……………………………………………………………………………………

27

4-2-7- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار…………..

28

4-2- 8- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار……….

29

4-2- 10- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت………………

30

4-2-11- توزیع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد سفر به مشهد

31

4-3- بررسی اهداف گردشگران مورد مطالعه از سفر به شهر مشهد ……………………………….

32

4- بررسی نحوه هزینه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد……………………………. -4

32

4-5- بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه ازمکانهای سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………………..

33

4-6-میزان بازدیدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهای تاریخی شهر مشهد…………

34

4-7- بررسی میزان بازدید گردشگران در شهر مشهد از مکانهای تفریحی و ییلاقی ………….

35

بررسی میزان رضایتمندی گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد…………………………-8-4

36

4-9-نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد………………………………………

37

4-10- بررسی مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد………………………….

41

4- 11-بررسی پیشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعیت گردشگری در شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………….. ……..

42

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات……………………………………………………………………………….

46

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………..

47

5-2- نتایج……………………………………………………………………………………….

47

5-3-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………

48

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………

52

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است.کشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن، شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه) بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارEviews وExcel استفاده شده است. در این راستا نتایج به دست آمده از تخمین مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بیانگرآن بوده است که متغیر تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بیشترین تاثیر و به ترتیب متغیرهای سن گردشگر، میزان آگاهی گردشگران از مكانهای تاریخی ، وسیله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، كمترین تاثیر را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

پیشینه نگاشته

2-1-مقدمه

در این بخش برخی مطالعات انجام گرفته در رابطه با گردشگری و بررسی جایگاه اقتصادی- اجتماعی گروههای مختلف جامعه در داخل کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

2-2- مطالعات داخلی

در این قسمت در دو بخش ابتدا به بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه های وضعیت صنعت گردشگری در ایران، مشکلات ،جاذبه ها و راههای تقویت آن در مناطق مختلف و همچنین به بررسی عوامل موثر بر تقاضای سفر پرداخته شده است .در بخش دوم آن نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی گروهای مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.

2-2-1- گردشگری

مؤمنی و صرافی (1387)، در مطالعه ای به بررسی ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی کلان شهر مشهد و ضرورت مدیریت یکپارچه برای کاهش اثرات سوء آن در راستای پایداری شهر و منطقه پرداخته اند. پژوهش از نظر روش شناختی بر مبنای نظریه سیستمی و کارکرد شناسی بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای – اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه،مصاحبه و..) بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای تحلیل مکانی از نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. در این راستا تحلیل بیانگر آن بوده است که شهر مشهد افزون بر بهره مندی از اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، گردشگری مذهبی- فرهنگی گرفتار ناپایداری های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی از جمله اسکان غیر رسمی شده است. در آخر پیشنهاد به تشکیل نهادی فرادست متشکل از کنشگران فوق شده است تا برای برقراری ارتباط سازمند اجزا و کارکردهای گردشگری مذهبی– فرهنگی به نفع تقویت و کارایی بیشتر در راستای توسعه پایدار شهر و منطقه ای که جدا از کارکرد گردشگری نیست فعالیت شود.

شجاعی و نوری (1386)، در تحقیقی به بررسی سیاست های دولت و دستگاه های مرتبط درخصوص صنعت گردشگری در برنامه سوم توسعه اقتصادی- فرهنگی با هدف ارائه الگویی کارآمد که به توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور بینجامد، پرداخته اند. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای –اسنادی، پیمایشی و میدانی(مصاحبه، پرسشنامه و…)بوده است، که با استفاده از تکنیک های دلفی و فن تحلیل محتوا و آزمون کای دو و ضریب آزمون کاهن تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های گردشگری در هریک از برنامه های 5 ساله از جمله برنامه های سوم توسعه از خلأ الگوی سیاست گذاری معین و به خصوص فقدان توجه به شاخص های بنیادین سیاست گذاری همچون تمرکز و انسجام در اهداف، دیدگاه نظامند و یک پارچه در میان سیاست گزاران، میزان عمل پذیری سیاست ها و نظام پاسخ گویی و ارزیابی عملکرد موثر برخوردار بوده است.

حبیبی و عباسی نژاد (1384)، در مطالعه ای به تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی وهمچنین روشOLS پرداخته اند. در این تحقیق عوامل تعیین کننده گردشگری به سه دسته تقسیم شده است: عوامل برونزا، عوامل اجتماعی- روانشناختی و عوامل اقتصادی و همچنین بیشتر بر روی عوامل اقتصادی و تأ ثیر آن بر تقاضای گردشگری تأکید شده است ونتایج آن با استفاده از تجزیه و تحلیل تقاضای گردشگری ارائه گردیده است. با بررسی مدلهای برآورد شده تقاضای گردشگری در ایران، مشخص شد که بیشترین تأثیر بر تقاضای گردشگری را متغیرهای درآمد سرانه و قیمت های نسبی در طی دوره مورد بررسی داشته اند.

موسایی (1383)، در مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر تقاضای سفر به ایران و سهم هر یك از آنها پرداخته اند نتایج بدست آمده از اطلاعات تابع تقاضا و تحلیل مدل های برآورد شده نشان می دهدكه یك درصد افزایش در نسبت شاخص بهای كالاهای خدمات مصرفی در ایران به شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی جهانی، 25/0 تقاضای گردشگری به ایران را كاهش می دهد و یك درصد افزایش تولید ناخالص جهانی باعث می شود كه 45/0 درصد تقاضای گردشگری به ایران افزایش یابد و بالاخره میزان تقاضای سفر و به تبع آن درآمد ارزی حاصل از آن در دوره مورد بررسی شدیدا” تحت تاثیر مسائل امنیتی و تحولات داخلی بوده است.

بهمنی (1384)، در مطالعه ای به بررسی مشكلات خصوصی‌سازی صنعت توریسم در ایران پرداخته و به پتانسیل های ایرا ن در جذب توریسم اشاره کرده است ، نتایج این تحقیق نشان داده است که امتیازات فرهنگی و تاریخی و همچنین موقعیت خاص جغرافیایی در منطقه می‌تواند جهانگردان مشتاق را از سراسر جهان به سوی خود جذب نماید و با كسب درآمد ارزی كشور را از اتكا به درآمد تك محصولی نفت رهائی دهد با مطالعه صنعت توریسم در كشورهای مختلف مشاهده می‌گردد كه بخش دولتی و خصوصی هر دو در كنار همدیگر در صنعت توریسم فعالیت می‌كند و مشاركت بخش خصوصی در صنعت توریسم بسیار چشم‌گیر است ولی در كظور ما بخش خصوصی مشاركت چندانی در صنعت توریسم ندارد.

مکیان و نادر بنی (1382)، در مطالعه ای به بررسی وضعیت گردشگری خارجی و همچنین جاذبه ها و مشکلات گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی در شهرستان یزد پرداخته اند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج ابن تحقیق نشان داده است که گردشگران خارجی به جنبه های فرهنگی – گردشگری تأکید بیشتری دارند. احداث هتلهای مناسب، تبلیغات کافی از طریق شبکه های بین المللی سیمای جمهوری اسلامی ایران، حفظ و مرمت مکانهای تاریخی به عنوان یک سیاست دائمی، آموزش واعزام راهنمای کافی و مطلع از تاریخچه مکان های تاریخی، ایجاد و گسترش تبلیغ برخی از رشته های ورزشی مخصوص نواحی بیابانی و کویری برای جذب بیشتر گردشگران و همچنین حذف مقررات دست و پاگیر برای تهیه ویزا از پیشنهادات این مقاله برای جذب بیشتر گردشگران خارجی بوده است.

57

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *